Ce avantaje acordă viza de reședință?

2 februarie 2018 1003

Locuiesc într-o familie de 6 oameni (mama, tata, 2 fete: de 38 și 34 ani, un băiat de 20 ani și un minor). Mama dorește să scape de băiat care are viză de reședință în această casă. Are dreptul?

Jurist comments 2

Download discussion
Anatolie Ceban
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere

Bună ziua, în ceia ce privește viza de reședință avantajele sunt că persoana poate să se adreseze spre exemplu la medicul de familie din localitate/sectorul respectiv; acolo își exercită dreptul la vot, etc.
În ceia ce privește dacă are dreptul mama, depinde de mai mulți factori, vîrsta, dacă baiatul respectiv... mai detaliat se află la întreținere sau nu, în tot cazul răspunsul îl găsiți mai jos în reglementările legale :

118. Radierea din evidenţă a persoanelor se efectuează:
1) la cererea solicitantului;
2) la schimbarea domiciliului sau a reşedinţei şi/sau în cazul emigrării autorizate;
3) la cererea proprietarului sau a coproprietarilor locuinţei proprietate privată, identificat(ţi) prin actul de identitate şi care prezintă documentul ce atestă dreptul de proprietate asupra acestei locuinţe.
În situațiile în care titularul de drept depune în scris o declarație potrivit căreia dreptul său de proprietate asupra locuinței este înregistrat în Registrul bunurilor imobile, prezentarea documentelor ce atestă acest drept nu este obligatorie, dacă autoritatea competentă poate verifica prin resursele informaționale automatizate ale cadastrului bunurilor imobile, veridicitatea datelor declarate.
[Pct.118 subpct.3) modificat prin HG872 din 31.10.17, MO383-388/03.11.17 art.977]
În cazul înstrăinării sau moştenirii locuinței aflate în proprietate privată, persoanele înregistrate anterior trecerii dreptului de proprietar asupra acestui imobil se radiază din evidenţă la cererea proprietarului sau a unuia din coproprietari, dacă actul juridic respectiv nu prevede altfel;
[Pct.118 alineat modificat prin HG872 din 31.10.17, MO383-388/03.11.17 art.977]
31) la demersul locatorului prin care se confirmă rezilierea contractului de locațiune a locuinței proprietate publică. În această situație reprezentantul locatorului se identifică prin actul de identitate și prezintă documentele ce atestă dreptul de proprietate sau de gestiune și de reprezentare;
[Pct.118 subpct.31) introdus prin HG872 din 31.10.17, MO383-388/03.11.17 art.977]
4) la demersul administraţiei instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor sau serviciilor sociale de plasament în a căror administrare se află încăperile locuibile care le aparţin (cămine, cazarme, case-internat, case de copii de tip familial, case comunitare, aziluri de bătrîni şi invalizi, orfelinate, instituţii penitenciare, unităţi şi structuri militare, centre de plasament temporar, alte tipuri de instituţii rezidenţiale), în situația în care încăperea locuibilă nu a fost transmisă în folosință în baza unui contract de locațiune;
[Pct.118 subpct.4) în redacția HG872 din 31.10.17, MO383-388/03.11.17 art.977]
5) în cazul privării persoanei de dreptul de folosinţă asupra locuinței, declarării persoanei dispărute fără veste, returnării sau îndepărtării persoanei de pe teritoriul Republicii Moldova, revocării dreptului de şedere, încetării sau anulării statutului de apatrid, a statutului de refugiat sau a protecţiei umanitare – în temeiul hotărîrii instanţei de judecată definitive şi irevocabile sau a deciziei organului abilitat;
[Pct.118 subpct.5) modificat prin HG872 din 31.10.17, MO383-388/03.11.17 art.977]
6) în cazul decesului – în temeiul certificatului de deces sau comunicării oficiale în acest sens a organului de stare civilă, sau în temeiul informației despre actul și certificatul de deces al persoanei respective, actualizate în Registrul de stat al populației de organul de stare civilă. Cetățenii Republicii Moldova decedați în străinătate, ale căror acte de deces nu au fost transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova, pot fi radiați din evidență și în temeiul comunicării oficiale privind decesul a organului de stare civilă, întocmite în temeiul comunicării oficiale a autorității competente din străinătate și transmise direct Agenției Servicii Publice sau prin intermediul Ministerului Justiției ori MDOC, potrivit obligațiilor prevăzute de acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte sau pe bază de reciprocitate.
[Pct.118 subpct.6) în redacția HG872 din 31.10.17, MO383-388/03.11.17 art.977]
Prevederile subpunctului 6) din prezentul punct se aplică în cazul în care informaţia despre actul de deces a persoanei respective nu a fost actualizată în Registrul de stat al populaţiei de organele de stare civilă.
[Pct.118 alineat modificat prin HG872 din 31.10.17, MO383-388/03.11.17 art.977]
119. Persoanele decedate se consideră radiate automat din evidenţa de la domiciliu sau de la reşedinţă la data decesului acestora, fapt stabilit şi înregistrat de către organele competente de stare civilă conform prevederilor legale şi actualizat în Registrul de stat al populaţiei.
120. Cererea pentru radierea din evidenţă se depune personal sau de reprezentatul împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege.
[Pct.120 în redacția HG872 din 31.10.17, MO383-388/03.11.17 art.977]
121. Copiii şi persoanele aflate la întreţinerea proprietarului, a coproprietarului sau a statului nu pot fi radiaţi din evidenţă în condiţiile subpunctelor 3) şi 4) punctul 118 din prezentul Regulament.
122. În cazul radierii din evidenţa la domiciliu fără înregistrare la o altă adresă buletinul de identitate pentru cetăţenii Republicii Moldova, buletinul de identitate pentru apatrizi, buletinul de identitate pentru refugiaţi şi permisul de şedere permanentă de generaţia II şi actele de identitate de uz intern de generaţia a III-a devin nevalabile din momentul radierii.
În cazul radierii din evidenţa la reşedinţă fără înregistrare la o altă adresă, buletinul de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară şi permisele de şedere provizorie de generaţia II devin nevalabile din momentul radierii.

2 februarie 2018
Ana Galus
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul familiei

Buna ziua, Dumitru.

In general, proprietarul imobilului pote radia persoana de la adresa imobilului pe care il detine, unde persoana respectiva are stabilit domiciliul. Vedeti aici procedura si taxa: http://www.registru.md/ro/evidenta-locuitorilor-rm/termen-si-tarife-radierea-din-evidenta.

Stabilirea domiciliului unei persoane pe o adresa anume nu ii acorda acesteia vreun drept de proprietate asupra imobilului, daca aceasta este intrebarea... mai detaliat dvs.

Altfel, va rog sa concretizati.

Cele bune,
Ana

2 februarie 2018