Cum să primesc salariul restant, dacă la companie s-a schimbat proprietarul?

20 noiembrie 2023 3

Bună ziua. Am lucrat la o fabrică de lactate. Nu mi-a fost achitat salariul pentru câteva luni. Administrația mi-a eliberat o recipisă precum că se obligă să-mi achite restanțele salariale, dar banii nu i-am văzut. Recent fabrica a fost cumpărată de un proprietar nou. Noua conducere a zis că nu poate să-mi achite salariul restant si că trebuie să-l dau în judecată pe proprietarul precedent. Nu știu cum să procedez în această situație. Ce să fac?

Jurist comments 2

Download discussion
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Olga, situația DVS e problematică. DVS dețineți de un certificat, precuym că administrația vechi este datoare cu salariu pe mai multe lui, Eu vă propun să încercați să depuneți o cerere la Inspectoratul de Stat al Muncii ( mun. Chișinău, str.M. Costin 17/2 ), ca ei să intervină la... mai detaliat noua administrație. Inspectoratul e în drept să verifice contractul de vînzare-cumpărare a întreprinderii, în acest contract posibel este prevăzut și letigile da așa natură, cine răspunde de problemele, care sunt și care au rămas de la administrația vechi. Mai departe o să fiți în drept să vă adresați în instanța de judecată, conform Codul muncii Articolul 354. Litigiile individuale de muncă
Se consideră litigii individuale de muncă divergenţele dintre salariat şi angajator privind:
a) încheierea contractului individual de muncă;
b) executarea, modificarea şi suspendarea contractului individual de muncă;
c) încetarea şi nulitatea, parţială sau totală, a contractului individual de muncă;
d) plata despăgubirilor în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor de către una din părţile contractului individual de muncă;
e) rezultatele concursului;
f) anularea ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) de angajare în serviciu, emis conform art.65 alin.(1);
h) alte probleme ce decurg din raporturile individuale de muncă.
Articolul 355. Examinarea cererii privind soluţionarea litigiului individual de muncă
(1) Cererea privind soluţionarea litigiului individual de muncă se depune în instanţa de judecată:
a) în termen de 3 luni de la data cînd salariatul a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului său;
b) în termen de 3 ani de la data apariţiei dreptului respectiv al salariatului, în situaţia în care obiectul litigiului constă în plata unor drepturi salariale sau de altă natură, ce i se cuvin salariatului.
(2) Cererile depuse cu omiterea, din motive întemeiate, a termenelor prevăzute la alin.(1) pot fi repuse în termen de instanţa de judecată.
(3) Instanţa de judecată va convoca părţile litigiului în timp de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
(4) Instanţa de judecată va examina cererea de soluţionare a litigiului individual de muncă în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia şi va emite o hotărîre cu drept de atac conform Codului de procedură civilă. (5) Instanţa de judecată va remite hotărîrea sa părţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
Articolul 356. Executarea hotărîrilor privind soluţionarea litigiilor individuale de muncă
(1) Angajatorul este obligat să execute imediat, conform Codului de procedură civilă, hotărîrea (decizia) instanţei de judecată despre restabilirea drepturilor salariatului ce decurg din raporturile de muncă şi din alte raporturi legate nemijlocit de acestea.
(2) Neexecutarea actelor judecătoreşti indicate la alin.(1) atrage efectele prevăzute de Codul de executare.

21 noiembrie 2023
Serghei Sandu
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Bună ziua. Trebuie să înaintați o cerere prealabilă întreprinderii angajatoare și să solicitați achitarea salariului restant și alte drepturi salariale neachitate. Indiferent dacă s-a schimbat proprietarul (cum îl numiți dvs.), întreprinderea este în relații de muncă cu dvs. și nu asociatul/acționarul întreprinderii.

22 noiembrie 2023