Contestarea deciziei de pensionare

25 martie 2018 21

Se poate de contestat o decizie a CNAS de pensionare emisa cu patru ani in urma, exista un termen de prescriptie in acest caz?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Buna D-le Ion,
În articolele de mai jos găsiți un răspuns la întrebarea dvs.

Articolul 14. Cererea prealabilă
(1) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act administrativ va solicita, printr-o cerere prealabilă, autorităţii publice emitente, în termen de... mai detaliat 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia, în cazul în care legea nu dispune altfel.
[Art.14 al.(1) modificat prin LP833-XV din 07.02.02, MO36/14.03.02 art.218]
(2) În cazul în care organul emitent are un organ ierarhic superior, cererea prealabilă poate fi adresată, la alegerea petiţionarului, fie organului emitent, fie organului ierarhic superior dacă legislaţia nu prevede altfel.
[Art.14 al.(2) completat prin LP1163-XV din 27.06.02, MO100/11.07.02 art.747]
(3) Termenul de 30 de zile specificat la alin.(1) nu se extinde asupra actului administrativ cu caracter normativ.
[Art.14 al.(3) modificat prin LP833-XV din 07.02.02, MO36/14.03.02 art.218]
Articolul 15. Procedura de examinare a cererii prealabile
(1) Cererea prealabilă se examinează de către organul emitent sau ierarhic superior în termen de 30 de zile de la data înregistrării ei, decizia urmînd a fi comunicată de îndată petiţionarului dacă legislaţia nu prevede altfel.
[Art.15 al.(1) modificat prin LP1163-XV din 27.06.02, MO100/11.07.02 art.747]
(2) Organul emitent este în drept:
a) să respingă cererea prealabilă;
b) să admită cererea prealabilă şi, după caz, să revoce sau să modifice actul administrativ.
(3) Organul ierarhic superior este în drept:
a) să respingă cererea prealabilă;
b) să admită cererea prealabilă şi să anuleze actul administrativ în tot sau în parte, să oblige organul ierarhic inferior să repună în drepturi persoana respectivă ori, după caz, să revoce actul administrativ emis cu acordul său.
Articolul 16. Depunerea cererii de chemare în instanţa
de contencios administrativ
(1) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act administrativ şi nu este mulţumită de răspunsul primit la cererea prealabilă sau nu a primit nici un răspuns în termenul prevăzut de lege, este în drept să sesizeze instanţa de contencios administrativ competentă pentru anularea, în tot sau în parte, a actului respectiv şi repararea pagubei cauzate.
[Art.16 al. (1) modificat prin LP726-XV din 07.12.01, MO152/13.12.01 art.1229]
(2) Acţiunea poate fi înaintată nemijlocit instanţei de contencios administrativ în cazurile expres prevăzute de lege şi în cazurile în care persoana se consideră vătămată într-un drept al său prin nesoluţionarea în termen legal ori prin respingerea cererii prealabile privind recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate.
(3) Reclamanţii, în acţiunile născute din raporturi de contencios administrativ, sînt scutiţi de plata taxei de stat.
[Art.16 al.(3) în redacţia LP375-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.72]
[Art. 16 al.(3) modificat prin LP833-XV din 07.02.02, MO36/14.03.02 art.218]
Articolul 17. Termenele de adresare în instanţa
de contencios administrativ
(1) Cererea prin care se solicită anularea unui act administrativ sau recunoaşterea dreptului pretins poate fi înaintată în termen de 30 de zile, în cazul în care legea nu dispune altfel. Acest termen curge de la:
a) data primirii răspunsului la cererea prealabilă sau data expirării termenului prevăzut de lege pentru soluţionarea acesteia;
b) data comunicării refuzului de soluţionare a unei cereri prin care se solicită recunoaşterea dreptului pretins sau data expirării termenului prevăzut de lege pentru soluţionarea unei astfel de cereri;
c) data comunicării actului administrativ, în cazul în care legea nu prevede procedura prealabilă.
(2) Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat şi avocatul parlamentar sesizează instanţa de contencios administrativ în termenele prevăzute de legile organice cu privire la activitatea acestora.
[Art.17 al.(2) modificat prin LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586]
[Art.17 al.(2) modificat prin LP270-XVI din 28.07.06, MO126-130/11.08.06 art.645]
[Art.17 al.(2) modificat prin LP452-XV din 30.12.04, MO13-16/21.01.05 art.57]
[Art.17 al.(2) modificat prin LP482-XV din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48]
(3) Actele administrative cu caracter normativ considerate ilegale pot fi atacate oricînd.
(4) Termenul de 30 de zile specificat la alin.(1) este termen de prescripţie.
(5) Persoana care, din motive temeinic justificate, a omis termenul de prescpripţie poate fi repusă în termen în condiţiile Codului de procedură civilă.

http://lex.justice.md/md/311729/

25 martie 2018