Care este procedura de modificare a modului de folosință a terenului și construcțiilor?

11 iulie 2024 3

Bună ziua. Am un teren cu construcții în intravilanul localității (sat), potrivit datelor din registrul cadastral modul de folosință al terenului și contrucțiilor este agricol. Care este procedura de modificare a modului de folosință, astfel încât să fie pentru construcții. Mulțumesc anticipat!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua. Trebuie să vă adresaţi cu o cerere către primăria din localitate.

27. Proprietarii de terenuri interesaţi de schimbarea categoriei de destinaţie a terenurilor:

1) prezintă un demers:

a) Întreprinderii de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” – pentru terenurile proprietate publică a statului – cu acordul prealabil al autorităţii administraţiei... mai detaliat publice centrale care administrează terenul;

b) autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea – pentru terenurile proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale respective;

c) autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi – pentru terenurile proprietate privată;

2) la demers se anexează:

a) copia de pe buletinul de identitate (pentru persoana fizică) sau copia de pe decizia de înregistrare a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei şi copia de pe extrasul din Registrul de stat (pentru persoanele juridice);

b) extrasul din Registrul bunurilor imobile;

c) planul cadastral al terenului;

d) schema de amplasare a imobilului şi a reţelelor edilitare, avizată de către arhitectul-şef, organele supravegherii de stat (Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, serviciul de salvatori și pompieri atestați), Instituția Publică Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe (pentru toate localităţile, cu excepţia mun. Chişinău), Institutul Municipal de Proiectări „Chişinău proiect” (pentru mun. Chişinău), cu excepţia schimbării destinaţiei terenurilor agricole şi silvice pentru exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile.

d1) după caz, acordul de mediu, emis de către autoritatea competentă în conformitate cu prevederile Legii nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

În cazul schimbării destinaţiei terenurilor agricole şi silvice, se anexează suplimentar:

e) studiul pedologic elaborat de întreprinderile de stat în domeniu la momentul iniţierii schimbării destinaţiei terenurilor agricole şi silvice;

f) decizia de casare, luată de proprietar sau deținător cu acordul proprietarului autentificat notarial, în cazul plantațiilor perene proprietate privată, sau actul de casare pentru terenurile ocupate de plantații perene proprietate publică, întocmit conform anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de casare şi defrișare a plantațiilor perene, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 705/1995;

În cazul schimbării categoriei de destinaţie a terenurilor pentru exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile, se anexează suplimentar:

h) actul de certificare a perimetrului minier;

i) proiectul de recultivare a terenurilor sau procesul-verbal privind transmiterea-recepția terenurilor restabilite, la finalizarea lucrărilor de recultivare a terenurilor, pentru exploatările de zăcăminte minerale utile epuizate, întocmit conform anexei nr.4 la Principiile de bază pentru restabilirea terenurilor degradate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 404/1994;

i1) încheierea pedologică privind determinarea notei de bonitate a solurilor, pentru terenurile reîncadrate în circuitul agricol sau fondul silvic după recultivare, în scopul calculării prejudiciului cauzat de degradarea stării de calitate a solului, în conformitate cu pct. 11 din nota la anexa la Legea nr. 1308/1997 privind prețul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului;

11 iulie 2024