Cei de la asistența socială mă amenință că îmi vor lua copilul, pentru că nu le place casa pe care o închiriez

31 august 2023 3

Bună ziua. Soția a lăsat copilul la mine, cu condiția că acesta va sta o săptămână la ea, o săptămână la mine. Mai târziu, tot ea m-a anunțat că va veni doar o dat pe lună să vadă copilul, după care au început problemele cu cei de la asistența socială Ialoveni. Mai exact, au venit cu control și mi-au spus că nu am condiții în casa pe care o închiriez și mi-au dat termen două zile ca să găsesc altă gazdă, spunând că dacă nu îmi găsesc altă gazda, îmi vor lua copilul. Au dreptul să facă așa ceva, adică să ia copilul din motivul invocat mai sus?

Jurist comments 3

Download discussion
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii
 • Dreptul afacerilor

Buna Alexei! Pentru ca ia copilul trebuie dvs., sa fiti o persoana dependenta de consum alcoolic, narcomanie, etc., să nu aveți grijă de copil, să-l bateți, etc., locuința unde trăiește copilul este un factor important, însă nu întru atîta ca să va ia copilul, doar din motivul acesta. Pentru asistență... mai detaliat juridică puteți apela la nr. de telefon 069049267

31 august 2023
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Alexei, eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul familiei Articolul 53. Dreptul copilului de a fi protejat

(1) Copilului i se garantează apărarea drepturilor şi intereselor sale legitime.

(2) Apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale copilului se asigură de părinţi sau persoanele care îi înlocuiesc, iar în cazurile prevăzute de... mai detaliat lege-de autoritatea tutelară locală/teritorială sau de alte organe abilitate. Părinţii poartă răspundere, prevăzută de legislaţie, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de îngrijire şi educaţie a copilului.

(21) Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale copilului ai cărui părinte/părinți sunt minori, se asigură de către părinții sau alți reprezentanți legali ai părinților minori.

[Art.53 al.(21) introdus prin LP112 din 09.07.20, MO205-211/14.08.20 art.454; în vigoare 14.08.20]

(3) Minorul care a căpătat capacitatea deplină de exerciţiu pînă la atingerea majoratului îşi apără drepturile şi interesele legitime de sine stătător.

(4) Copilul are dreptul la protecţie contra abuzurilor, inclusiv contra pedepsei corporale din partea părinţilor sau a persoanelor care îi înlocuiesc.

(5) În cazul încălcării drepturilor şi intereselor legitime ale copilului, inclusiv prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către părinţi (a unuia dintre ei) a obligaţiilor de întreţinere, educaţie şi instruire, sau în cazul abuzului de drepturile părinteşti, copilul poate să se adreseze de sine stătător autorităţii tutelare locale/teritoriale pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale legitime, iar de la vîrsta de 14 ani – instanţei judecătoreşti.

(51) Dacă plasarea copilului într-un serviciu social de plasament a fost determinată de violenţă, neglijare, exploatare, abandon sau de alte acțiuni care pun în pericol viața și sănătatea copilului, instanţa de judecată, la cererea autorităţii tutelare teritoriale, va examina posibilitatea de încasare de la părintele/părinţii culpabili a cheltuielilor pentru îngrijirea şi educaţia copilului în serviciul/serviciile sociale de plasament din momentul plasării pînă în momentul reintegrării copilului în familia părinţilor, în condițiile stabilite de Guvern.

(6) Angajaţii autorităţilor administrației publice centrale şi locale, ai structurilor, instituţiilor şi serviciilor din cadrul sau din subordinea acestora, care activează în domeniile asistenţei sociale, educaţiei, ocrotirii sănătăţii, în organele de drept, în conformitate cu mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului, sînt obligaţi să transmită autorităţii tutelare locale/teritoriale sesizările privind copiii aflaţi în situaţie de risc, precum şi cele privind cazurile de violenţă, neglijare sau exploatare a copiilor în cadrul serviciilor sociale, al instituţiilor medicale, educaţionale și culturale.

(7) Persoanele fizice care deţin informaţii despre un caz suspect de violenţă, neglijare sau exploatare a copilului sînt obligate să le comunice autorităţii tutelare locale/teritoriale sau organelor de drept.

Articolul 54. Dreptul copilului la exprimarea opiniei

Copilul are dreptul să-şi exprime opinia la soluţionarea în familie a problemelor care îi ating interesele şi să fie audiat în cursul dezbaterilor judiciare sau administrative. De opinia copilului se ţine cont în mod obligatoriu, în conformitate cu vârsta și gradul său de maturitate, dacă aceasta nu contravine intereselor copilului.

[Art.54 modificat prin LP112 din 09.07.20, MO205-211/14.08.20 art.454; în vigoare 14.08.20]
Articolul 61. Apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale copiilor

(1) Drepturile şi interesele legitime ale copiilor sînt apărate de către părinţii lor.

(2) Părinţii sînt reprezentanţii legali ai copiilor lor şi acţionează în numele lor în relaţiile cu toate persoanele fizice şi juridice, inclusiv în autorităţile administraţiei publice şi instanţele judecătoreşti, fără a avea nevoie de împuterniciri speciale.

(21) Părinții sunt în drept să-și delege parțial drepturile și obligațiile privind creșterea, îngrijirea și educația copilului unui custode, prin depunerea unei cereri la autoritatea tutelară locală, conform procedurii stabilite de legislație. În acest caz, părinții rămân a fi reprezentanții legali ai copilului, iar custodele exercită atribuții de responsabil legal al copilului, în condițiile legislației.

[Art.61 al.(21) introdus prin LP112 din 09.07.20, MO205-211/14.08.20 art.454; în vigoare 14.08.20]

(3) În cazul existenţei unor conflicte de interese între părinţi şi copii, acestea se soluţionează prin decizia autorității tutelare locale de la locul aflării copilului, care poate fi atacată pe cale judecătorească, interesele copiilor, în acest caz, fiind reprezentate de către autoritatea tutelară teritorială.
Articolul 67. Decăderea din drepturile părinteşti

Părinţii pot fi decăzuţi din drepturile părinteşti dacă:

a) se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere;

b) refuză să ia copilul din maternitate sau dintr-o altă instituţie curativă, educativă, dintr-o instituţie de asistenţă socială sau alta similară;

c) fac abuz de drepturile părinteşti;

d) se comportă cu cruzime faţă de copil, aplicînd violenţa fizică sau psihică, atentează la inviolabilitatea sexuală a copilului;

e) prin comportare amorală, influenţează negativ asupra copilului;

f) suferă de alcoolism cronic sau de narcomanie;

g) au săvîrşit infracţiuni premeditate contra vieţii şi sănătăţii copiilor sau a soţului; precum şi

h) în alte cazuri cînd aceasta o cer interesele copilului.
Toate măsurile cuvenite aplicate asupra părințelor, organele sociale trebuie să apeleze în instanță pentru a vă luat copilul, ei trebuie să prezinte probe convigătoare.

31 august 2023
Mihai Gherbovei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor

Salutare Alexei.
Speța dvs este mai complexă, ce ați relatat mai sus este o procedură specială care obligator tre să fie în formă scrisă se finalizează cu o hotărîre judecătorească definitivă și irevocabilă unde instanța de judecată va decide asupra tuturor circumstanțelor.
Pentru detalii suplimentare, contactați obligator un avocat.
succese

1 septembrie 2023