Ce să facă fratele, care după divorț achită de unul singur ratele creditului ipotecar?

22 ianuarie 2024 3

Bună ziua! Fratele meu împreună cu soţia au cumpărat un apartament prin ipotecă pe 20 ani. Au achitat 20 de luni înpreună, apoi au divorţat. Acum achită doar fratele, chiar dacă creditul ipotecar este pe numele fostei sale soţii. Aceasta i-a spus fratelui că el poate să dea apartamentul în chirie şi să achite ratele, dar fratele nu are alt loc de trai. Ce să facă în aşa caz, pentru că după ce fratele va achita ratele 20 de ani, apartamentul va aparține ambilor?

Jurist comments 2

Download discussion
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna d-na Inga, da desigur, deoarece apartamentul a fost procurat în timpul căsătorie, conform Codul familie se consideră avere în devălmăcie Articolul 20. Proprietatea în devălmăşie a soţilor.

(1) Bunurile dobîndite de către soţi în timpul căsătoriei aparţin ambilor cu drept de proprietate în devălmăşie, conform legislaţiei.

(2) Sînt proprietate în... mai detaliat devălmăşie bunurile procurate din contul:

a) veniturilor obţinute de fiecare dintre soţi din:

- activitatea de muncă;

- activitatea de întreprinzător;

- activitatea intelectuală;

b) premiilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi, cu excepţia celor care au un caracter de compensare (ajutor material, despăgubire pentru vătămarea sănătăţii etc.);

c) altor mijloace comune.

(3) Sînt proprietate în devălmăşie a soţilor bunurile mobile şi imobile, valorile mobiliare, depunerile şi cotele de participaţie în capitalul social din instituţiile financiare sau societăţile comerciale, care au fost construite, constituite, procurate sau făcute din contul mijloacelor comune, precum şi alte bunuri dobîndite în timpul căsătoriei, chiar dacă sînt procurate sau depuse pe numele unuia dintre soţi.

(4) Dreptul la proprietate în devălmăşie se extinde şi asupra soţului care nu a avut un venit propriu, fiind ocupat cu gospodăria casnică, cu educaţia copiilor sau din alte motive temeinice.

(5) Sînt proprietate în devălmăşie a soţilor bunurile care au fost dobîndite din ziua încheierii căsătoriei pînă în ziua încetării acesteia. Instanţa judecătorească este în drept, în baza cererii soţului interesat care nu este vinovat de desfacerea căsătoriei, să declare bunurile dobîndite de către el în perioada cît soţii au dus gospodării separate proprietate a acestuia.

23 ianuarie 2024
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Buna Inga,

Regula generală este că bunurile dobândite în căsătorie sub proprietate comună în devălmășie, dar în cazul desfacerii căsătoriei și partajării bunurilor soții sunt în drept să solicite diferențierea cotelor părți.

Mai mult ca atât, soțul care poate demonstra că a contribuit într-o măsură mai mare poate solicita diferențierea cotelor părți... mai detaliat în temeiul prevederilor Codului civil, cât și a Codului familiei.

Articolul 571 - „Partajul bunului proprietate comună în devălmăşie” din Codul civil prevede următoarele:

Partajul bunului proprietate comună în devălmăşie între coproprietarii devălmaşi se va face proporţional aportului fiecăruia la dobîndirea bunului. Pînă la proba contrară, aportul coproprietarilor devălmaşi este prezumat a fi egal.

Articolul 26 - „Determinarea cotelor-părţi în proprietatea în devălmăşie a soţilor” din Codul familiei prevede după cum urmează:

(1) La împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor şi determinarea cotelor-părţi din aceasta, părţile soţilor sînt considerate egale dacă contractul matrimonial nu prevede altfel.
(2) Instanţa judecătorească este în drept să diferenţieze cotele-părţi în proprietatea în devălmăşie a soţilor, ţinînd cont de interesele unuia dintre soţi şi/sau de interesele copiilor minori.
(3) La împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor, datoriile comune se împart între ei proporţional cotelor-părţi ce le-au fost repartizate.


Fratele Dvs. și fosta lui soție pot partaja bunul imobil prin încheierea unui contract de partaj, autentificat notarial, iar în cazul în care fosta soție, refuză acesta urmează să se adreseze în instanța de judecată.

În acest sens, este de notat că soții vor partaja atât bunul cât și datoriile, adică suma creditului restant, și fiecăruia dintre soți, din activele supuse partajului îi revine o cotă direct proporțională și din pasive (datorii).

Este recomandat ca aceștia să găsească un numitor comun și să încheie un contract de partaj care va fi autentificat de un notar, deoarece taxa de stat care urmează a fi achitată va fi suficient de mare și se calculează în dependență de valoarea bunului supus partajului.


Cu respect,
Igor Brinișter

23 ianuarie 2024