Datorie la plata pensiei alimentare

29 ianuarie 2023 105

Buna ziua, Câteva săptămâni în urmă fiul meu a fost anunțat de către executor, care este de fapt fosta lui soție, că are o datorie la plata pensiei alimentară pentru doi copii și fosta soție. Se pare că a avut loc un proces de judecată în 2019, dar fiul nu a fost anunțat. Acum datoria acumulată a ajuns la 100.000 lei. Ce se poate înterprinde, cum se poate ddemonstra că fosta soție nu l-a anunțat în mod intenționat, ca să se acumuleze o datorie mai mare. Menționez că după ce a fost judecata, ei trăiau împreună. Ne-am adresat la un avocat și acesta, când a văzut în document numele soției care e executor și o știe personal, a spus că nu vom putea face nimic. Ajutați-ne, va rog! Multumesc!

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna ziua d-na Tamara, fiul a fost lipsit de o așa formă, care este exprimată în Codul de procedură civilă, să scrie o referință la cerea de incasarea pensiei alimentare. Fosta soție a dat dovadă că este ” deșteaptă ”, ea este o peroană cointeresată, a dat dovadă de un... mai detaliat inters special. Fiul e în drept, cum face cunoștiință sub semnătură cu hotărârea pronunțată despre incasarea pensiei alimentare, are deptul timp de 30 zile să contestexe hotărârea la Curtea de Apel Chișinău, Bălți, Cahul. Eu vă propun să apelați la viberul meu de pe telefonul +37368669950 pentru a discuta. Articolul 186. Prezentarea de către pîrît a probelor şi referinţei
(1) În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.
(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
(3) În referință se indică:
a) instanţa căreia îi este adresată;
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;
c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;
d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;
e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;
f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;
g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;
h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;
i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;
j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.
(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar.

30 ianuarie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună ziua!
În acest caz, executorul judecătoresc a acționat ilegal, or acesta era obligat să se abțină de la executare din motiv că există un conflict de interese.

Articolul 34. Recuzarea şi abţinerea de la executare a executorului judecătoresc
(1) Executorul judecătoresc poate fi recuzat dacă:
a) se află cu debitorul sau... mai detaliat cu soţul/soţia acestuia în raporturi de rudenie de pînă la gradul al treilea inclusiv sau de afinitate de pînă la gradul al doilea inclusiv;
b) este tutore, curator sau adoptator al debitorului;
c) există un conflict de interese între el şi creditor.
(2) Dacă există temeiurile specificate la alin. (1), executorul judecătoresc este obligat să se abţină de la executare şi să înştiinţeze în cel mult 3 zile părţile despre acest fapt. În cazul în care nu se abţine de la executare, executorul judecătoresc poate fi recuzat de părţile în procedura de executare.
(3) Recuzarea şi abţinerea de la executare se fac în scris şi trebuie să fie motivate.

În acest caz, urmează de studiat dosarul prin care s-a stabilit încasarea pensiei de întreținere, dacă s-au respectat condițiile legale privind citarea legală.

Vă sugerez să apelați la serviciile unui avocat. Suma este considerabilă, iar din cele menționate de Dvs au fost comise mai multe erori în cadrul judecării cauzei și în cadrul procedurii de executare.
Cu drag vă pot consulta și ajuta în formarea unei strategii pe dosar și în soluționarea prezentei probleme (068769517).

30 ianuarie 2023
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

......din cele scrise de dvs., am atras atenția la faptul că ar fi locuit împreună o perioadă după pronunțarea hotărârii judecătorești despre care debitorul nu ar fi știut (cine știe care sunt materialele cauzei civile)......să presupunem că pe această perioadă ambii soți au participat la întreținerea copiilor...aceasta ar fi temei... mai detaliat de contestare a hotărârii judecătorești ca pe perioada respectivă să fie respinse pretențiile reclamantei......

30 ianuarie 2023