As dori sa aflu detalii in privinta divortului

6 februarie 2019 73

Daca tata a 2 copii scrie cerere de divorț, dar are abia 2 saptamani lucrate oficial, calculul pensiei alimentare se face din salariul lui sau salariul mediu pe economie? Si este posibila depunerea cererii la notar?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Buna Cristina,

Mai jos vedeți ce spune Codul familiei referitor la întrebările ridicate de către Dvs.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=286119

Articolul 35. Modalitatea de desfacere a căsătoriei
În cazurile prevăzute la art.36 alin.(1) şi (2), căsătoria se desface de către organul de stare civilă, iar în cazurile prevăzute la art.36 alin.(4) şi (5) şi la art.37 -... mai detaliat pe cale judecătorească.
Articolul 36. Desfacerea căsătoriei la organul de stare civilă
(1) În baza acordului comun al soţilor, în cazurile în care între aceștia nu există neînțelegeri referitoare la partajul proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, educația și domiciliul copiilor minori comuni sau la întreținerea unuia dintre soți, căsătoria este desfăcută la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi. Soții participă la desfacerea căsătoriei în condiţiile Legii nr. 100/2001 privind actele de stare civilă.
[Art.36 al.(1) în redacția LP17 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.277; în vigoare 01.06.18]
(2) La cererea unuia dintre soţi, căsătoria poate fi desfăcută la organul de stare civilă dacă celălalt soţ:
a) este supus unei măsuri de ocrotire judiciare;
[Art.36 al.(2), lit.a) în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
b) a fost declarat dispărut;
c) a fost condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.
(3) Desfacerea căsătoriei şi eliberarea certificatului de divorţ au loc după expirarea termenului de o lună din ziua depunerii cererii de divorţ.
(4) În cazul apariţiei litigiilor între soţi cu privire la copii, la partaj sau la întreţinerea unuia dintre soți, desfacerea căsătoriei se face pe cale judecătorească.
[Art.36 al.(4) modificat prin LP17 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.277; în vigoare 01.06.18]
(5) Dacă, după desfacerea căsătoriei de către organul de stare civilă, între soţi apar litigii referitoare la partaj, la întreținerea, educația și domiciliul copiilor minori comuni sau la întreținerea unuia dintre soți, acestea se vor soluţiona pe cale judecătorească.
[Art.36 al.(5) modificat prin LP17 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.277; în vigoare 01.06.18]
Articolul 37. Desfacerea căsătoriei de către instanţa judecătorească
(1) Dacă soţii au copii minori comuni și nu au ajuns la un acord privind întreținerea, educația și domiciliul acestora sau în lipsa acordului la divorţ al unuia dintre soţi, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 36 alin. (2), desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească.
[Art.37 al.(1) în redacția LP17 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.277; în vigoare 01.06.18]
(2) Desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească şi în cazurile cînd există acordul la divorţ al ambilor soţi, însă unul dintre ei refuză să se prezinte la organul de stare civilă pentru soluţionarea problemei.
(3) Instanţa judecătorească va desface căsătoria dacă va constata că convieţuirea soţilor şi păstrarea familiei în continuare sînt imposibile.
(4) Dacă, în procesul examinării cererii de desfacere a căsătoriei, unul dintre soţi nu-şi dă acordul la divorţ, instanţa judecătorească va amîna examinarea cauzei, stabilind un termen de împăcare de la o lună la 6 luni, cu excepţia cauzelor de divorţ pornite pe motivul violenţei în familie confirmate prin probe.
[Art.37 al.(4) modificat prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
(5) Dacă măsurile de împăcare nu au dat efecte şi soţii continuă să insiste asupra divorţului, instanţa judecătorească va satisface cererea respectivă.
Articolul 38. Soluţionarea litigiilor de către instanţa judecătorească
în procesul desfacerii căsătoriei
(1) La desfacerea căsătoriei, soţii pot prezenta instanţei judecătoreşti un acord privind împărţirea bunurilor lor proprietate în devălmăşie şi plata pensiei de întreţinere a copiilor şi a unuia dintre soți, indicînd mărimea acesteia, precum şi privind determinarea părintelui împreună cu care vor locui copiii minori comuni.
[Art.38 al.(1) modificat prin LP17 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.277; în vigoare 01.06.18]
(2) În cazul lipsei unui acord între soţi prevăzut la alin.(1) sau dacă se va dovedi că acordul lezează drepturile şi interesele copiilor minori sau ale unuia dintre soţi, instanţa judecătorească este obligată:
a) să împartă, la cererea soţilor (a unuia dintre ei), bunurile lor proprietate în devălmăşie;
b) să determine care dintre părinţi va plăti pensia de întreţinere a copiilor minori şi mărimea acesteia;
c) să stabilească, la cererea soţului care are dreptul la pensia de întreţinere de la celălalt soţ, mărimea şi modul de plată a acestei pensii;
[Art.38 al.(2), lit.c) modificată prin LP17 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.277; în vigoare 01.06.18]
d) să stabilească cu cine dintre părinţi vor locui copiii minori după divorţ.
(3) Litigiile, altele decît cele expuse în prezentul articol, nu pot fi soluţionate în procesul de desfacere a căsătoriei, cu excepţia acţiunii de contestare a paternităţii la cererea soţului.
(4) Dacă, la împărţirea bunurilor proprietate în devălmăşie a soţilor, vor fi atinse interesele persoanelor terţe, instanţa judecătorească va dispune examinarea cererii respective într-un proces aparte.

Articolul 74. Obligaţia părinţilor de a-şi întreţine copiii
(1) Părinţii sînt obligaţi să-şi întreţină copiii minori şi copiii majori inapţi de muncă care necesită sprijin material.
(2) Modul de plată a pensiei de întreţinere se determină în baza unui contract încheiat între părinţi sau între părinţi şi copilul major inapt de muncă.
(3) Dacă lipseşte un atare contract şi părinţii nu participă la întreţinerea copiilor, pensia de întreţinere se încasează pe cale judecătorească, la cererea unuia dintre părinţi, a tutorelui copilului sau a autorităţii tutelare teritoriale.
[Art.74 al.(3) modificat prin LP83 din 25.05.17, MO229-243/07.07.17 art.362]
Articolul 75. Cuantumul pensiei de întreţinere încasate pentru copilul
minor
(1) Pensia de întreţinere pentru copilul minor se încasează din salariul şi/sau din alte venituri ale părinţilor în mărime de 1/4 - pentru un copil, 1/3 - pentru 2 copii şi 1/2 - pentru 3 şi mai mulţi copii.
(2) Cuantumul cotelor stabilite la alin.(1) poate fi micşorat sau majorat de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părinţilor, de alte circumstanţe importante.
(3) În cazul în care unii copii rămîn cu un părinte, iar alţii - cu celălalt, pensia de întreţinere plătită în favoarea părintelui mai puţin asigurat se stabileşte într-o sumă bănească fixă, determinată conform art.76.
Articolul 76. Încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul minor
într-o sumă bănească fixă
(1) În cazurile cînd părintele care datorează întreţinere copilului său are un salariu şi/sau alte venituri neregulate sau fluctuabile ori primeşte salariu şi/sau alte venituri, total sau parţial, în natură, ori nu are un salariu şi/sau alte venituri, precum şi în alte cazuri cînd, din anumite motive, încasarea pensiei de întreţinere, sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri, este imposibilă, dificilă sau lezează substanţial interesele uneia dintre părţi, instanţa judecătorească poate să stabilească cuantumul pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă plătită lunar sau, concomitent, într-o sumă bănească fixă şi sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri conform art.75.
(2) Cuantumul sumei băneşti fixe încasate în conformitate cu alin.(1) se determină de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părţilor, de alte circumstanţe importante şi păstrîndu-se, dacă este posibil, nivelul anterior de asigurare materială a copilului.

6 februarie 2019