Cum poate soțul actual să-mi înfieze fiul?

22 iunie 2018 38

Din prima căsătorie am un fiu de 8 ani, tatăl fiului conform legii a fost decazut din drepturile părintești. Soțul actual a devenit un tata adevărat pentru fiul meu și vrea să-l înfieze. Care e procedura, unde trebuie să ne adresăm? Va rog, ajutati-ne. Multumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Bună ziua,
Procedura în cauză este una complexă, urmează a fi avizată de către Direcția pentru protecția copilului, ulterior
În cazul adopţiei copilului de către celălalt soţ, adoptatorul depune cererea de încuviinţare a adopţiei în instanţa de judecată competentă din raza domiciliului copilului adoptabil, în acest sens fiind antrenată direcția sus... mai detaliat numită.
Astfel, persoana ce adoptă copilul, poate oferi familia sa, cît și a fi înscris în calitate de părinte în certificatul de naștere.

23 iunie 2018
Valentina Cliucinicov
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua, Anna
Persoanele care doresc să adopte copii depun cerere la autoritatea teritorială în a cărei rază îşi au domiciliul. Drept confirmare a depunerii cererii de adopţie, persoanelor li se eliberează certificat.
Cererea de adopţie trebuie să conţină:
a) numele, prenumele, anul, luna şi ziua naşterii adoptatorului,... mai detaliat adresa de la domiciliu şi de la reşedinţă;
b) motivele pentru care adoptatorul doreşte să adopte;
La cererea de adopţie, adoptatorul anexează:
a) copia de pe actul de identitate;
b) copia de pe certificatul de naştere;
c) copia de pe certificatul de căsătorie,
d) certificatul de la locul de muncă despre funcţia deţinută şi despre cuantumul salariului sau copia de pe declaraţia de venituri, sau un alt act similar, pentru ultimele 12 luni;
e) copia autentificată de pe actul ce confirmă dreptul său de proprietate sau dreptul de folosinţă asupra unui spaţiu locativ;
f) cazierul judiciar;
g) certificatul medical privind starea de sănătate a adoptatorului, eliberat în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii, în care se indică aptitudinea de a adopta din punct de vedere medical;
h) datele sale biografice, alte acte permise de lege.
Autoritatea teritorială de la domiciliul adoptatorului care a primit cererea de adopţie poate solicita şi alte documente permise de lege, pentru a se constata că adoptatorul îndeplineşte garanţiile morale şi condiţiile materiale necesare adopţiei.
Autoritatea teritorială de la domiciliul adoptatorului evaluează corespunderea garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale ale adoptatorului necesităţilor de dezvoltare a copilului, conform unui regulament aprobat de autoritatea centrală, întocmind un raport de evaluare.
În baza rezultatelor evaluării, autoritatea teritorială emite o decizie privind eliberarea sau refuzul eliberării atestatului de adoptator.
Atestatul de adoptator se eliberează în termen de o lună de la data depunerii cererii de adopţie. În cazul necesităţii unei evaluări suplimentare, acest termen poate fi prelungit, ca excepţie, pînă la 3 luni.
În cazul unui rezultat nefavorabil de evaluare, solicitantul atestatului de adoptator este în drept să ceară autorităţii teritoriale reevaluarea garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului. Autoritatea teritorială creează, în acest sens, o comisie specială, formată din specialişti care vor participa la reevaluarea garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale şi care se vor expune într-un raport comun.
În cazul în care consideră că a fost lezat în drepturi, solicitantul atestatului de adoptator este în drept să conteste, în termen de 30 de zile, refuzul de a i se elibera atestatul la autoritatea centrală şi, ulterior, în instanţa de judecată competentă în materia adopţiei.
Atestatul de adoptator este valabil pentru o perioadă de un an. Autoritatea teritorială prelungeşte valabilitatea atestatului în urma unei solicitări de reînnoire din partea adoptatorului, reevaluînd garanţiile morale şi condiţiile materiale ale acestuia.
Pentru încuviinţarea adopţiei este necesar:
a) consimţămîntul părinţilor biologici
b) consimţămîntul adoptatorului;
Nu este necesar consimţămîntul la adopţie al părinţilor biologici dacă aceştia:
- sînt decăzuţi din drepturile părinteşti;
autoritatea teritorială de la domiciliul copilului explică adoptatorului dreptul de a depune cerere de încuviinţare a adopţiei în instanţa de judecată competentă şi întocmeşte, în termen de 10 zile, un aviz privind adopţia. O copie de pe avizul privind adopţia se remite autorităţii centrale în termen de 5 zile.
Dacă avizul privind adopţia nu este favorabil, autoritatea teritorială comunică acest fapt adoptatorului, explicîndu-i dreptul de a contesta avizul negativ la autoritatea centrală, iar ulterior în instanţa de judecată competentă.
În cazul adopţiei copilului de către celălalt soţ, adoptatorul depune cererea de încuviinţare a adopţiei în instanţa de judecată competentă din raza domiciliului copilului adoptabil.
Cererea de încuviinţare a adopţiei trebuie să conţină:
a) numele şi prenumele, anul, luna şi ziua naşterii adoptatorului, adresa lui de la domiciliu;
b) numele şi prenumele, anul, luna şi ziua naşterii copilului adoptabil, locul lui de aflare;
c) solicitarea schimbării numelui şi/sau a prenumelui copilului, numele pe care îl va purta copilul dacă adoptatorii poartă nume diferite, solicitarea schimbării locului de naştere;
d) numărul atestatului de adoptator, data emiterii şi autoritatea care l-a emis (atestatul se anexează la cerere);
e) alte date şi informaţii, la solicitarea instanţei de judecată.
Cererea de încuviinţare a adopţiei se examinează cu participarea obligatorie a adoptatorului, a reprezentantului autorităţii teritoriale de la domiciliul copilului şi a procurorului.
Instanţa de judecată va admite cererea de încuviinţare a adopţiei numai dacă şi-a format convingerea, pe baza probelor administrate, că adopţia este în interesul superior al copilului.
În cazul iniţierii procedurilor de repunere în drepturile părinteşti sau de revocare a consimţămîntului părinţilor biologici, procedura de încuviinţare a adopţiei se suspendă pînă la soluţionarea acestor probleme.
Adopţia se consideră încuviinţată la data devenirii irevocabile a hotărîrii judecătoreşti. Autoritatea teritorială de la domiciliul copilului este obligată să comunice autorităţii teritoriale de la domiciliul părinţilor adoptivi încuviinţarea adopţiei, expediind o copie de pe hotărîrea judecătorească.
TREBUIE să cunoașteți că, Adopţia copilului de către celălalt soţ este permisă numai în cazul în care, la data depunerii cererii de adopţie, durata căsătoriei soţilor este de cel puţin un an.
Sper că informația va fi utilă!
succese

24 iunie 2018