Datorie față de executor

18 noiembrie 2019 50

Bună ziua! Am luat un credit de la o bancă si din motive de sanatate nu l-am achitat la timp. Am plecat peste hotare si am intors total datoria față de banca direct pe contul băncii. A trecut mai bine de un an și am fost anunțată de un executor ca am datorie de executare (o suma aproximativ jumatate din suma împrumutată de bancă). Eu nu am primit nicio scrisoare, niciun sunet din partea executorului, fiindca eram peste hotare, am achitat benevol datoria la bancă, nu am fost impusa de nimeni. Spuneti-mi, va rog, de ce trebuie sa achit suma cerută de executor. Ori merg cu un demers in judecată?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Mai jos găsiţi extrasul din lege care descrie etapele procedurii de executare şi contestarea actelor executorului judecătoresc (art. 60, 161, Codul de Executare):

Articolul 60. Intentarea procedurii de executare
(1) Procedura de executare se intentează la cererea creditorului urmăritor sau,... mai detaliat în cazurile prevăzute de prezentul cod, la demersul instanţei de judecată, cu prezentarea documentului executoriu spre executare.
(11) În cazul executării dreptului de ipotecă în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie, procedura de executare se intentează cu prezentarea şi examinarea documentelor prevăzute la art. 34 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă.
(2) Creditorul este liber să depună documentul executoriu la orice executor judecătoresc, ţinînd cont de prevederile art.30 din prezentul cod.
(3) În termen de 3 zile de la primirea documentului executoriu, executorul judecătoresc emite o încheiere cu privire la intentarea procedurii de executare, pe care o expediază părţilor în procedura de executare în cel mult 3 zile de la emitere, şi propune debitorului de a executa documentul executoriu în termen de 15 zile, fără să întreprindă acţiuni de punere în executare a documentului executoriu. La încheierea cu privire la intentarea procedurii de executare va fi anexat borderoul de calcul al cheltuielilor de executare legate de plata taxei de intentare şi de arhivare a dosarului de executare. Debitorului i se va expedia şi copia documentului executoriu, certificată de executorul judecătoresc. Curgerea termenului începe din momentul comunicării debitorului a încheierii cu privire la intentarea procedurii de executare în condiţiile art.67 din prezentul cod.
(31) În cazul documentelor executorii cu executare imediată, cu excepţia celui menţionat la art.27 din prezentul cod, executorul judecătoresc propune debitorului executarea documentului executoriu în termen de 3 zile, fără întreprinderea acţiunilor de punere în executare a documentului executoriu în acest termen.
(32) În cazul în care debitorul nu execută documentul executoriu în termenul menţionat la alin.(3) sau (31) al prezentului articol, executorul judecătoresc continuă procedura de executare, expediind părţilor o încheiere în acest sens, însoţită de borderoul de calcul al altor cheltuieli de executare, cu menţiunea că suma acestora, care urmează a fi încasată de la debitor, se va stabili ulterior în condiţiile legii.
(4) Încheierea privind intentarea procedurii de executare poate fi contestată doar de debitor, în temeiul prevăzut la art.61 lit.b), e) şi f) din prezentul cod, în instanţa de judecată în a cărei circumscripţie teritorială biroul executorului judecătoresc îşi are sediul sau, în cazul municipiului Chişinău, în instanţa de judecată în a cărei circumscripţie camera teritorială a executorilor judecătoreşti a stabilit competenţa teritorială a executorului judecătoresc. Contestaţia depusă împotriva încheierii de intentare a procedurii de executare nu are efect suspensiv.


Titlul IV
CONTESTAREA ACTELOR EXECUTORULUI JUDECĂTORESC
Capitolul XIV
PROCEDURA DE CONTESTARE A ACTELOR EXECUTORULUI JUDECĂTORESC
Articolul 161. Persoanele care sînt în drept să conteste actele de executare
(1) Actele de executare întocmite de executorul judecătoresc sau acţiunile/inacţiunea acestuia pot fi contestate de către părţi şi de alţi participanţi la procesul de executare, precum şi de terţii care consideră că prin actele de executare sau acţiunile/inacţiunea executorului judecătoresc le-a fost încălcat un drept recunoscut de lege. Actele de executare întocmite de executorul judecătoresc nu pot fi contestate dacă din momentul săvîrşirii lor au trecut mai mult de 6 luni.
[Art.161 al.(1) teza a doua „Actele de executare întocmite de executorul judecătoresc nu pot fi contestate dacă din momentul săvârșirii lor au trecut mai mult de 6 luni” declarată neconstituțională prin HCC8 din 05.04.19, MO148-158/26.04.19 art.77; în vigoare 05.04.19]
(2) Cererea privind contestarea actelor de executare sau acţiunilor/inacţiunii executorului judecătoresc se înaintează în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială se află biroul executorului judecătoresc sau, în cazul municipiului Chişinău, în instanţa de judecată în a cărei circumscripţie camera teritorială a executorilor judecătoreşti a stabilit competenţa teritorială a executorului judecătoresc.
(3) Cererea prevăzută la alin.(2) nu se supune taxei de stat.
Articolul 162. Termenul de contestare a actelor de executare întocmite de executorul judecătoresc
(1) Actul de executare întocmit de executorul judecătoresc poate fi contestat de participanţii la procesul de executare în termen de 15 zile de la data săvîrşirii lui ori a refuzului de a săvîrşi anumite acte, dacă legea nu prevede altfel. Terţii care nu au participat la procesul de executare pot contesta actele de executare, întocmite de executorul judecătoresc, în termen de 15 zile de la data la care au aflat ori trebuie să afle despre aceste acte.
[Art.162 al.(1) textul „de la data săvârșirii lui ori a refuzului de a săvârși anumite acte” declarat neconstituțional prin HCC8 din 05.04.19, MO148-158/26.04.19 art.77; în vigoare 05.04.19]
(2) Persoana poate fi repusă în termenul de contestare în condiţiile Codului de procedură civilă. Persoana nu poate fi repusă în termen dacă din data emiterii sau a refuzului emiterii actului contestat au trecut mai mult de 6 luni.
[Art.162 al.(1) teza a doua „Persoana nu poate fi repusă în termen dacă din data emiterii sau a refuzului emiterii actului contestat au trecut mai mult de 6 luni.”declarată neconstituțională prin HCC8 din 05.04.19, MO148-158/26.04.19 art.77; în vigoare 05.04.19]

Mai multe detalii găsiţi aici: http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114302&lang=ro

Servus

19 noiembrie 2019