Casa privatizata, insa pamintul nu

11 noiembrie 2018 49

Buna ziua. Daca casa este privatizata, insa lotul de pamint pe care este amplasata casa nu este privatizat, care sunt riscurile de a ramane fara nimic? Multumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

In principiu, nu exista riscuri de a ramane fara dreptul de proprietate asupra casei. Insa, proprietarul terenului (fie el si Statul sau Autoritata publica locala), are dreptul sa ceara compensarea utilizarii terenului - achitarea unor taxe de locatiune. In cel mai rau caz, si mai mult teoretic decat practic -... mai detaliat proprietarul terenului poate cere ridicarea (demolarea) constructiei neautorizate de pe terenul respectiv (daca nu exista un contract incheiat cu proprietarul terenului prin care sa se acorde dreptul de a construi).
In curand va intra in vigoare Noul Cod Civil (probabil la 01.01.2019).
Acesta instituie reguli noi cu privire la acest aspecte-
se instituie drept de superficie, asupra terenului care aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale (indiferent că face parte din domeniul public sau privat), în folosul proprietarului bunului imobil înregistrat separat în capitolul B (cu excepția construcțiilor provirozii) şi proprietarului bunului imobil înregistrat separat în capitolul C, dacă proprietarul bunului imobil respectiv, la data de 1 ianuarie 2018, se află în una din următoarele situaţii:
a) are un drept de locaţiune cu drept de construire asupra terenului;
b) are un drept de concesiune asupra terenului;
c) are un drept de folosinţă asupra terenului pe baza parteneriatului public-privat;
d) are un drept de posesie sau folosinţă asupra terenului altele decît cele prevăzute
la lit. a)-c);
e) nu are nici un drept asupra terenului.
(2) Superficiarul care deţine superficie legală în temeiul alin.(1) lit. d) sau e) este
obligat să achite în bugetul de stat sau, după caz, în bugetul local o redevenţă anuală în
mărime egală cu chiria pentru locaţiunea terenului statului, prevăzută de legea anuală a
bugetului de stat. Categoriile de persoane scutite de a plata redevenţei anuale se specifică în legea anuală a bugetului de stat. Această obligaţie incumbă şi dobînditorului
subsecvent al bunului înregistrat separat şi al dreptului de superficie.
(3) În cazul prevăzut de dispozițiile alin.(1) lit. e) dreptul de superficie se instituie
doar asupra părții din teren necesare pentru deservirea bunului imobil înregistrat separat
în capitolul B. Dimensiunile concrete ale sectoarelor de teren se stabilesc de către
proprietarul terenului la cererea superficiarului sau la inițiativa proprietarului.
(4) În cazul prevăzut de dispozițiile alin.(1) lit. a)-d) dacă proprietarul bunului
imobil respectiv are dreptul menționat doar asupra părții din terenul respectiv, dreptul de
superficie se extinde doar asupra părții din teren asupra căruia el are dreptul menționat.
(5) Dreptul de superficie prevăzut de dispozițiile prezentului articol este perpetuu.
Cu toate acestea, în care actul juridic sau administrativ ori legea care guvernează dreptul menționat la alin.(1) lit. a)-d) stabilesc un termen de existență a dreptului menționat dupăexpirarea căruia proprietarul terenului devine proprietar deplin al bunului imobil respectiv înregistrat separat în capitolul B, dreptul de superficie prevăzut de dispozițiile prezentului articol se stinge la expirarea termenului de existență al dreptului menționat.
Drepturile de superficie se nasc de plin drept fărăînregistrarea lor în registrul bunurilor imobile.

11 noiembrie 2018