Conflict de interese in functie publica

9 iulie 2018 19

Buna! Sunt functionar public de executie (vechime 12 ani) la o sectie din consiliul raional, conducătorul acestei sectii fiind mama mea. M-a declarat verbal presedintelui raionului (acum 3 ani), in scris - nu. La moment mama este eliberata din functie. Întrebarea este urmatoarea: conflictul de interese rămâne şi acum în putere? Ce pedeapsa mă asteapta? Alta intrebare: presedintele raionului, care trebuia sa ia măsuri pentru solutionarea conflictului, va fi sanctionat?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare,

Conform art. 25,1, legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese:

Articolul 25'1. Răspunderea pentru încălcarea
prevederilor prezentei legi
(1) Neîndeplinirea de... mai detaliat către persoana responsabilă de colectarea declaraţiilor de interese personale a obligaţiilor prevăzute de prezenta lege constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legislaţiei aplicabile persoanei respective.
(2) Nedeclararea conflictului de interese în condiţiile art. 9 constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legislaţiei aplicabile persoanelor respective.
(3) Fapta persoanei în privinţa căreia s-a constatat starea de incompatibilitate constituie temei pentru încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu sau, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legislaţiei. Neaplicarea sancţiunii disciplinare sau, după caz, neemiterea actului privind încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu, dacă actul de constatare al Comisiei Naţionale de Integritate a rămas definitiv, constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 3191 din Codul contravenţional.
(4) Fapta persoanei în privinţa căreia s-a constatat că a emis/adoptat un act administrativ sau a încheiat un act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legislaţiei, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni. Persoana al cărei mandat, raporturi de muncă ori de serviciu a încetat ca sancţiune disciplinară în conformitate cu prezentul alineat este decăzută din dreptul de a exercita funcţiile prevăzute la art. 3, cu excepţia celor elective, pe o perioadă de pînă la 3 ani de la data încetării mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu. Interdicţia se dispune ca sancţiune complementară prin hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă.
(5) Prin derogare de la dispoziţiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancţiunea poate fi aplicată în termen de cel mult 6 luni de la data rămînerii definitive a actului prin care se constată săvîrşirea abaterii disciplinare.
(6) Nedepunerea declaraţiei de interese personale de către subiectul declarării în termenele stabilite la art. 14 din prezenta lege constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 3302 din Codul contravenţional.
(7) Indicarea intenţionată în declaraţia de interese personale a datelor inexacte sau incomplete constituie infracţiune şi se sancţionează conform art. 3521 din Codul penal.
(8) Fapta persoanei în privinţa căreia s-a constatat că a obţinut beneficii materiale pentru emiterea/adoptarea unui act administrativ sau pentru încheierea unui act juridic constituie infracţiune şi se sancţionează conform Codului penal.

Mai multe detalii găsiţi aici: http://lex.justice.md/md/%20327989/

Servus

17 iulie 2018