Agentul constatator a stabilit gresit fapta contraventionala

7 iunie 2020 86

Curtea de Apel a mentinut hotararea judecatoriei Ciocana in privinta contestarii de catre mine a procesului-verbal contraventional si a emis o decizie irevocabila de a ma amendeze cu 22.500 lei. Mai pot cere revizuirea hotararii in alta instanta? Agentul constatator a stabilit gresit fapta contraventionala - redau din procesul-verbal: p.6 SE AFLA IN PARCUL CATEDRALEI LA TERENUL DE JOACA (eram la terenul cu aparate sportive) SI FACEA SPORT. ASTFEL A INCALCAT PREVEDERILE DISPOZITIA # 3, 6 din 23.03.2020 EMISA DE COMISIA PENTRU SITUATII EXEPTIONALE. In afara de mine pe o raza de aprox 100 m. in spatele gheretelor de flori nu era nicio persoana.

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
Revizuire puteți solicita in cazul in care au aparut probe despre care nu ati cunoscut sau au fost disponibile deja dupa emiterea deciziei dar existente in acel moment.

Deschiderea procedurii de revizuire

(1) Procedura de revizuire se deschide în favoarea contravenientului în termen de cel mult 6 luni din momentul apariţiei unuia... mai detaliat dintre temeiurile prevăzute la alin.(2).

(2) Revizuirea procesului contravenţional poate fi cerută dacă:

a) instanţa de judecată internaţională, prin hotărîre, a constatat o încălcare a drepturilor şi libertăţilor omului care poate fi reparată la o nouă judecare fie Guvernul Republicii Moldova a recunoscut, printr-o declaraţie, o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale care poate fi remediată, cel puţin parţial, prin anularea hotărîrii pronunţate de o instanţă de judecată naţională;

b) Curtea Constituţională a declarat neconstituţională prevederea legii aplicată în cauza respectivă;

c) legea nouă înlătură caracterul contravenţional al faptei sau ameliorează situaţia contravenientului în a cărui privinţă nu a fost executată integral sancţiunea contravenţională;

d) există o procedură pornită în cauza dată în faţa unei instanţe internaţionale sau Guvernul Republicii Moldova a iniţiat o procedură de reglementare pe cale amiabilă într-o cauză pendinte împotriva Republicii Moldova;

e) prin hotărîre definitivă s-a stabilit că, la constatarea şi examinarea faptei contravenţionale şi la judecarea acestei cauze contravenţionale, s-au comis abuzuri ce constituie infracţiuni;

f) instanţa de judecată nu s-a expus asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei contravenientului ori instanţa de judecată s-a pronunţat în privinţa unui alt subiect de drept decît persoana care a săvîrşit fapta contravenţională;

g) s-au stabilit alte circumstanţe de care instanţa de judecată nu a avut cunoştinţă la emiterea hotărîrii şi care, independent sau împreună cu circumstanţele stabilite anterior, dovedesc că cel sancţionat este nevinovat ori a săvîrşit o altă contravenţie decît cea pentru care a fost sancţionat sau care dovedesc că persoana cu privire la care s-a dispus încetarea procesului contravenţional este vinovată.

(3) Procedura de revizuire se deschide în baza cererii procurorului adresată instanței de judecată, conform competenței teritoriale a acestuia, sau a cererii contravenientului adresată instanţei care a judecat cauza/contestaţia. În cazul alin.(2) lit.d), procedura de revizuire se deschide la cererea Procurorului General sau a adjuncţilor lui.

(4) Cererea de revizuire se face în scris, cu invocarea motivului revizuirii şi a datelor doveditoare.

(5) În procedura de revizuire, instanţa sesizată poate dispune suspendarea hotărîrii neexecutate.

(6) Cererea de revizuire se examinează în conformitate cu prevederile capitolului VII al cărţii a doua.

8 iunie 2020

Vă mulţumesc pentru explicaţie.
Deşi am fost atras la răspundere de comiterea contravenţiei prevăzute de art. 76 prim aL.1) Cod contravenlional, in acţiunile lui mele lipsesc elementele
acelei contravenlii.
Dispozilia art. 76prim al. 1) Cod contraventional, prevede... mai detaliat răspundere pentru:
Nerespectarea măsurilоr de profilaxie, prevenire şi/sau combatere а bolilor
epidemice, daсă aceasta а pus in pericol sănătatea publică.
Аflаrеа persoanei iп раrс sau la terenul de sport nu constituie contravenţie de
nerespectarea măsurilor de profilaxie, рrеvепirе şi/sau combatere а bolilor
epidemice, dar constituie incălcare contravenţională doar fapta indicată mai sus care а pus in реriсоl sănătatea publică. Nu iп zadar legiuitorul а inclus in dispozitia
articolului sintagma DACĂ aceasta а pus in реriсоl săпătаtеа рчЬliсă.
Consider сă iп саzu| dat este aplicabilă dispoziţia пr. б diп 26 mаrtiе 2020 а
Comisiei pentru Situaţii Excepţionale care la р. 2 indică сă: se interzice
iпсерîпd сч 27 martie 2020 аflаrеа, in locuri publice, in grupuri mai mari de З
реrsоапе (cu excepţia grupurilor constituite din membrii familiei de gradul I-II in
linie dreaptă sau соlаtеrаlă, concubini sau alte persoane се аu calitatea de
reprezentant legal al unuia din membrii familiei).
In situaţia in care eu еrаm de unul singur ре асеа bicicletă, am confirmarea că sunt angajat şi pe timpul pandemiei pot ieşi în oraş (de fapt eu am poposit numai aprox. 2 min. pe bicicleta nenorocita care se afla exact la trecerea prin parc in drum spre serviciu la adresa pe str. Puşkin, nu eram sportiv echipat) eu nu аm încălcat distanţa socială şi nu аm pus in pericol săпătаtеа рuЬliсă. Aceste argumente pot fi invocate pentru a cere revizuirea hotăriirii de amendare?

8 iunie 2020

Da.multumesc frumos pentru info de procedura

9 iunie 2020