Am achitat taxa, dar nu am prezentat bonul la judecatorie

16 februarie 2018 97

Deţin procura de la cumnatul meu pentru a achita plaţile şi taxele pe numele său, deoarece el este plecat peste hotare. Pe data de 26.12.2017 am primit hotarirea judecaţii din 28.11.2017 de a achita taxa de stat in marime de 150 lei, pe care la data de 02.01.2018 am achitat-o, insa nu am ştiut ca e necesar de presentat bonul la judecatorie, la data de 13.02.2018 am primit scrisoare de la executorul-judecătoresc ca sa achit silit aceasta taxa + taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc:
- taxa de arhivare a dosarului de executare - 60 lei;
- intentarea procedurii de executare - 20 lei;
- transmiterea sau inminarea încheierilor, înştiinţărilor, telegramelor etc. - 50 lei;
- deplasarile executorului judecătoresc efectuate in cadru procedurii de executare - 300 lei;
- onorariul executorului judecătoresc - 250 lei.
Iin total, trebue sa achit 670 lei executorului judecatoresc.
E CORECT, sau este vreo soluţie, doar eu am achitat taxa la timp.

Jurist comments 1

Download discussion
Alexandru Ţurcan
  • Avocat
  • Dreptul afacerilor

CODUL DE EXECUTARE AL REPUBLICII MOLDOVA
Articolul 60. Intentarea procedurii de executare
(1) Procedura de executare se intentează la cererea creditorului urmăritor sau, în cazurile prevăzute de prezentul cod, la demersul instanţei de judecată, cu prezentarea documentului executoriu spre executare.
(2) Creditorul este liber să depună documentul executoriu la orice executor... mai detaliat judecătoresc, ţinînd cont de prevederile art.30 din prezentul cod.
(3) În termen de 3 zile după primirea documentului executoriu, executorul judecătoresc emite o încheiere cu privire la intentarea procedurii de executare, pe care o expediază părţilor în procedura de executare în cel mult 3 zile de la emitere, şi propune debitorului de a executa documentul executoriu în termen de 15 zile, fără să întreprindă acţiuni de punere în executare a documentului executoriu. La încheierea cu privire la intentarea procedurii de executare va fi anexat borderoul de calcul al cheltuielilor de executare legate de plata taxei de intentare şi de arhivare a dosarului de executare. Debitorului i se va expedia şi copia documentului executoriu, certificată de executorul judecătoresc. Curgerea termenului începe din momentul comunicării debitorului a încheierii cu privire la intentarea procedurii de executare în condiţiile art.67 din prezentul cod.
(32) În cazul în care debitorul nu execută documentul executoriu în termenul menţionat la alin.(3) sau (31) al prezentului articol, executorul judecătoresc continuă procedura de executare, expediind părţilor o încheiere în acest sens, însoţită de borderoul de calcul al altor cheltuieli de executare, cu menţiunea că suma acestora, care urmează a fi încasată de la debitor, se va stabili ulterior în condiţiile legii.
(4) Încheierea privind intentarea procedurii de executare poate fi contestată doar de debitor, în temeiul prevăzut la art.61 lit.b) şi e) din prezentul cod, în instanţa de judecată în a cărei circumscripţie teritorială biroul executorului judecătoresc îşi are sediul sau, în cazul municipiului Chişinău, în instanţa de judecată în a cărei circumscripţie camera teritorială a executorilor judecătoreşti a stabilit competenţa teritorială a executorului judecătoresc. Contestaţia depusă împotriva încheierii de intentare a procedurii de executare nu are efect suspensiv.

Articolul 62. Concilierea părţilor în procedura de executare
(1) În termenul stabilit de executorul judecătoresc în încheierea de intentare a procedurii de executare, părţile sînt obligate să se prezinte în faţa executorului judecătoresc pentru a li se comunica drepturile şi obligaţiile lor, inclusiv posibilitatea de conciliere sau, după caz, de determinare a modalităţii de executare şi/sau a consecutivităţii de urmărire a bunurilor debitorului.
(2) În cazul în care părţile convin asupra condiţiilor de executare, executorul judecătoresc întocmeşte un proces-verbal, în care indică aceste condiţii, ele devenind obligatorii pentru părţi.
(3) În cazul în care părţile au convenit asupra încheierii unei tranzacţii, executorul judecătoresc întocmeşte un proces-verbal, în care consemnează condiţiile tranzacţiei, acest proces-verbal servind drept temei pentru încetarea procedurii de executare. Procesul-verbal al executorului judecătoresc prin care se întăreşte tranzacţia este un document executoriu.
(4) În cazul în care părţile sau una dintre părţi nu se prezintă ori concilierea nu finalizează cu încheierea unei tranzacţii, executorul judecătoresc consemnează faptul într-un proces-verbal şi continuă urmărirea patrimoniului debitorului.
(5) Procesele-verbale întocmite în condiţiile prezentului articol sînt semnate obligatoriu de părţile în procedura de executare prezente la procedura de conciliere sau de reprezentanţii acestora, sînt certificate cu semnătura şi cu ştampila executorului judecătoresc şi înmînate părţilor în procedura de executare. Procesele-verbale nu pot fi contestate.
(6) Procedura de conciliere a părţilor poate fi reluată la orice etapă a procedurii de executare, la cererea unei părţi în procedura de executare.
(7) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul documentelor executorii conform cărora calitatea de creditor o are statul.
(8) Măsurile asigurătorii aplicate de executorul judecătoresc pînă la încheierea tranzacţiei, în condiţiile prezentului articol, pot fi ridicate total sau parţial de acesta doar la cererea scrisă a creditorului sau în baza unui proces-verbal de constatare a executării.
(9) În cazul în care părţile în procedura de executare încheie, pînă la aplicarea măsurilor de executare silită, o tranzacţie în condiţiile prezentului articol, executorul judecătoresc beneficiază de un onorariu în proporţie de 50% din onorariul stabilit pentru executarea integrală a documentului executoriu.

16 martie 2018