Ce-i de facut?

9 ianuarie 2019 39

Am fost chemat prin telefon la judecatorie in calitate de martor de vreo 5 ori, dar niciodata nu am participat la proces. Imi dadeau confirmare ca am fost la ei, ca sa prezint la locul de munca, imi spuneau ca iaca judecatorul nu-i, sau avocatii nu-s pregatiti, sau nu au timp. Acuma ei iar ma suna si imi spun sa ma prezint, dar eu nu pot, fiindca sunt la serviciu si ei spun ca in caz de neprezentare am sa platesc amenda. Apropo, in acest dosar sunt mai multi martori care tot asa au patit, au venit si au stat sub usa cate trei-patru ore si ne spuneau ca judecata se amana.
P.S. Am eu dreptul sa nu ma mai duc la judecatorie fara sa fiu penalizat? Ca pe telefon stiti cum e: suna unul, suna altul, dar citatie acasa nu vine. Eu sunt la serviciu si nu pot veni cand vor ei. Ce-i de facut in asa caz? Multumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 5

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Buna Vitalie,

În calitate de martor sunteți obligat sa va prezentați la ședința de judecată și să dați declarații despre ceea ce vă este cunoscut în legătură cu obiectul cauzei respective, în caz contrar riscați sa fiți amendat ori de câte ori veți fi citat legal însă nu va veți prezenta.... mai detaliat De asemenea, poate fi dispusă aducerea forțată sau chiar atragerea la răspundere penală.
Nu există o soluție ca să nu dați declarații sau să nu vă prezentați la ședința de judecată odată ce s-a admis audierea dvs ca martor.
Mai jos vedeți prevederile legale referitor la drepturile și obligațiile martorului în cauzele civile, penale și contravenționale.

10 ianuarie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Codul de Procedură civilă al RM
Articolul 136. Obligaţiile şi drepturile martorului
(1) Persoana citată în calitate de martor este obligată să se prezinte în faţa instanţei judecătoreşti la data şi la ora stabilită şi să depună mărturii veridice. Martorul citat care nu se poate prezenta în instanţă... mai detaliat din cauză de sănătate, bătrîneţe, dizabilitate sau din alte motive pe care aceasta le consideră întemeiate poate fi audiat de instanţă la locul aflării sale.
[Art.136 al.(1) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
(2) Pentru depoziţii false făcute cu bună-ştiinţă, pentru refuzul sau eschivarea, contrar legii, de a face depoziţii, martorul răspunde în conformitate cu legislaţia penală.
(3) Martorului care nu se prezintă în şedinţă de judecată din motive pe care instanţa le consideră neîntemeiate i se aplică o amendă de pînă la 5 unităţi convenţionale. Dacă nu se prezintă nici după cea de a doua citare, instanţa are dreptul să dispună aducerea lui forţată în judecată şi aplicarea unei amenzi repetate de pînă la 10 unităţi convenţionale.
(4) Martorul are dreptul la restituirea cheltuielilor suportate în legătură cu citarea sa în judecată şi la o compensaţie pentru sustragere de la ocupaţiile sale obişnuite, al cărei cuantum se determină în modul stabilit de lege

10 ianuarie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Codul de Procedură Penală al RM
Articolul 197. Alte măsuri procesuale de constrîngere
(1) În scopul asigurării ordinii stabilite de prezentul cod privind urmărirea penală, judecarea cauzei şi executarea sentinţei, organul de urmărire penală, procurorul, judecătorul de instrucţie sau instanţa, conform competenţei, sînt în drept să aplice faţă... mai detaliat de bănuit, învinuit, inculpat alte măsuri procesuale de constrîngere, cum ar fi:
1) obligarea de a se prezenta;
2) aducerea silită;
3) suspendarea provizorie din funcţie;
4) măsuri asiguratorii în vederea reparării prejudiciului cauzat de infracţiune;
5) măsuri asiguratorii în vederea garantării executării pedepsei amenzii.
(2) În cazurile prevăzute de prezentul cod, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată este în drept să aplice faţă de partea vătămată, MARTOR, precum şi faţă de alte persoane participante la proces următoarele măsuri procesuale de constrîngere:
[..........]
3) amenda judiciară (se aplică doar de către instanţă).

Articolul 201. Amenda judiciară
(1) Amenda judiciară este o sancţiune bănească aplicată de către instanţa de judecată persoanei care a comis o abatere în cursul procesului penal.
(2) Amenda judiciară se stabileşte în unităţi convenţionale. Unitatea convenţională de amendă judiciară este egală cu 50 de lei.
[Art.201 al.(2) modificat prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751; în vigoare 07.11.16]
(3) Amenda judiciară se aplică în mărime de la 20 la 50 de unităţi convenţionale.
[Art.201 al.(3) modificat prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751; în vigoare 07.11.16]
(4) Se sancţionează cu amendă judiciară următoarele abateri:
1) neîndeplinirea de către orice persoană prezentă la şedinţa de judecată a măsurilor luate de către preşedintele şedinţei în conformitate cu cerinţele art.334;
2) neexecutarea ordonanţei sau a încheierii de aducere silită;
3) neprezentarea nejustificată a martorului, expertului, specialistului, interpretului, traducătorului sau apărătorului legal citaţi la organul de urmărire penală sau instanţă, precum şi a procurorului la instanţă şi neinformarea acestora despre imposibilitatea prezentării, cînd prezenţa lor este necesară;
4) tergiversarea de către expert, interpret sau traducător a executării însărcinărilor primite;
5) neluarea de către conducătorul unităţii, în care urmează să se efectueze o expertiză judiciară, a măsurilor necesare pentru efectuarea acesteia;
6) neîndeplinirea obligaţiei de prezentare, la cererea organului de urmărire penală sau a instanţei, a obiectelor sau a documentelor de către conducătorul unităţii sau de către persoanele însărcinate cu aducerea la îndeplinire a acestei obligaţii;
7) nerespectarea obligaţiei de păstrare a mijloacelor de probă;
8) alte abateri pentru care prezentul cod prevede amenda judiciară.
(5) Pentru abaterile comise în cursul urmăririi penale, amenda judiciară se aplică de către judecătorul de instrucţie la demersul persoanei care efectuează urmărirea penală.
(6) Pentru abaterile comise în cursul judecării cauzei, amenda judiciară se aplică de către instanţa care judecă cauza, iar încheierea privind aplicarea amenzii judiciare se include în procesul-verbal al şedinţei de judecată.
(7) Încheierea judecătorului de instrucţie privind aplicarea amenzii judiciare poate fi atacată cu recurs în instanţa ierarhic superioară de către persoana în privinţa căreia a fost aplicată amenda.
(8) Încheierea instanţei de judecată privind aplicarea amenzii judiciare poate fi atacată separat cu recurs.
(9) Aplicarea amenzii judiciare nu înlătură răspunderea penală în cazul în care fapta constituie infracţiune.

10 ianuarie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Prevederile Codului Contravențional al RM:

Articolul 383. Cheltuielile aferente procesului contravenţional
(1) Cheltuielile de administrare şi de conservare a probelor, de retribuire a apărătorului, alte cheltuieli aferente procesului contravenţional se suportă de contravenient, dacă a fost aplicată o sancțiune contravențională, în modul stabilit de legislaţie. Plata cheltuielilor judiciare... mai detaliat se efectuează în conformitate cu art. 229 din Codul de procedură penală.
[Art.383 al.(1) modificat prin LP159 din 12.10.18, MO416-422/09.11.18 art.649; în vigoare 09.12.18]
(2) Victima, reprezentantul ei, martorul, specialistul, expertul, interpretul, traducătorul, apărătorul (avocatul) au dreptul la repararea prejudiciului şi a cheltuielilor suportate în procesul contravenţional în ordinea procedurii civile, cu excepţia cazurilor cînd nu există divergenţe asupra întinderii acestora.
(3) Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional se repune în dreptul de care a fost privată şi ei i se repară cheltuielile suportate în proces dacă, prin hotărîre definitivă, este declarată nevinovată sau răspunderea sa contravenţională este înlăturată, cu excepţia cazului de amnistie.

Articolul 388. Martorul
(1) Este martor persoana citată în această calitate de către autoritatea competentă, care are cunoştinţă despre vreo faptă sau împrejurare de natură să servească aflării adevărului în procesul contravenţional.
(2) Rudele apropiate, precum şi soţul/soţia, logodnicul/logodnica, nu sînt obligate să facă declaraţii împotriva persoanei în privinţa căreia a fost pornit proces contravenţional. Agentul constatator şi instanţa de judecată sînt obligaţi să aducă acest fapt la cunoştinţă persoanelor respective contra semnătură.
[Art.388 al.(2) modificat prin LP159 din 12.10.18, MO416-422/09.11.18 art.649; în vigoare 09.12.18]
(3) Martorul are dreptul:
a) să ştie în legătură cu ce cauză este citat;
b) să ceară recuzarea interpretului, traducătorului care participă la audierea sa;
c) să înainteze cereri;
d) să refuze de a face declaraţii, de a prezenta documente, alte mijloace de probă, mostre ori date dacă acestea pot fi folosite împotriva sa ori a rudelor apropiate;
[Art.388 al.(3), lit.d) modificată prin LP159 din 12.10.18, MO416-422/09.11.18 art.649; în vigoare 09.12.18]
e) să facă declaraţii în limba maternă sau în orice altă limbă, să ia cunoştinţă de declaraţiile sale înregistrate, să ceară corectarea sau completarea lor;
[Art.388 al.(3), lit.e) modificată prin LP159 din 12.10.18, MO416-422/09.11.18 art.649; în vigoare 09.12.18]
f) la facerea declaraţiilor, să utilizeze documente ce conţin calcule complicate, denumiri geografice, informaţii de altă natură dificil de a fi expuse din memorie, să noteze amănuntele greu de memorizat, să-şi ilustreze declaraţiile cu scheme, desene grafice;
[Art.388 al.(3), lit.f) modificată prin LP159 din 12.10.18, MO416-422/09.11.18 art.649; în vigoare 09.12.18]
g) să fie asistat de un apărător pe care l-a ales ca reprezentant.
(4) Martorul este obligat:
a) să se prezinte la citarea agentului constatator sau a instanţei de judecată pentru a face depoziţii şi a participa la acţiuni procesuale;
b) să facă depoziţii veridice, să comunice tot ceea ce ştie în legătură cu cauza respectivă şi să răspundă la întrebări, să confirme prin semnătură exactitatea depoziţiilor sale consemnate în procesul-verbal al acţiunii procesuale sau anexate la el;
c) să prezinte, la cererea autorităţii competente, documente, alte mijloace de probă, mostre;
[Art.388 al.(4), lit.c) modificată prin LP159 din 12.10.18, MO416-422/09.11.18 art.649; în vigoare 09.12.18]
d) să se supună dispoziţiilor legale ale agentului constatator sau ale instanţei de judecată
(5) Neexecutarea neîntemeiată a obligaţiilor martorului se sancţionează în conformitate cu legea.
(6) Refuzul sau eschivarea martorului de a face depoziţii se sancţionează în conformitate cu art.313 din Codul penal, iar prezentarea intenţionată de depoziţii mincinoase – în conformitate cu art.312 din acelaşi cod.
(7) Martorul are şi alte drepturi şi obligaţii prevăzute de prezentul cod.
(8) În cazurile prevăzute de lege, agentul constatator este obligat să asigure participarea la acţiunile procesuale a persoanelor dezinteresate, cu capacitate de exerciţiu deplină (martori asistenţi), pentru a atesta prin semnătură caracterul veridic al faptelor consemnate.
(9) Martorul minor este asistat de reprezentantul legal sau de reprezentantul autorităţii tutelare. Reprezentantul martorului minor este în drept să ştie despre citarea de către autoritatea competentă a persoanei ale cărei interese le reprezintă, să o însoţească şi să asiste la acţiunile procesuale. Agentul constatator sau instanţa de judecată sînt obligaţi să asigure participarea reprezentantului minorului la procesul contravenţional. Martorul minor urmează a fi audiat numai în prezenţa unui pedagog.
[Art.388 al.(9) modificat prin LP159 din 12.10.18, MO416-422/09.11.18 art.649; în vigoare 09.12.18]

10 ianuarie 2019
Silviu Potîrniche
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil

Bine ai venit pe yAvo!
°°°
În primul rând trebuie să cunoașteți că in procesele civile și penale, SE ADMITE citarea prin telefon.

Dar, există o diferență esențială in acest sens, între cauzele civile si cele penale: In cele civile, citarea prin telefon poate fi făcută DOAR in cazuri de URGENȚĂ.

O soluție ar... mai detaliat fi ca atunci când sunteți apelat, și se prezintă ca fiind grefierul instanței, Dvs aveti tot timpul libertatea de a nu continua diacutia telefonice, așa încât sa nu existe dovada ca vi s-a spus data și ora când sa vă prezentați.
Or, nu este sanctionat in nici un fel refuzul de a discuta la telefon.

Dar atunci când primiți citații scrise, la adresa poștală, sunteti obligat sa va prezentați. Altfel, riscați amendă. Dar, instanța nu întotdeauna aplică amendă!

De asemenea, trebuie sa cunoasteti faptul ca aveti dreptul sa depuneti o cerere in instanță, prin care să solicitați restituirea cheltuielilor suportate (pentru transport, pentru ziua de muncă neplătită, etc.)

10 ianuarie 2019