Credit nebancar

12 iunie 2020 88

Buna ziua! Spuneți-mi, va rog, cât timp am la dispoziție ca să achit executorului judecătoresc datoria stabilită în judecata. Si după cât timp executorul are dreptul de a calcula dobânda și cheltueli?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Buna Mihaela!

Este cazul ca debitorul să execute imediat pentru a evita punerea în executare a titlului executoriu, fapt care ar permite evitarea plății onorariului, taxelor și spezelor procedurii de executare.
Odată ce creditorul a prezentat titlul executoriu spre urmărire, aveți 15 zile să executați benevol, iar aceasta vă oferă o reducere... mai detaliat de 50% la plata onorariului executorului judecatoresc.
ATENȚIE! ONORARIUL EXECUTORIULUI NU INCLUDE TAXELE ȘI SPEZELE PROCEDURII DE EXECUTARE, ACESTEA FIIND OBLIGAȚII DIFERITE, ULTIMELE URMÂNMD SĂ LE ACHITAȚI INTEGRAL!

CODUL DE EXECUTARE
Articolul 24. Calcularea dobînzilor, penalităţilor şi altor sume rezultate din întîrzierea executării
(1) La cererea creditorului, executorul judecătoresc este în drept să calculeze şi să încaseze dobînzile, penalităţile şi alte sume rezultate din întîrzierea executării, în funcţie de rata inflaţiei şi în conformitate cu art. 619 din Codul civil. Cererea privind calcularea sumelor rezultate din întîrzierea executării poate fi depusă doar executorului judecătoresc ce deţine documentul executoriu prin care se stabileşte obligaţia principală, pînă la stingerea acesteia. Sumele menţionate se calculează de la data la care hotărîrea judecătorească a devenit definitivă sau, în cazul celorlalte documente executorii, de la data la care creanţa a devenit exigibilă (scadentă) şi pînă la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în orice document dintre acestea, în perioada de calcul fiind inclusă şi durata suspendării procedurii de executare, în condiţiile prevăzute de prezentul cod.
(2) Încheierea executorului judecătoresc se emite, în condiţiile alin.(1) al prezentului articol, doar la momentul încasării/executării sumei obligaţiei principale. Încheierea respectivă este document executoriu şi poate fi contestată în termen de 10 zile de la data emiterii. Încheierea respectivă este executorie după devenirea sa definitivă, numai dacă debitorul nu consimte expres asupra executării ei imediate. Competent pentru emiterea şi executarea acestei încheieri este executorul judecătoresc care stabileşte obligaţia principală.
(3) Sub incidenţa prezentului articol nu se află documentele executorii prin care s-a dispus aplicarea de sancţiuni contravenţionale sau de pedepse penale.


CHELTUIELILE DE EXECUTARE

Articolul 36. Cheltuielile de executare
(1) Cheltuielile de executare se compun din taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc, spezele procedurii de executare şi onorariul executorului judecătoresc.
(2) Debitori ai taxelor pentru efectuarea actelor de executare şi ai spezelor procedurii de executare sînt în mod solidar creditorul şi debitorul procedurii de executare, dacă legea nu prevede altfel. În cazul în care creditorul a avansat integral cheltuielile de executare, debitor al cheltuielilor devine debitorul procedurii de executare.
(3) Partea care solicită îndeplinirea unui act sau întreprinderea unei acţiuni în cadrul procedurii de executare este obligată să avanseze taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi spezele procedurii de executare necesare în acest scop. Pentru actele sau acţiunile dispuse şi efectuate din oficiu de către executorul judecătoresc, cheltuielile se avansează de către creditor.
(4) Dacă, potrivit documentului executoriu, calitatea de debitor o au mai multe persoane, acestea achită solidar cheltuielile de executare.
(5) Partea interesată poate pretinde restituirea cheltuielilor de executare avansate prin înaintarea unei cereri executorului judecătoresc şi prezentarea dovezilor de achitare a cheltuielilor. Sumele ce urmează a fi încasate în calitate de cheltuieli de executare se încasează în baza unei încheieri emise de executorul judecătoresc, fără citarea părţilor. Încheierea este un document executoriu. În cazul în care cheltuielile nu au fost avansate, executorul judecătoresc emite o încheiere de încasare a acestora în temeiul borderoului de calcul al cheltuielilor de executare.
(6) Cererea creditorului, documentele care confirmă achitarea, borderoul de calcul al cheltuielilor de executare şi originalul încheierii de încasare a acestor cheltuieli se anexează la dosarul de executare.
(7) Încheierea privind încasarea cheltuielilor de executare sau refuzul de emitere a unei astfel de încheieri pot fi contestate în modul prevăzut la art.66 al prezentului cod.
Articolul 37. Taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi spezele procedurii de executare
(1) Taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc sînt plăţile, a căror mărime este stabilită de Guvern, pe care creditorul sau partea care solicită efectuarea acestor acţiuni le va achita pentru toate acţiunile efectuate de executorul judecătoresc din oficiu sau la cererea părţilor în procedura de executare.
(2) Spezele procedurii de executare, modul de determinare a mărimii cărora este stabilit de Guvern, se constituie din cheltuielile pentru:
a) transportul, păstrarea şi vînzarea bunurilor debitorului;
b) deschiderea forţată şi închiderea încăperilor, strămutarea sau înlăturarea îngrădirilor;
c) remunerarea specialiştilor, experţilor, martorilor asistenţi şi altor persoane antrenate în procesul de executare, în conformitate cu legea;
d) deplasările executorului judecătoresc efectuate în cadrul procedurii de executare;
e) căutarea debitorului şi a bunurilor lui;
f) transferul (expedierea) sumelor încasate;
g) transmiterea sau înmînarea încheierilor, înştiinţărilor, telegramelor etc.;
h) asigurarea aducerii forţate a debitorului;
i) organizarea şi desfăşurarea licitaţiei;
j) plăţile bancare pentru transferul şi convertirea mijloacelor băneşti;
k) eliberarea copiilor şi duplicatelor de pe actele procedurale;
l) comunicarea actelor executorului judecătoresc.
(3) Nu sînt considerate cheltuieli de executare cheltuielile suportate de părţile în procedura de executare pentru asistenţă juridică.
(4) Spezele procedurii de executare pot fi plătite fie prin intermediul biroului executorului judecătoresc, fie nemijlocit furnizorilor de servicii.
(5) La solicitarea persoanei interesate, executorul judecătoresc este în drept să accepte eşalonarea achitării taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc.
(6) Taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi spezele procedurii de executare vor fi avansate de către creditor sau de persoana care solicită efectuarea acestor acte, conform borderoului întocmit de executorul judecătoresc, în cel mult 3 zile de la data comunicării sau pe măsura identificării necesităţii cheltuielilor de executare. Sumele destinate avansării taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi avansării spezelor procedurii de executare pot fi plătite atît prin virament la contul executorului judecătoresc, cît şi direct în numerar.
(7) De obligaţia avansării taxelor pentru efectuarea din oficiu a actelor executorului judecătoresc sînt scutiţi creditorii conform documentelor privind:
a) încasarea pensiei de întreţinere;
b) încasarea sumelor băneşti pentru reparaţia prejudiciilor cauzate prin vătămarea integrităţii corporale, prin o altă vătămare a sănătăţii sau prin deces, dacă reparaţia se efectuează sub formă de prestaţii băneşti periodice;
c) restabilirea la locul de muncă;
d) încasarea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale prevăzute de lege;
e) încasarea sumelor în beneficiul statului şi confiscările.
(8) Pentru documentele executorii conform cărora calitatea de creditor o are statul se vor achita în avans taxele de intentare şi de arhivare a dosarului de executare, precum şi spezele procedurii de executare.
Articolul 38. Onorariul executorului judecătoresc
(1) Onorariul executorului judecătoresc este încasat de la debitor, dacă legea nu prevede altfel, în temeiul unei încheieri emise de executorul judecătoresc, în toate cazurile de stingere, totală sau parţială, a obligaţiei stabilite în documentul executoriu sau de încetare a procedurii de executare.
(2) Pentru documentele executorii cu caracter pecuniar, onorariul executorului judecătoresc va fi calculat în cotă procentuală din suma datoriei stinse, după cum urmează:
a) pentru sumele de pînă la 100.000 de lei, onorariul va constitui 10% din suma stinsă. În toate cazurile, cu excepţia documentelor executorii privind încasările periodice şi încasarea amenzilor, onorariul nu va fi mai mic de 500 de lei. În cazul documentelor executorii privind încasarea amenzilor, onorariul nu va fi mai mic de 200 de lei;
b) pentru sumele cuprinse între 100.001 lei şi 300.000 de lei, onorariul va fi de 10.000 de lei plus 5% din suma ce depăşeşte 100.001 lei;
c) pentru sumele de peste 300.000 de lei, onorariul va fi de 20 de mii de lei plus 3% din sumele ce depăşesc 300.000 de lei, dar nu va fi mai mare de 300.000 de lei.
(3) Mărimea onorariului pentru documentele executorii cu caracter nepecuniar va fi stabilită în conformitate cu anexa la prezentul cod.
(31) Onorariul executorului judecătoresc pentru vînzarea locuinţelor gajate/ipotecate la solicitarea creditorului gajist, care au fost procurate prin intermediul Programului de stat „Prima casă” va fi calculat în conformitate cu prevederile prezentului articol, dar nu va depăşi 5000 de lei.
(4) În cazul încetării procedurii de executare în alte temeiuri decît cele indicate la alin.(1), onorariul va fi achitat după cum urmează:
a) în cazul indicat la art.83 lit.b) – onorariul va fi achitat de debitor cu aplicarea coeficientului de 0,7 la mărimea obişnuită a acestuia;
b) în cazul indicat la art.83 lit.e) – onorariul va fi achitat de creditor;
c) în cazul încetării din viaţă, al declarării dispariţiei fără urmă sau al declarării decesului creditorului, cînd creanţa nu admite succesiunea de către succesorul său de drepturi, onorariul, calculat din valoarea creanţei, va fi achitat de debitor;
d) în cazul încetării din viaţă, al declarării dispariţiei fără urmă sau al declarării decesului debitorului, cînd obligaţia nu admite succesiunea de către succesorul său de drepturi, onorariul, calculat din valoarea creanţei, va fi achitat de către succesorii de drepturi;
e) în cazul indicat la art.83 lit.g) – onorariul, calculat din valoarea creanţei, va fi achitat de creditor;
f) în cazul executării documentului executoriu în termenul prevăzut la art. 60 alin. (3), onorariul va fi achitat de debitor în proporţie de 50% din mărimea obişnuită a acestuia.
(5) Executorii judecătoreşti pot negocia avansarea totală sau parţială a onorariului de către creditor, nu însă şi să condiţioneze punerea în executare a documentelor executorii de achitarea anticipată a onorariului.
Articolul 39. Restituirea cheltuielilor de executare
În cazul anulării, prin decizie irevocabilă, a hotărîrii judecătoreşti în al cărei temei a fost eliberat titlul executoriu, taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi spezele procedurii de executare avansate la contul executorului judecătoresc se restituie de către acesta din urmă, la cererea persoanei interesate, în măsura în care acţiunile pentru care au fost destinate nu au început la momentul depunerii cererii.
Articolul 40. Depunerea de către executorul judecătoresc a sumelor băneşti pe contul curent special
(1) Din momentul intentării procedurii de executare, toate achitările între debitor şi creditor se fac prin intermediul biroului executorului judecătoresc, cu excepţia cazului în care aceştia încheie o tranzacţie în condiţiile art.62 din prezentul cod.
(2) Sumele destinate creditorilor se transferă de către debitor pe contul curent special al executorului judecătoresc ori se remit în numerar executorului judecătoresc. Sumele menţionate se depun sau se transferă de către debitor în monedă naţională, precum şi în valută străină, inclusiv în numerar, de către persoanele fizice în cazurile în care Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară permite primirea/efectuarea pe teritoriul Republicii Moldova a plăţilor şi a transferurilor în valută străină în privinţa datoriei dintre creditor şi debitor.
(3) Executorul judecătoresc depune neîntîrziat sumele destinate creditorilor pe contul său curent special.
(4) Sumele încasate în folosul statului se depun de către debitor sau de către executorul judecătoresc nemijlocit în instituţia financiară.
Articolul 41. Eliberarea sumelor de pe contul curent special
(1) Sumele de pe contul curent special se eliberează creditorului persoană fizică în numerar sau se virează în contul acestuia, iar creditorului persoană juridică i se virează în contul lui.
(2) Numerarul se eliberează creditorului sau unei alte persoane care are procură ce confirmă acest drept.
(3) Sumele aflate în contul executorului judecătoresc se eliberează ori se transferă imediat , dar nu mai mult de 4 zile lucrătoare. În cazul transferării sumelor la contul creditorului, creanţa se consideră stinsă din momentul în care suma datorată este înscrisă în contul creditorului.


Succes.

12 iunie 2020