Cum sa legalizam resedinta nurorii in Moldova?

23 septembrie 2020 33

Fiul meu invalid in varsta de 23 ani s-a casatorit cu o feta (la fel invalida) din Ucraina. S-au casatorit aici si fata ca si cum are doua familii. Pe data de 14 septembrie ea a nascut un baetel. Nu putem obtine un raspuns clar de la Serviciul migratie, starea civila, consulatul Ucrainei cum sa legalizam sederea nurorii aici in Moldova. Nu putem perfecta certificat de nastere copilului. Cum sa.procedam? Mersi.

Jurist comments 1

Download discussion
Cristian Papanaga
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor

Grigore,

le vom lua pe rând.

1. Înregistrarea nașterii copilului

Legea cetățeniei Republicii Moldova prevede la art. 11 -
Articolul 11. Dobîndirea cetăţeniei prin naştere
(1) Este considerat cetăţean al Republicii Moldova copilul:
a) născut din părinţi, ambii sau unul dintre care, la momentul naşterii copilului, este cetăţean al Republicii Moldova;

Am stabilit că copilul născut are... mai detaliat dreptul la cetățenia R.M.

În continuare, citiți articolele 20, 21, 22, 23 și 24 din Legea cu privire la actele de stare civilă, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112686&lang=ro#

Certificatul de naștere este eliberat de Agenția Servicii Publice – gratis! Navigați atent pe acest link: http://www.asp.gov.md/ro/node/3978

2. Obțineți certificatul de naștere respectând pașii de mai sus. Centrul de apel unic al Agentiei Servicii Publice este – 14 909. Aici sunați și întrebați, dacă întâmpinați dificultăți, și doar în legătură cu certificatului de naștere.

Pasul 3 ar fi obținerea permisului de ședere pentru soția copilului dvs.

Ați putea încerca să mergeți direct la Biroul de Migrație și Azil (bd. Ștefan cel Mare și Sfât, nr. 124) și să vă informați. Ei sunt foarte receptivi, și vă vor explica dacă ceva nu este clar.

Legalizați șederea prin obținerea permisiunii de ședere temporară sau permanentă în scopul reîntregirii familiei. http://bma.gov.md/ro/imigrare/dreptul-de-sedere-provizorie

La această etapă nu îmi este clar de ce nu puteți obține certificatul de naștere. Ați depus o cerere? Ați primit un răspuns în scris?

Sper că informația vă este utilă, dacă ceva nu vă este clar, indicați aici.


**************************************
Legea privind actele de stare civilă


ÎNTOCMIREA ACTULUI DE NAŞTERE
Articolul 20. Temeiurile pentru întocmirea actului de naştere
(1) Drept temei pentru înregistrarea naşterii şi întocmirea actului de naştere servesc:
a) actul medical constatator al naşterii, eliberat de unitatea sanitară în care a avut loc naşterea;
b) certificatul medical de naştere, eliberat de unitatea sanitară privată, de medicul care a asistat naşterea sau la care s-a adresat mama după naştere (cînd naşterea s-a produs în afara unităţii sanitare) ori de un medic privat care a asistat naşterea;
c) procesul-verbal şi certificatul prin care se constată sexul şi vîrsta copilului – în cazul înregistrării naşterii unui copil găsit.
(2) În lipsa actelor prevăzute la alin.(1), înregistrarea naşterii copilului se face pe baza hotărîrii instanţei judecătoreşti privind stabilirea faptului naşterii copilului de către o femeie concretă.
Articolul 21. Locul înregistrării naşterii
(1) Înregistrarea naşterii se face la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială s-a produs naşterea sau îşi au domiciliul părinţii copilului.
(2) În cazul întocmirii actului de naştere la locul de trai al părinţilor, la rubrica ²Locul naşterii², cu acordul părinţilor, se va înscrie denumirea localităţii în care are loc înregistrarea naşterii.
Articolul 22. Declaraţia de naştere
(1) Obligaţia de a declara naşterea copilului o au părinţii sau unul dintre ei.
(2) Dacă părinţii nu au posibilitatea de a declara personal naşterea copilului, declaraţia respectivă se face de către rudele părinţilor sau o altă persoană împuternicită de ei, de către administraţia unităţii sanitare în care s-a produs naşterea sau în care se află copilul, de către autoritatea tutelară, precum şi de către alte persoane.
(3) La declararea naşterii copilului se depune actul medical constatator al naşterii şi se prezintă actele de identitate ale părinţilor (ale unuia dintre ei), precum şi actele pe baza cărora se vor înscrie în actul de naştere datele privind tatăl copilului. În cazul în care declarantul nu este unul dintre părinţi, se prezintă şi actul de identitate al acestuia.
(4) La declararea naşterii copilului născut în urma implantării embrionului unei alte femei, soţii vor depune, împreună cu actul medical constatator al naşterii, şi actul eliberat de unitatea sanitară din care să rezulte acordul lăuzei pentru înscrierea lor în calitate de părinţi.
(5) Declaraţia de naştere se face în termen de cel mult 3 luni din ziua naşterii copilului.
Articolul 23. Înscrierea datelor despre părinţi în actul de naştere al copilului
(1) Tatăl şi mama copilului, care sînt căsătoriţi între ei, se înscriu în calitate de părinţi la cererea oricăruia dintre aceştia.
(2) Datele privind mama copilului se înscriu în actul de naştere în baza actelor prevăzute la art.20 alin.(1) lit.a) şi b), iar datele privind tatăl – în baza certificatului de căsătorie al părinţilor copilului.
(3) Dacă părinţii copilului au divorţat, căsătoria lor este declarată nulă sau soţul mamei a decedat, precum şi dacă părinţii copilului nu sînt căsătoriţi între ei, datele privind părinţii se vor înscrie în actul de naştere potrivit art.47 şi 48 din Codul familiei.
(4) În cazul naşterii copilului din părinţi necăsătoriţi între ei, dacă lipseşte cererea comună a părinţilor sau hotărîrea instanţei judecătoreşti privind stabilirea paternităţii, numele de familie al tatălui se înscrie după numele de familie al mamei, iar prenumele tatălui – la indicaţia mamei sau a persoanei care face declaraţia de naştere.
(5) În cazurile indicate la alin.(4), înscrierea datelor privind tatăl copilului la indicaţia mamei nu poate împiedica stabilirea ulterioară a paternităţii.
(6) La dorinţa mamei, rubrica privind datele despre tatăl copilului din actul de naştere poate rămîne necompletată, fapt ce se consemnează la rubrica ²Menţiuni².
Articolul 24. Înscrierea numelui de familie şi a prenumelui
copilului la întocmirea actului de naştere
(1) Numele de familie şi prenumele copilului se înscriu în actul de naştere potrivit art.55 şi 56 din Codul familiei.
(2) Organul de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume care sînt formate din cuvinte indecente ori ridicole.
(3) Dacă părinţii nu au un nume de familie comun sau există o neconcordanţă între numele mamei înscris în certificatul medical constatator al naşterii şi cel din declaraţia verbală a declarantului, întocmirea actului de naştere se face pe baza declaraţiei scrise şi semnate de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului. În caz de neînţelegere între părinţi, decizia o va lua organul de stare civilă, ţinînd cont de avizul scris al autorităţii tutelare.


28 septembrie 2020