Datorii la serviciile de evacuare a deșeurilor (de care nu beneficiem)

14 martie 2024 2

Bună ziua. Locuim peste hotare și revenim acasă o dată pe an pentru 2 săptămâni. Cu toate acestea, pe parcursul anului primim facturi cu datorii acumulate pentru evacuarea deșeunrilor menajere. Am scris cerere cu explicații precum că mare parte a anului nu suntem în țarã, dar nimic nu s-a schimbat - doamna care este responsabilă pentru sectorul nostru continuă să ne trimită facturi și ne spune că suntem obligați o dată la 6 luni să-i prezentăm dovezi că nimeni nu locuieste acolo. Ce putem face sica să rezolvăm această problemă?

Jurist comments 1

Download discussion
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Anexa nr.4

la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi

achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale

pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor

şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării

la sistemele de încălzire şi alimentare cu apăModul de percepere a plăţilor pentru serviciile locative,

comunale şi necomunale, în caz de absenţă a locatarului

1. În... mai detaliat cazul în care locatarii au lipsit din apartament / încăperea locuibilă în cămine 15 şi mai multe zile, iar la întoarcere au prezentat gestionarului acte ce confirmă lipsa lor, eliberate de instituţiile respective, plata pentru serviciile comunale şi alte servicii (apă potabilă şi apă caldă menajeră, canalizare, energie termică pentru încălzirea apei, evacuarea deşeurilor menajere, folosirea ascensoarelor, energia electrică utilizată de ascensoare şi pentru iluminarea scărilor, gaz, pentru folosirea reţelelor de radiodifuziune şi sistemului de recepţie colectivă a semnalului de televiziune), care nu sînt contorizate, nu se percepe pentru perioada absenţei.

Lista actelor ce confirmă lipsa locatarilor:

a) adeverinţa, ce confirmă faptul că locatarul a fost cazat temporar în hotel, într-o instituţie curativ-sanatorială, casă de odihnă şi alte instituţii similare, sau copia biletului de repartizare la casa de odihnă, bonului de plată pentru cazare în hotel, ordinului de deplasare în caz de cazare în afara hotelului;

b) certificatul eliberat de primăria satului, oraşului, acolo unde lipsesc organele locativ-comunale sau alte întreprinderi ce dispun de blocuri locative;

c) cererea depusă de către părinţi în legătură cu plecarea copiilor la odihnă în perioada vacanţei şi certificatul respectiv de la locul de odihnă;

d) adeverinţa ce confirmă faptul aflării locatarului într-o instituţie medicală;

e) extrasul din sentinţa judecătoriei sau certificatul eliberat de instituţia penitenciară despre privaţiunea de libertate a persoanei în cauză;

f) certificatul eliberat de unitatea militară sau comisariatul administrativ-militar, de instituţiile de învăţămînt.

Documentele şi copiile documentelor sus-specificate urmează a fi întocmite conform procedurii stabilite, avînd toate ştampilele şi semnăturile necesare.

2. Pentru simplificarea procedurii de recalculare, înainte de plecare locatarii vor informa în scris gestionarul despre data plecării, sosirii şi durata absenţei.

Gestionarul înregistrează cererea şi controlează lipsa locatarilor.

2 În cazul în care se depistează că în perioada indicată în cerere locatarii (alte persoane) se află în apartament/încăperea locuibilă în cămin, recalcularea plăţilor nu se efectuează.

3. Plăţile nu se percep numai în cazurile în care în perioada lipsei locatarilor în apartamentele/încăperile locuibile în cămine ale acestora nu au locuit alte persoane şi dacă apartamentele/încăperile locuibile în cămine nu au fost date în chirie, subchirie şi arendă.

4. Dacă în apartamentele/încăperile locuibile în cămine există aparate de evidenţă a serviciilor prestate, plata se efectuează conform indicaţiilor acestora.

5. Nu se efectuează recalcularea plăţilor pentru serviciile comunale şi alte servicii în baza următoarelor documente:

biletelor pentru călătoria cu trenul, autobuzul, avionul etc;

certificatului eliberat de întovărăşirile pomi-legumicole;

cererii semnate de vecini.

6. Locatarii care lipsesc din apartamente / încăperile locuibile în cămine nu sînt scutiţi de plata chiriei, plata pentru deservirea tehnică a blocului locativ şi încălzirea centralizată, iar cei din apartamentele/încăperile locuibile în cămine privatizate – şi de achitarea cheltuielilor pentru reparaţia blocului locativ.

La dorinţă, pe perioada absenţei lor plata pentru serviciile menţionate poate fi efectuată în prealabil.

7. La fiecare 3 luni (în cazul absenţei de lungă durată) şi la fiecare 6 luni (în cazul în care se află la muncă în străinătate) proprietarul, chiriaşul, locatarul apartamentului/încăperii locuibile în cămin prezintă documentul ce confirmă absenţa lui sau a membrilor familiei. În caz contrar, recalcularea se va efectua numai pentru 3 luni din data depunerii cererii.

8. Locatarii care au lipsit mai mult de 15 zile se vor adresa întreprinderilor respective în vederea recalculării plăţilor pentru serviciile comunale şi alte servicii în termen de 15 zile din data sosirii, în caz contrar recalculările nu se vor efectua.

9. În caz de neachitarea plăţilor respective în termenele stabilite, perceperea datoriilor se va efectua pe cale judiciară.

14 martie 2024