Cum se poate exclude un fondator din SRL in urma divortului?

28 octombrie 2019 21

SRL-ul a fost creat de doi fondatori: soț și soție. Cum se poate exclude cel de-al doilea fondator, dacă fondatorii au divorțat și pe cale amiabila aceasta este imposibil de realizat? Menționez că SRL-ul nu a avut activitate și că primul fondator este cu drept de semnătură și cu funcția de director în SRL-ul respectiv.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Buna!

De remarcat că, asupra părții sociale a soților în societate dobîndite în timpul căsătoriei se aplică regimul juridic al proprietății comune în devălmășie dacă contractul matrimonial nu prevede altfel.
Prin urmare, în cazul eventualului partaj, la care sunt parte 2 asociați ai unei Societăți cu răspundere limitată, foști soți, societatea fiind... mai detaliat înființată în timpul căsătoriei acestora, urmează să ca unul să răscumpere partea socială a celuilalt soț, fie solicită stabilirea cotelor părți, cu reorganizarea societății prin divizare fapt care, va duce la crearea a două entități disctince determinînd apariția mai multor situații mai puțin plăute și însoțită de cheltuieli enorme.

Trebuie să știți că soția/soțul nu poate fi pur și simplu exclus. Or, temeiurile excluderii din rândurile asociaților le regăsim la art. 47 al Legii 135/2007 cu privire la societățile cu răspundere limitată:
Articolul 47. Excluderea asociatului
(1) Adunarea generală a asociaţilor, administratorul, unul sau mai mulţi asociaţi pot cere excluderea din societate a asociatului care nu a vărsat aportul subscris,după expirarea unui termen suplimentar de o lună, care i-a fost stabilit prin notificare, pentru vărsarea aportului precum şi a asociatului care, în calitate de administrator al societăţii, comite fraude în detrimentul societăţii, foloseşte semnătura societăţii sau patrimoniul acesteia în favoarea sa sau a terţilor.
(2) Asociatul se exclude din societate prin hotărîre judecătorească.
(3) Asociatul exclus din societate nu are dreptul la o parte proporţională din patrimoniul societăţii, dar are dreptul numai la o sumă de bani ce reprezintă valoarea contabilă a părţii sociale la data excluderii, dacă hotărîrea judecătorească nu prevede altfel. Valoarea părţii sociale a asociatului exclus din societate se restituie acestuia în decurs de 6 luni de la data excluderii, dar numai după ce a reparat prejudiciul cauzat societăţii. Obligaţia de reparare a prejudiciului subzistă în partea neacoperită prin aportul vărsat.
(4) Asociatul exclus din societate răspunde pentru pierderi şi are dreptul la profit net pînă la data excluderii sale. Plata profitului net se face în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii privind distribuirea acestuia sau de la data-limită de adoptare a unei astfel de hotărîri.
(5) Asociatul exclus din societate poartă răspundere faţă de terţi pentru operaţiunile făcute de societate pînă la data rămînerii definitive a hotărîrii de excludere. Dacă, în momentul excluderii lui din societate, există operaţiuni în curs de executare, asociatul este obligat să suporte consecinţele executării lor şi, prin derogare de la prevederile alin. (3), nu va putea pretinde valoarea părţii sociale ce i se cuvine decît după terminarea acelor operaţiuni.

28 octombrie 2019