Cum legalizez un bun imobil pe teren pomicol

7 decembrie 2023 3

Buna ziua. Am cumparat un teren pomicol. Pe terenul mentionat sunt 2 constructii - una este inregistrata la cadastru, iar alta, mai mare, nu este inregistrata. Vreau sa aflu daca o pot legaliza si care este procedura. Nu am nici certificat de urbanism pentru casa neinregistrata. Aceasta nu e finalizata, doar ridicata si acoperita. O voi putea legaliza?

Jurist comments 1

Download discussion
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Buna Petru,

Cadrul legal nu prevede o procedură de „legalizare” a unor construcții executate neautorizat, în lipsa certificatului de urbanism și a autorizației de construcție.

Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie prevede lista tipurilor de lucrări de construcție care pot fi executate fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie... mai detaliat de construire.

Vedeți mai jos textul de lege:


Articolul 14. Lucrările de construcţie care se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire

(1) Se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire lucrările care nu modifică structura de rezistenţă, aspectul exterior, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor şi ale instalaţiilor aferente. Din categoria acestor lucrări fac parte:
a) reparaţii pentru împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, dacă nu se modifică forma acestora;
b) înlocuiri şi reparaţii ale pardoselelor, pieselor de tîmplărie interioare şi exterioare, dacă se păstrează forma şi dimensiunile golurilor;
c) lucrări de finisări interioare;
d) lucrări de finisări exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi soluţiile cromatice;
e) înlocuiri sau reparaţii ale sobelor, instalaţiilor, sistemelor, echipamentului şi utilajului tehnico-sanitar din interiorul clădirilor;
f) înlocuiri sau reparaţii la branşamente exterioare, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii;
g) reparaţii curente ale căilor de comunicaţii, accese de transport, parcări, trotuare şi scări, ale sistemelor de captare și evacuare a apelor pluviale ale drumurilor;
h) lucrări de întreținere de rutină a drumurilor publice, lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice, reparații ale infrastructurii căilor de comunicație terestră, cu menținerea traseelor, funcțiunilor, suprafețelor, volumetriei și categoriei tehnice a drumului;
i) lucrări funerare subterane şi supraterane în cimitire;
j) instalarea mobilierului urban;
k) amenajarea terenului aferent construcţiei existente;
l) construcţii auxiliare, anexe cu suprafaţa construită de pînă la 15 m2 la casele de locuit particulare, amplasate pe terenuri private;
m) instalarea rețelelor inginerești și de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociată acestor rețele (instalații provizorii, formate din elemente ușor demontabile) pe imobilele, construcțiile și instalațiile existente ori în interiorul acestora, inclusiv canalizarea subterană existentă pentru cabluri, cu excepția cazurilor în care instalarea acestora presupune intervenții în structura de rezistență, pozări subterane noi și instalarea sau construcția unor structuri de suport cu fundații atașate permanent la teren (piloni, grinzi, console);
n) instalarea rețelelor inginerești și de comunicații electronice (rețelelor interne de acces) în infrastructura (traseele sistematizate cablate și spațiile tehnologice) pentru instalarea echipamentelor și a altor elemente de infrastructură ale rețelelor interne de acces din clădiri;
o) întreținerea, reparația, înlocuirea și retehnologizarea rețelelor inginerești și de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociate acestor rețele;
p) conectarea abonaților la rețelele inginerești și de comunicații electronice (rețelele interne de acces).

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, categoriile de lucrări descrise la lit. a), b), d), e), k), l) și m) se vor executa în baza certificatelor de urbanism pentru proiectare şi a autorizaţiilor de construire, iar categoriile de lucrări descrise la lit. c), f), g), h) , i) şi j) se vor executa în baza avizului prealabil pozitiv al Ministerul Culturii.

(3) Centralele electrice care utilizează surse regenerabile de energie, în cazul caselor individuale (inclusiv case familiale, case duplex, case înșiruite), în limita terenului privat pe care se amenajează centrala electrică, se proiectează doar pentru compartimentul de electricitate și rezistență, fără certificat de urbanism pentru proiectare, iar lucrările de construcție/montare – fără autorizația de construire.

(4) Lucrările prevăzute la alin. (1) lit. m) se execută numai după obținerea următoarelor documente:
a) declarația informativă tip pentru tipurile de rețele de comunicații electronice care se intenționează să fie instalate, eliberată de autoritatea de reglementare din domeniu;
b) acordul titularului dreptului de proprietate, al titularului dreptului de administrare sau al titularului unui alt drept de folosință asupra imobilului, construcției ori instalației, împuternicit în mod corespunzător de către titularul dreptului de proprietate;
c) raportul de expertiză tehnică favorabil privind impactul instalării rețelelor inginerești și de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociată acestor rețele asupra capacității portante a elementului constructiv/suportului, elaborat de experți tehnici atestați;
d) documentația de proiect verificată și, după caz, avizată conform art.11 alin. (11);
e) avizul sanitar, în cazul instalării stațiilor de radiocomunicații;
f) avizul prealabil pozitiv al Ministerului Culturii, în cazul lucrărilor de amplasare a rețelelor inginerești și de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociată acestor rețele pe clădirile cu statut de monument de importanță locală, înscrise în registrele monumentelor istorice de importanță locală, precum și în zonele de protecție ale acestora;
g) avizul pozitiv al administratorului drumului, în cazul amplasării rețelelor inginerești și de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociată acestor rețele în zona de protecție a unui drum public.

(5) Pentru realizarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) lit. m) nu se admite solicitarea altor documente decât cele prevăzute la alin. (2) și (4).

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=137575&lang=ro#


Succese.

Cu respect,
Igor Brinișter

7 decembrie 2023