Asociatia de Coproprietari In Condominiu

22 februarie 2023 77

Buna ziua. Sunt administratorul ACC 55/304, create in 2011. Recent am mers sa-mi prelungesc semnatura mobila si am constatat ca in baza de date de la ASP suntem inregistrati cu codul fiscal vechi, dar cu alta denumire, conform Legii nr. 187, intrata in vigoare la 29 ianuarie 2023. Nu am fost anuntati despre schimbarea in cauza. Prin urmare, cat este de corect ca eu sa refac toate documentele cu denumirea APC (asa figureaza in baza ASP)? Ce inseamna APC? Suntem obligati sa schimbam denumirea si toate contractele?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Sergiu.
APC înseamnă asociaţia proprietarilor în condominiu.
În termen de 12 luni trebuie să reîncheieţi toate contractele.

LEGE Nr. 187 din 14-07-2022
cu privire la condominiu
Articolul 86. Dispoziții tranzitorii privind asociațiile

... mai detaliat existente de coproprietari în condominiu

(1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, asociațiile de coproprietari în condominiu constituite până la intrarea în vigoare a prezentei legi se consideră asociații ale proprietarilor din condominiu și se supun regimului prevăzut de prezenta lege. Statutele sau alte acte de constituire, precum și regulamentele acestor asociații se aplică în măsura în care nu contravin prezentei legi. Hotărârile organelor asociației prin care se instituie obligații de plată în sarcina proprietarilor din condominiu, adoptate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, continuă să fie obligatorii 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, chiar dacă nu sunt conforme prezentei legi. După expirarea acestui termen, hotărârile asociației se aplică numai în măsura în care nu contravin cerințelor prezentei legi.

(2) Dispozițiile alin. (1) constituie temei de înregistrare, din oficiu, a schimbării formei juridice de organizare și a denumirii depline și abreviate a asociației în registrul de stat al persoanelor juridice. Schimbarea se înregistrează fără publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și fără achitarea unei taxe de înregistrare.

(3) În cazul în care asociația de coproprietari în condominiu constituită până la intrarea în vigoare a prezentei legi este înscrisă în registrul bunurilor imobile în calitate de proprietar al clădirii (capitolul B), datele ei vor fi radiate și se va face însemnarea „condominiu”.

(4) Dacă statutele asociațiilor menționate la alin. (1) cuprind prevederi care, conform prezentei legi, nu se includ în statut, dar se includ în actul de constituire a condominiului ori în regulamentul condominiului, aceste prevederi ale statutului își păstrează validitatea în măsura în care nu contravin dispozițiilor prezentei legi.
(6) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, asociațiile care administrează condominiul cu destinație locativă și furnizorii de servicii intermediate urmează să reîncheie contractele privind serviciile intermediate, care trebuie să corespundă dispozițiilor prezentei legi. Furnizorul este obligat să încheie contractul cu asociația în termen de o lună de la întrunirea condițiilor legale.

(7) Din data intrării în vigoare a prezentei legi, contractele privind serviciile intermediate încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi și care nu au fost reîncheiate conform alin. (6) se aplică în partea în care nu contravin dispozițiilor prezentei legi. Din aceeași dată dispozițiile art. 49 se aplică respectivelor contracte.

(8) Din data intrării în vigoare a prezentei legi, președintele asociației ori altă persoană înregistrată ca administrator al asociației în registrul de stat al persoanelor juridice se consideră administrator al asociației în sensul prezentei legi.

(9) Organele asociațiilor desemnate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi își continuă mandatul în condițiile prezentei legi.

(10) Declarația de condominiu întocmită și înregistrată până la intrarea în vigoare a prezentei legi se consideră act de constituire a condominiului în scopul aplicării dispozițiilor prezentei legi. Proprietarii din condominiul format până la intrarea în vigoare a prezentei legi pot încheia un act de constituire a condominiului în condițiile art. 5 alin. (2)–(5) și ale art. 8. Încheierea actului de constituire a condominiului este obligatorie în scopul modificării informațiilor cu privire la condominiu prevăzute la art. 5 alin. (2).

(11) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, asociația de coproprietari în condominiu constituită până la intrarea în vigoare a prezentei legi va constitui fondul de reparație și dezvoltare prevăzut la art. 53 alin. (1).

(12) Acțiunile în justiție prevăzute la art. 19 pot fi introduse chiar dacă încălcarea a fost săvârșită înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi și indiferent de persoana care a săvârșit-o, cu condiția că efectele încălcării încă există la data introducerii acțiunii.

22 februarie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună.
Au fost introduse mai multe modificări prin legea nouă.
Președintele asociației este numit acum administratorul asociației, iar ACC se schimbă în denumirea de ACP (asociație de proprietari din condominiu). Denumirea s-a schimbat din oficiu de către organele de înregistrare.
Nu e o schimbare semnificativă, rămâne aceleași contacte, aceiași membri.
Doar că s-au schimbat... mai detaliat unele prevederi legale (de exemplu:Adunarea generală repetată are cvorum dacă sunt prezenți sau sunt reprezentați proprietarii care dețin peste 1/4 din drepturile de vot.)

Vă sugerez să citiți informația de pe pagina respectivă
https://animus.md/adnotari/condominiu_n_inf/
este utilă pentru Dvs în calitate de administrator al ACP.

23 februarie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

A. Rezumatul noii reglementări

1. Proiectul de lege introduce o serie de norme de protecție a proprietarilor din condominiu contra plăților nejustificate. Se interzice pretinderea de la proprietar de către asociație a oricărei plăți, cu orice titlu, care nu corespunde cerințelor art. 48 alin (1) și anume:
• ea nu a fost... mai detaliat aprobată prin hotărârea adunării generale (de exemplu, la adunarea generală se aprobă bugetul anual al asociației, care include toate cheltuielile permise, conform art. 34); sau
• ea nu rezultă din dispozițiile expresei ale legii (în unele cazuri prezenta lege permite administratorului să asume cheltuieli neaprobate de adunarea generală, cum ar fi intervențiile urgente prevăzute la art. 45).

2. Art. 51 acordă proprietarului un drept clar de a cere corectarea oricărei facturi, de a refuza plata sumelor ilegale și de a cere rambursarea lor/luarea în cont pentru următoarele luni.

3. Sunt reglementate detaliat în art. 49 serviciile (energie termică, apă, canalizare, salubrizare etc.) intermediate de asociație, după principiul că asociația nu furnizează serviciile și nu garantează plățile. Asociația doar încheie, în baza unei hotărâri a adunării generale, contractul privind un serviciu intermediat care obligă toți proprietarii în condominiu și oferă asistență la transmiterea informațiilor.

4. Proprietarului apartamentului i se interzice să efectueze intervenții sau lucrări la fațadă sau oricare alt element al părților comune ale condominiului, inclusiv la decorul arhitectural al clădirii. În cazul încălcării acestei reguli, administratorul asociației aplică art. 19. Adițional, administratorul asociației stabilește proprietarului apartamentului care nu înlătură încălcarea, o penalitate între 50 și 300 de lei pentru fiecare zi cât durează încălcarea. Penalitatea acumulată se include în factura lunară trimisă proprietarului apartamentului de către asociație (art. 72 alin. (1)).

5. Proprietarul nu poate începe intervenții sau lucrări la apartament sa dacă nu notifică în prealabil administratorul asociației despre natura și durata lor planificată (art. 72 alin. (2)).

6. Noua reglementare (capitolul II) prevede condițiile în care dreptul de proprietate simplu poate fi transformat în unul complex – drept de proprietate în condominiu, cerințele față de actele juridice prin care se constituie un condominiu (numit actul de constituire a condominiului) și oferă un grad de detaliere mai mare decât reglementarea generală a Codului civil privind poziția de drept real a proprietarilor din condominiu.

7. Noua reglementare (capitolul II, secțiunea 1) menține principiul statornicit al organizării proprietarilor în condominiu după model corporativ – ca membri ai unei asociații, care are statut de persoană juridică distinctă. Aceasta nu este o asociere voluntară, ci este o calitate de membru strâns legată de dreptul de proprietate în condominiu, impusă de lege. În absența calității de membru, nu ar fi posibilă formarea voinței tuturor proprietarilor interesați și nu ar fi posibilă impunerea hotărârii majorității asupra tuturor proprietarilor din condominiu.

8. Legea prevede structura clasică a asociației cu 4 organe și instituie metode variate de desfășurare a unei adunări generale a proprietarilor din condominiu, inclusiv participare, de către proprietarii doritori, la adunare cu prezență prin mijloace electronice de comunicare; adunare în formă mixtă (ședință urmată de culegere de semnături); prin corespondență (inclusiv buletine de vot prin email sau prin viitoarea platformă e-Condominiu).

9. Se reglementează detaliat:

• repartizarea cheltuielilor și contractarea serviciilor intermediate (cap. III, secțiunea 3);
• fondul de reparație și dezvoltare (cap. III, secțiunea 4);
• mecanisme de reziliență financiară a asociației (cap. III, secțiunea 5);
• transparența informației (cap. III, secțiunea 6), inclusiv instituirea platformei e-Condominiu (art. 65);
• reguli privind intervenții la părțile comune și la unitate (cap. III, secțiunea 7);
• particularitățile asociației cu mai multe condominii (cap. III, secțiunea 8);
• serviciile de administrare ale gestionarului (capitolul IV);

10. Proiectul de lege (capitolul V) ține cont că la data intrării în vigoare vor exista și proprietari din condominiu care nu vor fi, efectiv, organizați într-o asociație:
• proprietarii apartamentelor din blocurile locative unde nu este formată nicio asociație, ci sunt administrate direct de serviciile ori întreprinderile autorităților publice locale;
• proprietarii de încăperi nelocative (de regulă, agenți economici care au privatizat aceste încăperi nelocative) în clădiri nelocative.

23 februarie 2023