Cum se demite din functie administratorul blocului?

22 august 2019 26

Buna ziua! Administratorul blocului spune ca el nu este administrator, a fost ales fara dorinta lui si nu are nicio intentie sa rezolve problemele blocului. Usa de la intrare nu se incuie, femeia de serviciu nu mai face curat, locatarii platesc lunar taxa de curarenie si întreținere a blocului. Unde se duc banii astia? Cum se alege alt administrator? Ce e de facut in acest caz? Multumesc anticipat!

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Bună ziua!

Răspunsul la întrebările ridicate de către Dvs sunt oferite de Codul civil și Legea coondominiului în fondul locativ.

În cazul dat sunt aplicabile prevederile art. 1499 Cod civil al RM - „Rezoluțiunea și revocarea mandatului”
(1) Oricare dintre părți poate să declare rezoluțiunea mandatului oricînd și fără... mai detaliat motive. Revocarea mandatului este echivalentă cu rezoluțiunea mandatului.
(2) Revocarea mandatului notificată numai mandatarului nu se poate opune terților care, fără a ști despre revocare, au contractat cu bună-credință cu mandatarul. În acest caz, mandantul are drept de regres împotriva mandatarului.
(3) Mandatarul poate revoca mandatul doar în așa fel încît să fie posibil pentru mandant să se îngrijească în continuare de actele asupra cărora s-a contractat, cu excepția cazului în care există motiv întemeiat pentru a revoca.
(4) Dacă a revocat mandatul în temeiul prezentului articol, mandantul este obligat față de mandatar la compensarea tuturor cheltuielilor apărute în executarea contractului. Dacă mandatul este cu titlu oneros, mandantul trebuie să plătească mandatarului remunerația convenită.
(5) Este nulă clauza prin care se exclude sau se limitează dreptul unei părți la rezoluțiunea mandatului dacă legea nu prevede altfel.

Codul civil al RM
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112573&lang=ro

LEGE Nr. 913 din 30.03.2000 condominiului în fondul locativ
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311744


Succes.

23 august 2019
Silviu Potîrniche
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil

Bine ai venit pe yAvo!
•••
Demiterea administratorului si alegerea altei persoane in aceasta calitate, se face prin decizia consiliului sau a adunarii generale, in dependenta de cum prevede Statutul Asociatiei.
Daca Statutul prevede competenta consiliului - e trebuie sa se intruneasca si sa aprobe cu majoritate de voturi demiterea si alegerea unui... mai detaliat nou presedinte.
Daca Statutul prevede Adunarea generala -
Trebuie sa convocati adunarea generala extraordinara a proprietarilor, prin scrisoare recomandata transmisa prin posta sau inmanata contra semmatura fiecarui proprietar de apartament din bloc.
Notificarea privind convocarea adunarii trebuie sa contina ordinea de zi - demiterea administratorului si alegerea unui administrator nou.
La adunarea, ordinea de zi se voteaza de majoritatea celor prezenti (cvorum - mai mult de jumatate).

Totodata, Consiliul sau Adunarea generala poate hotãrâ asupra efectuarii unui audit financiar, prin angajarea unei companii de specialitate. In cazul in care se vor depista fraude financiare, puteti solicita repararea prejudiciului de la fostul administrator.

24 august 2019