Am fost concediata (consider pe nedrept)!

14 august 2017 35

Situație! Fiind în concediu medical prenatal, am fost concediata de la serviciu (august 2016), printr-un ordin emis la o distanta de zece zile după emiterea ordinilui de concediu medical. Drept motiv a fost invocata reorganizarea angajatorului, prin comasarea a doua institutii in una cu lichidarea instituției în care am activat, fapt despre care nu am fost preavizata. Nici despre concediere nu am fost informata contra semnatura. Doar la momentul cind am solicitat concediu pentru ingrijirea copilului pina la virsta de trei ani, am aflat prin intermediul inspectiei muncii, deoarece angajatorul refuza interactiunea cu mine, pentru ca am fost concediata (consider pe nedrept)! Spuneti-mi, vă rog cineva, ce trebuie sa fac la moment, cum pot sa contestez și in ce termeni, cum ar fi mai bine, si pe cine atac: pe angajatorul care m-a concediat sau succesorul care a rezultat în urma reorganizarii? Multumesc anticipat!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul muncii

Bună ziua,

ANGAJATORUL ERA OBLIGAT SĂ VĂ PREAVIZEZE DESPRE concediere sub semnătură cu 2 luni înainte de lichidarea unității.

Articolul 88. Procedura de concediere în cazul
... mai detaliat lichidării unităţii, reducerii numărului
sau a statelor de personal
(1) Angajatorul este în drept să concedieze salariaţii de la unitate în legătură cu lichidarea acesteia ori în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal (art.86 alin.(1) lit.b) şi c)) doar cu condiţia că:
a) va emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre), motivat din punct de vedere juridic sau economic, cu privire la lichidarea unităţii ori reducerea numărului sau a statelor de personal;
[Art.88 al.(1), lit.c) modificată prin LP205 din 20.11.15, MO340-346/18.12.15 art.658]
b) va emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre) cu privire la preavizarea, sub semnătură, a salariaţilor cu 2 luni înainte de lichidarea unităţii ori de reducerea numărului sau a statelor de personal. În caz de reducere a numărului sau a statelor de personal, vor fi preavizate numai persoanele ale căror locuri de muncă urmează a fi reduse;
c) o dată cu preavizarea în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal, va propune în scris salariatului preavizat un alt loc de muncă (funcţie) în cadrul unităţii respective (cu condiţia că astfel de loc de muncă (funcție) există la unitate, iar salariatul preavizat întruneşte cerinţele necesare pentru suplinirea acestuia);
[Art.88 al.(1), lit.c) modificată prin LP205 din 20.11.15, MO340-346/18.12.15 art.658]
[Art.88 al.(1), lit.c) modificată prin LP60-XVI din 21.03.08, MO115-116/01.07.08 art.441]
d) va reduce, în primul rînd, locurile de muncă vacante;
e) va desface contractul individual de muncă în primul rînd cu salariaţii angajaţi prin cumul;
f) va acorda salariatului ce urmează a fi concediat o zi lucrătoare pe săptămînă cu menţinerea salariului mediu pentru căutarea unui alt loc de muncă;
g) va prezenta, în modul stabilit, cu 2 luni înainte de concediere, agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă informaţiile privind persoanele ce urmează a fi disponibilizate;
h) se va adresa organului sindical în vederea obţinerii acordului pentru concediere, în modul prevăzut de prezentul cod;
i) în cazul în care reorganizarea sau lichidarea unităţii presupune reducerea în masă a locurilor de muncă, va informa în scris, cu cel puţin 3 luni înainte, despre acest lucru organele sindicale din unitatea şi ramura respectivă şi va iniţia negocieri în vederea respectării drepturilor şi intereselor salariaţilor. Criteriile vizînd reducerea în masă a locurilor de muncă se stabilesc prin convenţiile colective.
[Art.88 al.(1), lit.i) modificată prin LP205 din 20.11.15, MO340-346/18.12.15 art.658]
(2) În cazul în care, după expirarea termenului de preavizare de 2 luni, nu a fost emis ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) de concediere a salariatului, această procedură nu poate fi repetată în cadrul aceluiaşi an calendaristic. În termenul de preavizare nu se include perioada aflării salariatului în concediul anual de odihnă, în concediul de studii şi în concediul medical.
[Art.88 al.(2) modificat prin LP60-XVI din 21.03.08, MO115-116/01.07.08 art.441]
(3) Locul de muncă redus nu poate fi restabilit în statele unităţii pe parcursul anului calendaristic în care a avut loc concedierea salariatului care l-a ocupat.
[Art.88 al.(3) în redacția LP60-XVI din 21.03.08, MO115-116/01.07.08 art.441]
(4) În caz de lichidare a unităţii, angajatorul este obligat să respecte procedura de concediere prevăzută la alin.(1) lit. a), b), f), g) şi i).

Astfel, dvs puteți contesta decizia/ordinul angajatorului care va concediat.

Privitor la termen, Codul Muncii stipulează:
Articolul 355. Examinarea cererii privind soluţionarea litigiului individual de muncă
(1) Cererea privind soluţionarea litigiului individual de muncă se depune în instanţa de judecată:
a) în termen de 3 luni de la data cînd salariatul a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului său;

(2) Cererile depuse cu omiterea, din motive întemeiate, a termenelor prevăzute la alin.(1) pot fi repuse în termen de instanţa de judecată.

Succes și o zi bună.

15 august 2017