Am un copil si sunt insarcinata, dar vreau sa dau la divort

22 august 2019 65

Am un copil si sunt insarcinata, dar vreau sa dau la divort. Unde trebuie sa ma adresez si care sunt sansele ca tata sa achite pensia alimentara ambilor copii? Avem un apartament pe numele sotului, cum se imparte acesta?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Bună ziua!

În cazurile în care între soți nu există neînţelegeri referitoare la partajul proprietăţii comune în devălmăşie, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi, căsătoria este desfăcută la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi.
De... mai detaliat asemenea, potrivit Legii privind procedura notarială 246/2018 este reglementată desfacerea căsătoriei în procedura notarială.
Mai multe vedeți la art. 41-42 ale legii în cauză mai jos:
Articolul 41. Desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor
(1) Cererea de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor poate fi depusă la oricare notar în baza acordului soţilor și în prezența ambilor soți sau în prezența unuia dintre soți dacă anterior notarului i-a fost comunicat acordul autentic al celuilalt soț de desfacere a căsătoriei şi de examinare a cererii în absenţa sa.
(2) Cererea de desfacere a căsătoriei se întocmeşte în scris. Modelul cererii de desfacere a căsătoriei se aprobă de către Ministerul Justiţiei. Cererea și, dacă există, acordul autentic prevăzut la alin. (1) trebuie să vizeze, după caz, modul de participare a părinţilor la educaţia, întreținerea copiilor minori comuni, stabilirea domiciliului acestora, plata pensiei de întreţinere a soţului/soției sau partajul averii comune dobîndite în perioada căsătoriei. În acest scop, părţile declară notarului pe proprie răspunde despre existenţa copiilor minori sau concepuți, iar în cazul în care soţii au copii minori, concomitent cu desfacerea căsătoriei, se va autentifica acordul soților cu privire la stabilirea pensiei de întreţinere a copiilor minori şi la stabilirea domiciliului copiilor minori după desfacerea căsătoriei.
(3) La cererea de desfacere a căsătoriei se anexează copiile certificatelor de naştere ale soţilor şi ale copiilor minori existenți, copiile actelor de identitate ale soților, certificatul de căsătorie emis de autorităţile competente ale Republicii Moldova în original şi o copie legalizată a acestuia.
(4) Notarul explică părților consecințele juridice ale desfacerii căsătoriei, drepturile și obligațiile părinților, regimul patrimonial al bunurilor comune.
(5) La momentul înregistrării cererii, notarul acordă soţilor, potrivit prevederilor Codului familiei, un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de desfacere a căsătoriei. Termenul pentru retragerea cererii de desfacere a căsătoriei poate fi prelungit cu acordul soților cu maximum 30 de zile.
(6) La expirarea termenului prevăzut la alin. (5), dacă soţii și-au exprimat consimţămîntul liber şi neviciat şi sînt îndeplinite, cumulativ, şi celelalte condiţii legale prevăzute de Codul familiei pentru desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, notarul emite încheierea de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor, în care consemnează data desfacerii căsătoriei, numele de familie pe care foştii soţi le vor purta după divorţ și, după caz, mențiunile privind acordul parental referitor la plata pensiei de întreținere a copiilor minori, stabilirea domiciliului minorilor, modalitatea de partajare a bunurilor comune, plata pensiei de întreţinere a soţului/soției. Încheierea de desfacere a căsătoriei se emite în 5 exemplare și produce efectul juridic al unui act de stare civilă de desfacere a căsătoriei (divorț).
(7) În termen de 3 zile de la data emiterii încheierii de desfacere a căsătoriei prin acordul soților, notarul transmite organului de stare civilă teritorial, pentru efectuarea înregistrării actului de stare civilă, împreună cu dovada achitării taxei de stat pentru înregistrarea actelor de stare civilă, două originale ale încheierii și originalul certificatului de căsătorie. Cîte un original al încheierii se eliberează părților și un original al încheierii se reține de notar în arhiva sa.
Articolul 42. Respingerea cererii de desfacere a căsătoriei
(1) Notarul emite o încheiere de respingere a cererii de desfacere a căsătoriei în situaţiile în care nu sînt îndeplinite, cumulativ, condiţiile legale prevăzute de Codul familiei pentru desfacerea căsătoriei prin acordul soților, precum şi în unul dintre următoarele cazuri:
a) unul dintre soţi nu îşi poate exprima consimţămîntul liber şi neviciat;
b) cererea nu este semnată de ambii soţi în prezența notarului, dacă anterior notarului nu i-a fost comunicat acordul autentic al celuilalt soț de desfacere a căsătoriei şi de examinare a cererii în absenţa sa, iar soțul prezent insistă să fie înregistrată cererea;
c) soţii refuză sa dea declaraţiile prevăzute de lege;
d) soţii nu prezintă, la depunerea cererii, actele necesare prevăzute la art. 41 alin. (3);
e) în cazul în care există copii minori sau concepuți și, la expirarea termenului prevăzut la art. 41 alin. (5), unul dintre soţi nu se prezintă în fața notarului, nu-și exprimă consimțămîntul pentru desfacerea căsătoriei sau soții refuză de a încheia acordul referitor la plata pensiei de întreţinere și la stabilirea domiciliului copiilor minori, sau acordul încheiat contravine intereselor minorilor;
f) cel puțin unul dintre soţi nu s-a prezentat în faţa notarului la expirarea termenului prevăzut la art. 41 alin. (5);
g) cererea a rămas fără obiect întrucît căsătoria dintre soţi a fost desfăcută, fie de către o altă autoritate competentă, fie încetată din cauza decesului unuia dintre soţi;
h) dacă soţii se împacă şi unul dintre soți îşi retrage cererea de desfacere a căsătoriei.
(2) În cazul respingerii cererii de desfacere a căsătoriei, notarul emite o încheiere de respingere în 3 exemplare, dintre care unul se păstrează în arhiva notarului, iar celelalte se transmit fiecăruia dintre soți. La respingerea cererii de desfacere a căsătoriei, originalul certificatului de căsătorie se restituie persoanei care l-a depus la notar.

Dacă soţii au copii minori comuni şi nu au ajuns la un acord privind întreţinerea, educaţia şi domiciliul acestora sau în lipsa acordului la divorţ al unuia dintre soţi, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.36 alin.(2) și a cazurilor în care căsătoria a fost desfăcută prin încheiere notarială, desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească.

De remarcat că, nu puteți solicita încasarea pensiei de întreţinere pentru un copil încă nenăscut. Ori, 9 condiție pentru plata pensiei de întreținere este ca copilul sa se nască viu!

Referitor la partajul proprietății comune, mai întâi solicitați în mod prioritar la ASP, cu acordul soțului includerea Dvs ca proprietar al bunului, după care aveți posibilitatea partajarii pe cale amiabilă în procedura notarială, iar în caz de refuz al soțului îl puteți acționa în instanta de judecată.


Succes.

25 august 2019