Care sunt costurile în cazul unui partaj a averii comune făcut în instanța de judecată?

11 septembrie 2020 148

Ce cheltuieli vă avea mama dacă va cere în instanța de judecată partajul averii comune din căsnicia cu tata? La partaj se va tine cont de faptul că au un copil minor afectat de autism? Multumesc frumos!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

D-na Elena, taxa de stat v-a alcături 3 % din partajarea averii, eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul de porocedură civilă Articolul 82. Cheltuielile de judecată
Cheltuielile de judecată se compun din taxa de stat... mai detaliat şi din cheltuielile de judecare a cauzei.
Articolul 83. Taxa de stat
(1) Taxa de stat reprezintă o sumă care se percepe, în temeiul legii, de către instanţa judecătorească în beneficiul statului de la persoanele în ale căror interese se exercită actele procedurale de judecare a cauzei civile sau cărora li se eliberează copii de pe documente din dosar.
(2) În acţiunile patrimoniale, taxa de stat se determină în funcţie de caracterul şi valoarea acţiunii, iar în acţiunile nepatrimoniale şi în alte cazuri prevăzute de lege, în proporţii fixe, conform Legii taxei de stat.
Articolul 84. Impunerea cu taxă de stat
Se impune cu taxă de stat fiecare cerere de chemare în judecată (iniţială şi reconvenţională), cererea intervenientului principal, cererea vizînd cauzele cu procedură specială, cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti, cererea de declarare a insolvabilităţii, cererea de eliberare a titlului executoriu privind executarea hotărîrilor arbitrale, cererea de apel, cererea de recurs, precum şi cererea de eliberare a copiilor (duplicatelor) de pe actele judecătoreşti.
Articolul 85. Scutirile de taxă de stat
(1) De taxă de stat pentru judecarea cauzelor civile se scutesc:
a) reclamanţii în acţiunile:
- de reintegrare în serviciu, de revendicare a sumelor de retribuire a muncii şi în alte revendicări legate de raporturile de muncă;
- ce decurg din dreptul de autor şi din drepturile conexe, din dreptul asupra invenţiilor, desenelor şi modelelor industriale, soiurilor de plante, topografiilor circuitelor integrate, precum şi din alte drepturi asupra proprietăţii intelectuale;
- de încasare a pensiei de întreţinere;
- de reparaţie a prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces;
- de reparație a prejudiciului material și/sau moral cauzat prin infracțiune;
- de revendicare a reparaţiei prejudiciului cauzat prin poluarea mediului înconjurător şi folosirea iraţională a resurselor naturale;
- de revendicare a indemnizaţiilor de protecţie socială;
- născute din raporturi de contencios administrativ;
- pentru sesizările privind declararea ca fiind ilegale a manifestărilor şi adunărilor nesancţionate;
- de protecţie a drepturilor consumatorilor;
- legate de încălcarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal;
- privind faptele de discriminare;
- privind încasarea cheltuielilor de judecată suportate în procese civile anterioare, indiferent de calitatea procesuală în respectivele procese;
b) cetăţenii Republicii Moldova – pentru cererile de înfiere;
c) minorii – pentru cererile de apărare a drepturilor lor;
c1) victimele violenţei în familie – pentru cererile privind aplicarea măsurilor de protecţie și în acțiunile de reparație a prejudiciului material și/sau moral cauzat prin acte de violență în familie;
d) persoanele supuse represiunilor politice – în cauzele privind represiunile;
e) Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului – pentru cererile privind apărarea intereselor petiţionarilor ale căror drepturi şi libertăţi constituţionale au fost încălcate;
f) procurorul, autorităţile publice, organizaţiile şi persoanele fizice care, conform legii, sînt împuternicite să adreseze în instanţă cereri în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale unor alte persoane ori în apărarea intereselor statului sau ale societăţii şi să depună cereri de contestare a hotărîrilor instanţelor judecătoreşti;
g) organele afacerilor interne, Serviciul Fiscal de Stat şi Centrul Naţional Anticorupţie – în revendicarea compensării cheltuielilor de urmărire a persoanelor care se eschivează de la plata pensiilor de întreţinere, de la reparaţia prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces, de la plata impozitelor şi altor obligaţii la bugetul statului; compensării cheltuielilor de căutare a debitorului şi a bunurilor lui sau a copilului luat de la debitor în temeiul unei hotărîri judecătoreşti, precum şi a cheltuielilor de păstrare a bunurilor luate de la debitor şi puse sub sechestru şi a bunurilor debitorului evacuat din locuinţă;
h) instituţiile de asistenţă socială – în acţiunile de regres împotriva cauzatorului de daună, pentru încasarea de la acesta a ajutoarelor şi pensiei ce se plătesc persoanei prejudiciate sau membrilor ei de familie;
i) autorităţile publice centrale, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, Curtea de Conturi şi organele subordonate lor, finanţate de la bugetul de stat, precum şi autorităţile administraţiei publice locale – la înaintarea acţiunilor şi la contestarea hotărîrilor instanţelor judecătoreşti, inclusiv în cauzele examinate în procedură de contencios administrativ, indiferent de calitatea lor procesuală;
j) Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală – în cazul contestării hotărîrilor şi deciziilor ei privind procedura de înregistrare a obiectivelor de proprietate intelectuală;
k) organizaţiile obşteşti ale persoanelor cu dizabilităţi, instituţiile, întreprinderile şi asociaţiile de instruire şi de producţie ale persoanelor cu dizabilităţi – în toate acţiunile şi pentru toate cererile lor;
l) părţile – în litigiile privind reparaţia prejudiciului cauzat prin condamnare ilegală, tragere ilegală la răspundere penală, prin aplicare ilegală a măsurii preventive sub forma arestului preventiv sau sub forma impunerii angajamentului scris de a nu părăsi localitatea ori prin aplicare ilegală a sancţiunii administrative a arestului;
m) participanţii la proces – pentru recursurile lor împotriva încheierilor judecătoreşti;
n) părţile – în cauzele privind revizuirea hotărîrilor;
o) Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile ei teritoriale (ramurale) – în acţiunile intentate împotriva persoanelor fizice şi juridice care se eschivează de la achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală; în acţiunile intentate împotriva prestatorilor de servicii medicale sau a lucrătorilor medicali, în scopul compensării materiale a prejudiciului cauzat sănătăţii persoanei asigurate din culpa acestora; în acţiunile intentate împotriva persoanelor fizice şi juridice responsabile pentru prejudiciul cauzat sănătăţii persoanei asigurate şi în acţiunile în regres;
p) părţile – în cauzele care apar în legătură cu încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei şi cu repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare;
r) părţile – în cauzele care apar în legătură cu încălcarea dreptului la executarea în termen rezonabil a documentelor executorii şi cu repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare.
(2) Pot fi stabilite prin lege şi alte cazuri de scutire a părţilor de plata taxei de stat.
(3) Eliberarea, la cerere, a copiilor de pe actele judecătoreşti pentru participanţii la proces se face fără plata taxei de stat. Eliberarea repetată de copii de pe acelaşi act se supune taxei de stat.
(4) În funcţie de situaţia materială şi de probele prezentate în acest sens, persoana fizică sau juridică este scutită de către judecător (de către instanţa judecătorească) de plata taxei de stat sau de plata unei părţi a ei.

12 septembrie 2020