Datorii la executori

13 aprilie 2019 60

Buna ziua. Am datorii la mai multi executori, mi-au blocat contul de salariu din luna noiembrie 2018. Am doi copii, sotia nu lucreaza. Eu n-am cu ce intretine copiii, salariul este blocat de 4 executori. Spuneti-mi, va rog, ce sa fac mai departe.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Bună D-le Leonid

Mai jos vedeți ce prevede Codul de executare referitor la urmărirea salariului și altor venituri:
Urmărirea salariului şi a altor venituri

Articolul 105. Urmărirea salariului şi a altor venituri ale debitorului
... mai detaliat (1) Salariul şi alte venituri băneşti ale debitorului pot fi urmărite în baza documentelor executorii în cazul în care:
a) se execută hotărîrile privind încasările periodice (pensia de întreţinere, repararea prejudiciilor cauzate prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii, în legătură cu pierderea întreţinătorului etc.);
b) suma urmărită nu depăşeşte 150 de unităţi convenţionale dacă debitorul lucrează;
c) debitorul nu are bunuri sau bunurile lui nu sînt suficiente pentru a acoperi întreaga sumă urmărită;
d) în alte cazuri, la cererea creditorului.
(2) Persoanele fizice şi juridice sînt obligate, la cererea executorului judecătoresc, să prezinte în termen informaţii despre cîştigul lunar şi despre alte venituri ale debitorului.
Articolul 106. Cuantumul reţinerilor din salariul şi din alte venituri ale debitorului
(1) Cuantumul reţinerilor din salariu şi din alte venituri se calculează din suma pe care debitorul urmează să o primească.
(2) Din salariul şi din alte venituri ale debitorului pot fi reţinute, în baza unui document executoriu, nu mai mult de 20%, iar în baza cîtorva documente executorii, nu mai mult de 50% din cuantumul lor pînă la achitarea deplină a sumei urmărite.
(3) În caz de urmărire a pensiei de întreţinere, a sumelor pentru repararea prejudiciului cauzat prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii, precum şi în legătură cu pierderea întreţinătorului, şi a sumelor pentru repararea daunei cauzate prin tîlhărie sau prin sustragere de bunuri, reţinerea constituie nu mai mult de 70% din salariu şi din alte venituri.
(4) Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi în privinţa burselor, pensiilor de orice fel, precum şi a sumelor cuvenite în baza dreptului de autor, a dreptului de inventator sau de inovator.
Articolul 107. Ordinea de urmărire a salariului şi a altor venituri
În cazul mai multor urmăriri ale aceluiaşi salariu şi aceluiaşi tip de alte venituri, în următoarea ordine se satisfac:
a) obligaţiile de întreţinere;
b) repararea prejudiciului cauzat prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii, precum şi în legătură cu pierderea întreţinătorului;
c) datoriile la impozite, la taxe şi la amenzi;
d) alte categorii de datorii.
Articolul 108. Urmărirea indemnizaţiilor de asigurare socială
Indemnizaţiile de asigurare socială plătite în caz de incapacitate temporară de muncă pot fi urmărite în baza documentelor executorii privind încasarea pensiei de întreţinere şi privind repararea prejudiciului cauzat prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii, precum şi în legătură cu pierderea întreţinătorului.
Articolul 109. Urmărirea veniturilor debitorului care execută pedeapsa închisorii
Urmărirea veniturilor debitorului care execută pedeapsa închisorii se face în condiţiile legii, fără a se ţine seama de reţinerile pentru întreţinerea lui în penitenciar.
Articolul 110. Veniturile care nu pot fi urmărite
Nu pot fi urmărite următoarele venituri ale debitorului:
a) sumele plătite în legătură cu deplasarea în interes de serviciu, cu transferul, cu angajarea sau cu trimiterea la muncă în altă localitate, plata suplimentară pentru lucrul legat de deplasări frecvente;
b) indemnizaţiile plătite mamelor cu mulţi copii sau mamelor singure;
c) pensiile de întreţinere;
d) indemnizaţia unică acordată la naşterea copilului şi indemnizaţia lunară acordată pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani;
e) indemnizaţiile de deces şi de ajutor de deces;
f) sporurile pentru muncă în condiţii grele sau vătămătoare;
g) indemnizaţiile de eliberare din serviciu;
h) indemnizaţiile persoanelor care au avut de suferit de pe urma avariei de la C.A.E. Cernobîl;
i) pensia de urmaş stabilită părintelui sau tutorelui (curatorului) pentru copii;
j) compensaţiile nominative;
k) alocaţiile sociale de stat;
l) partea pensiei în mărimea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, cu excepţia cazurilor de încasare a pensiei de întreţinere.
Articolul 111. Procedura de urmărire a salariului şi altor venituri ale debitorului
(1) Executorul judecătoresc expediază documentul executoriu organizaţiei în care lucrează debitorul sau de unde el primeşte recompensă, pensie, bursă ori un alt venit, cerînd să se facă reţinerile cuvenite în baza documentului executoriu şi să se trimită creditorului sumele reţinute.
(2) Creditorul va fi informat despre expedierea documentului executoriu spre executare.
(3) Indicaţiile executorului judecătoresc privind cuantumul reţinerilor din salariu ori din alte venituri sînt obligatorii.
Articolul 112. Obligaţia administraţiei şi a debitorului de a comunica executorului judecătoresc şi creditorului schimbarea locului de muncă al debitorului
(1) Administraţia organizaţiei care a efectuat reţinerea în baza documentului executoriu este obligată să comunice, în termen de 5 zile, executorului judecătoresc şi creditorului concedierea debitorului, precum şi noul lui loc de muncă sau noul domiciliu dacă acesta este cunoscut.
(2) Debitorul este obligat să comunice, în termenul indicat la alin.(1), executorului judecătoresc schimbarea locului de muncă sau a domiciliului, precum şi schimbările din componenţa bunurilor şi a veniturilor.
Articolul 113. Controlul asupra efectuării reţinerilor
(1) Controlul asupra efectuării corecte şi prompte a reţinerilor din salariu şi din alte venituri ale debitorului revine executorului judecătoresc
(2) Procedura de control se iniţiază la necesitate din oficiu de către executorul judecătoresc sau la solicitarea scrisă a părţii în procedura de executare.

13 aprilie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Vedeți mai jos modul de satisfacere a creanțelor:
MODUL DE SATISFACERE A CREANŢELOR

Articolul 144. Distribuirea şi eliberarea sumelor realizate în faza de executare
(1) Dacă sumele obţinute din... mai detaliat executare nu sînt suficiente pentru stingerea creanţelor, ele se distribuie creditorilor, în modul stabilit de prezentul cod, proporţional creanţei fiecăruia în modul stabilit de lege, pînă la satisfacerea totală a creanţelor acestora.
(2) Creanţele fiecărei categorii ulterioare se satisfac după ce au fost satisfăcute creanţele categoriei anterioare.
(3) În cazul în care, pînă la distribuirea sumelor obţinute prin executare, şi alţi creditori au depus documente executorii, executorul judecătoresc va dispune distribuirea sumelor potrivit ordinii stabilite la art.145 şi 146 din prezentul cod, dacă legea nu prevede altfel.
(4) Sumele distribuite creditorilor gajişti în temeiul art.100 din prezentul cod le vor fi eliberate doar după prezentarea titlului executoriu sau altui document executoriu prevăzut la art. 11, cu condiţia ca sumele distribuite să fie indicate în titlul executoriu sau în actul emis de creditorul gajist care însoţeşte un alt document executoriu. Sumele distribuite în temeiul titlurilor executorii de asigurare a acţiunii vor fi eliberate doar după prezentarea documentului executoriu şi în mărimea stabilită de acesta spre încasare.
(5) Sumele distribuite se eliberează după expirarea a 5 zile de la data intrării în vigoare a încheierii privind distribuirea lor, cu excepţia cazurilor de contestare. Sumele pot fi eliberate creditorilor în valută străină, inclusiv în numerar, persoanelor fizice numai în cazul în care dacă Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară permite primirea/efectuarea plăţilor şi transferurilor în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova în privinţa creanţelor respective.
(6) Sumele pot fi eliberate prin derogare de la norma prevăzută la alin.(5) în cazul în care debitorul şi creditorii solicită, prin cerere, acest lucru. Părţile care au consimţit să li se elibereze sumele pînă la expirarea termenului de contestare sînt decăzute din dreptul de a contesta încheierea de distribuire.
(7) La întocmirea încheierii de distribuire se va ţine cont şi de sumele calculate în condiţiile art.24 din prezentul cod.
(8) Suma rămasă după satisfacerea tuturor creanţelor se restituie debitorului. Suma în
valută străină rămasă după satisfacerea tuturor creanţelor se restituie prin virament. În cazul debitorului persoană fizică, suma în cauză poate fi restituită şi în numerar.
Articolul 145. Categoriile de creanţe
(1) Se stabilesc 3 categorii de creanţe.
(2) La categoria întîi de creanţe sînt atribuite creanţele privind:
a) plata pensiei de întreţinere;
b) plăţile ce decurg din raporturile de muncă;
c) reparaţia prejudiciilor cauzate prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii, precum şi în legătură cu pierderea întreţinătorului;
d) reparaţia prejudiciilor cauzate persoanelor fizice prin infracţiune sau contravenţie;
e) contribuţiile obligatorii de asigurări sociale de stat.
(3) La categoria a doua de creanţe sînt atribuite creanţele privind:
a) impozitele, taxele şi alte plăţi aferente bugetului public naţional;
b) taxele de stat, amenzile şi penalităţile aferente bugetului public naţional;
c) reparaţia prejudiciilor cauzate prin infracţiune sau contravenţie persoanelor juridice, precum şi asociaţiilor şi societăţilor care nu au personalitate juridică, dar care dispun de organe de conducere proprii;
d) plăţile pentru drepturile de autor şi drepturile conexe;
e) cheltuielile de asistenţă juridică.
(4) La categoria a treia de creanţe sînt atribuite celelalte creanţe.
(5) Sumele calculate de executorul judecătoresc în condiţiile art.24 din prezentul cod se vor plăti în ultimul rînd.
Articolul 146. Dreptul preferenţial
(1) Cheltuielile de executare se restituie în ordine prioritară înainte de satisfacerea tuturor creanţelor.
(2) Creanţele garantate prin gaj sau ipotecă constituite asupra bunurilor vîndute se plătesc din suma obţinută, în ordine prioritară, înainte de satisfacerea celorlalte creanţe.

Urmează să adresați fiecăruia dintre executori o cerere să nu blocheze salariul integral ci sa oprească ceea ce se cuvine pentru 0ensie la sursă și angajatorul dvs sa o transfere direct executorului în rest sa nu rețină mai mult decât permite legea.
Prezentati la fiecare executor judecătoresc confirmare de la banca și angajator ca acesta este un card salarial iar sumele blocate provin din salariu.

MODUL DE SATISFACERE A CREANŢELOR

Articolul 144. Distribuirea şi eliberarea sumelor realizate în faza de executare
(1) Dacă sumele obţinute din executare nu sînt suficiente pentru stingerea creanţelor, ele se distribuie creditorilor, în modul stabilit de prezentul cod, proporţional creanţei fiecăruia în modul stabilit de lege, pînă la satisfacerea totală a creanţelor acestora.
(2) Creanţele fiecărei categorii ulterioare se satisfac după ce au fost satisfăcute creanţele categoriei anterioare.
(3) În cazul în care, pînă la distribuirea sumelor obţinute prin executare, şi alţi creditori au depus documente executorii, executorul judecătoresc va dispune distribuirea sumelor potrivit ordinii stabilite la art.145 şi 146 din prezentul cod, dacă legea nu prevede altfel.
(4) Sumele distribuite creditorilor gajişti în temeiul art.100 din prezentul cod le vor fi eliberate doar după prezentarea titlului executoriu sau altui document executoriu prevăzut la art. 11, cu condiţia ca sumele distribuite să fie indicate în titlul executoriu sau în actul emis de creditorul gajist care însoţeşte un alt document executoriu. Sumele distribuite în temeiul titlurilor executorii de asigurare a acţiunii vor fi eliberate doar după prezentarea documentului executoriu şi în mărimea stabilită de acesta spre încasare.
(5) Sumele distribuite se eliberează după expirarea a 5 zile de la data intrării în vigoare a încheierii privind distribuirea lor, cu excepţia cazurilor de contestare. Sumele pot fi eliberate creditorilor în valută străină, inclusiv în numerar, persoanelor fizice numai în cazul în care dacă Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară permite primirea/efectuarea plăţilor şi transferurilor în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova în privinţa creanţelor respective.
(6) Sumele pot fi eliberate prin derogare de la norma prevăzută la alin.(5) în cazul în care debitorul şi creditorii solicită, prin cerere, acest lucru. Părţile care au consimţit să li se elibereze sumele pînă la expirarea termenului de contestare sînt decăzute din dreptul de a contesta încheierea de distribuire.
(7) La întocmirea încheierii de distribuire se va ţine cont şi de sumele calculate în condiţiile art.24 din prezentul cod.
(8) Suma rămasă după satisfacerea tuturor creanţelor se restituie debitorului. Suma în
valută străină rămasă după satisfacerea tuturor creanţelor se restituie prin virament. În cazul debitorului persoană fizică, suma în cauză poate fi restituită şi în numerar.
Articolul 145. Categoriile de creanţe
(1) Se stabilesc 3 categorii de creanţe.
(2) La categoria întîi de creanţe sînt atribuite creanţele privind:
a) plata pensiei de întreţinere;
b) plăţile ce decurg din raporturile de muncă;
c) reparaţia prejudiciilor cauzate prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii, precum şi în legătură cu pierderea întreţinătorului;
d) reparaţia prejudiciilor cauzate persoanelor fizice prin infracţiune sau contravenţie;
e) contribuţiile obligatorii de asigurări sociale de stat.
(3) La categoria a doua de creanţe sînt atribuite creanţele privind:
a) impozitele, taxele şi alte plăţi aferente bugetului public naţional;
b) taxele de stat, amenzile şi penalităţile aferente bugetului public naţional;
c) reparaţia prejudiciilor cauzate prin infracţiune sau contravenţie persoanelor juridice, precum şi asociaţiilor şi societăţilor care nu au personalitate juridică, dar care dispun de organe de conducere proprii;
d) plăţile pentru drepturile de autor şi drepturile conexe;
e) cheltuielile de asistenţă juridică.
(4) La categoria a treia de creanţe sînt atribuite celelalte creanţe.
(5) Sumele calculate de executorul judecătoresc în condiţiile art.24 din prezentul cod se vor plăti în ultimul rînd.
Articolul 146. Dreptul preferenţial
(1) Cheltuielile de executare se restituie în ordine prioritară înainte de satisfacerea tuturor creanţelor.
(2) Creanţele garantate prin gaj sau ipotecă constituite asupra bunurilor vîndute se plătesc din suma obţinută, în ordine prioritară, înainte de satisfacerea celorlalte creanţe.

13 aprilie 2019