Achiziții publice

22 iunie 2018 21

Bună ziua. Eu sunt reperezentat al unei instituții publică în care recent a avut loc o licitație deschisă pentru achiziționarea utilajului pentru industria ușoară (mașini de cusut). În documentația standard și anunțul de participare, s-a solicitat obligatoriu minim 5 de ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor similare și deservire pe garanție minim 3 ani și post garanție. Astfel la procedura a participat un ofertant - compania ”X”(datele nu pot fi divulgate) care pentru a sastisface criteriile sus-numite, a prezentat un cotract de întovărășire (neînregistrată ca persoană juridică) cu o altă companie ”Y” ce se ocupă cu vinzarea acestui utilaj din 2013. Poate acest contract să sastisfacă cerințele sus-numite? Are dreptul compania ”X” să vândă utilaj pentru industria ușoară dacă în autorizația lor de funcționare sunt pervăzute doar, cităm: ”autocamioane noi, tehnică agricolă, piese auto, anvelope, cosmetică auto, ulei tehnic, accesorii auto totul în ambalaj original”?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Mihai Guțu
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Acest gen de activitate nu este supus licentierii, drept urmare, compania X are dreptul sa-l practice chiar si in cazul in care nu a fost indicat in lista Genurilor de activitate incluse in Extras. Autorizatia de functionare in cazul dat nu poate servi drept temei de a refuza oferta... mai detaliat participantului, ori aceasta se refera doar la functionarea unitatii comerciale.

Referitor la contractul incheiat intre ofertant si un tert, urmeaza sa analizati criteriile de calificare si selectie prevazute in anuntul si invitatia de participare.

Prevederi aplicabile:

Articolul 16. Datele de calificare ale operatorilor economici
(4) În cazul în care datele de calificare prezentate de ofertant/candidat sînt într-o măsură neînsemnată imprecise sau nu reflectă informaţia deplină, autoritatea contractanta are obligaţia de a solicita clarificări înainte de a lua decizia de descalificare a acestuia. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul/candidatul, în orice etapă a procedurii de achiziţie, în cazul în care constată că datele de calificare prezentate de acesta sînt eronate sau incomplete, precum şi în alte cazuri prevăzute de prezenta lege şi de alte acte legislative şi normative.
Articolul 21. Capacitatea tehnică şi/sau profesională
(1) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de bunuri, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea produselor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:
a) lista principalelor livrări de produse similare efectuate în ultimii 3 ani, conținînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca aceștia din urmă sînt autorități contractante sau clienți privați. Livrările de produse se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de produse se realizează printr-o declarație a operatorului economic;
b) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;
c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii;
d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea produselor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;
e) mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru.

In cazul in care prin "deservirea pe garantie" se subintelege si deservirea tehnica a utilajului (prestarea serviciilor), atunci vor fi aplicabil eurmatoarele prevederi:

(6) Capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.
(7) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (6), de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigură susţinerea tehnică şi/sau profesională nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), c) şi d), care determină excluderea din procedura de atribuire.

http://lex.justice.md/md/360122/

6 iulie 2018