Am inregistrata o Intreprindere Individuala care nu activeaza

17 februarie 2023 49

Buna ziua. Am inregistrata o Intreprindere Individuala care nu activeaza de multi ani si doresc s-o radiez. Care sunt pasii pe care trebuie sa-i intreprind? Va multumesc.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună ziua, Vladimir!
Vă adresați cu o cerere la ASP în acest sens.
Procedura este reglementată de Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor
juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

Articolul 24. Documentele necesare pentru radierea persoanelor juridice din Registrul de stat

(1) Pentru radierea persoanelor juridice din Registrul de stat se depun următoarele documente:

a) cererea... mai detaliat de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) bilanţul de lichidare şi planul de repartizare a activelor, aprobate de organul sau instanţa de judecată care a desemnat lichidatorul;

(11) Radierea persoanei juridice din Registrul de stat se efectuează dacă persoana juridică a publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova avizul de reorganizare sau de lichidare, prevăzut la art. 72 sau la art. 91 din Codul civil, şi nu are datorii la bugetul public naţional conform datelor prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat organului înregistrării de stat în sistemul informațional automatizat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern, fără implicarea solicitantului înregistrării.

(2) Pînă la depunerea documentelor privind radierea din Registrul de stat, persoana juridică în lichidare este obligată, pe propria răspundere, să închidă contul (conturile) bancar şi să predea ştampila pentru distrugere organului abilitat, în cazul în care dispune de aceasta.

(3) În cazul în care este în vigoare hotărîrea instanţei de judecată privind lichidarea şi radierea persoanei juridice din Registrul de stat, depunerea documentelor prevăzute la alin.(1) nu este necesară.

(4) După radiere, organul înregistrării de stat publică în Buletinul electronic date despre persoana juridică radiată, care cuprind: denumirea persoanei juridice, numărul de identificare de stat, data înregistrării şi data radierii din Registrul de stat.

Articolul 25. Radierea persoanelor juridice din Registrul de stat

(1) Lichidatorul depune cererea de radiere a persoanei juridice din Registrul de stat în termenele şi în condiţiile art.98 din Codul civil.

(2) Persoana juridică se consideră lichidată din momentul adoptării deciziei de radiere din Registrul de stat.

(3) Registratorul adoptă decizia de radiere în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii de radiere.

(4) În cazul în care, după radierea persoanei juridice din Registrul de stat, la organul înregistrării de stat a parvenit hotărîrea instanţei de judecată privind redeschiderea procedurii de lichidare a persoanei juridice, organul înregistrării de stat adoptă, din oficiu, decizia de restabilire a datelor din Registrul de stat potrivit situaţiei de pînă la radierea persoanei juridice. Dacă instanţa de judecată desemnează un nou lichidator, în Registrul de stat se vor înscrie datele lichidatorului desemnat.
Articolul 26. Radierea din oficiu a persoanei juridice și a întreprinzătorului individual din Registrul de stat
(1) Persoana juridică inactivă și întreprinzătorul individual inactiv se consideră că și-au încetat activitatea și sînt radiați din oficiu.
(2) Dacă persoana juridică inactivă și întreprinzătorul individual inactiv nu au datorii la bugetul public naţional, nu dețin mașini de casă și de control cu memorie fiscală, nu sînt fondatori ai unei alte persoane juridice şi nu au sucursale, organul înregistrării de stat iniţiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv, adoptînd decizia de iniţiere a procedurii de radiere. Informația privind lipsa/existența datoriei la bugetul public național se obține de către organul înregistrării de stat din sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern.

(3) În termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de iniţiere a procedurii de radiere din Registrul de stat, organul înregistrării de stat va publica gratuit pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la iniţierea procedurii de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive și întreprinzătorul individual inactiv. Avizul va conţine şi date cu privire la modalitatea şi termenele de înaintare a cererilor de către persoana juridică inactivă și a întreprinzătorului individual inactiv ce urmează a fi radiați, a creanţelor de către creditori sau de către alte persoane interesate, precum şi adresa la care acestea pot fi depuse.

(4) Cererile şi creanţele pot fi înaintate nu mai tîrziu de 2 luni de la data publicării avizului prevăzut la alin.(3).

(5) În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a cererilor şi creanţelor de către persoanele interesate, dacă cereri şi creanţe nu au fost înaintate, organul înregistrării de stat adoptă din oficiu decizia de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv şi îi radiază. În cazul depunerii cererilor şi creanţelor, lichidarea şi radierea din Registrul de stat a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv se efectuează în conformitate cu condiţiile generale prevăzute de lege, organul înregistrării de stat nefiind în drept să decidă din oficiu radierea din Registrul de stat a acestora.

(6) Serviciul Fiscal de Stat prezintă trimestrial organului înregistrării de stat informația despre persoanele juridice inactive pentru a decide asupra radierii acestora din Registrul de stat.

(7) Lista fondatorilor cărora li se refuză, conform prevederilor art.13 alin.(1) lit.c1), de a înregistra persoane nou-fondate va fi prezentată organului înregistrării de stat de către Serviciul Fiscal de Stat, conform unui regulament aprobat de Guvern.

(8) În baza informaţiei prezentată de către Serviciul Fiscal de Stat de Stat despre persoanele juridice cărora li s-au aplicat prevederile art.1741 din Codul fiscal, organul înregistrării de stat va radia persoanele respective din Registrul de stat.

(9) Procedura de radiere prevăzută la prezentul articol se aplică și față de persoanele juridice care au depus cerere de radiere conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat și corespund criteriilor specificate în noțiunea de persoană juridică inactivă, cu excepția faptului că au prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislație, din ale căror date rezultă că nu au desfășurat activitate de întreprinzător.

17 februarie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

întreprinzător individual inactiv – întreprinzător individual care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 3 ani, nu a prezentat dările de seamă prevăzute de legislație, nu a efectuat operațiuni pe niciun cont bancar, nu este fondator al unei alte persoane juridice, nu are sucursale,... mai detaliat nu are datorii la bugetul public național, nu a fost înregistrat în calitate de contribuabil al TVA și nu are înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat mașini de casă și de control cu memorie fiscală;

Dacă vă încadrați în condițiile stipulate mai sus, atunci radierea se face din oficiu.

Serviciul Fiscal de Stat va prezenta, trimestrial, organului înregistrării de stat informaţia despre întreprinzătorii individuali inactivi pentru a decide asupra radierii acestora din Registrul de stat.

17 februarie 2023