Cu privire la referință

25 februarie 2021 21

Am primit o cerere de chemare în judecată, actiunea e cu valoare redusă, în care este indicat că ședința este publică și fără participarea părților. Este nevoie să mă prezint la data indicată? A doua intrebare constă în referinta pe care trebuie să o depun: cum o pot formulă mai corect și ce trebuie să conțină aceasta? Mulțumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Adrian Oprea
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua, în privința referinței, art. 186 din Codul de procedură civilă prevede:

Prezentarea de către pîrît a probelor şi referinţei
(1) În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.
(2) Depunerea... mai detaliat referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
(3) În referință se indică: a) instanţa căreia îi este adresată; b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui; c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură; d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică; e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului; f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept; g) toate probele împotriva fiecărei pretenții; h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului; i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului; j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.
(3(1)) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar.

Codul îl puteți accesa aici: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122984&lang=ro

Faptul prezenței sau absenței părților la ședința de judecată este indicată expres în Încheierea instanței care a fost transmisă în adresa dvs. În orice caz puteți telefona instanța pentru a va informa sau îmi puteți transmite în privat Încheierea pentru comunicarea mai multor detalii.

26 februarie 2021