De ce acte am nevoie ca sa pot vinde roada din gradina proprie?

1 aprilie 2021 74

In gradina proprie avem doua sere, vrem sa cultivam rosii si ardei. De ce acte am nevoie ca sa pot comercializa roada?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Cristian Papanaga
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor

Începând cu 2 octombrie 2021, veți putea comercializa producția agroalimentară în calitate de producător casnic.

Este o soluție recent adoptată și, aparent, simplă. Mai jos veți găsi prevederi din legea relevantă.

Până atunci, gospodăria țărănească ar fi opțiunea pe care ați putea să o examinați.

Informații generale de care ați putea să... mai detaliat vă conduceți:

I. Procedura de înregistrare

Gospodăria ţărănească va fi înregistrată de către fondatorul ei la primăria unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întâi în a cărei hotare deţineți teren.

Mai multă informație găsiți în Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier), în special la articolul 13.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108357&lang=ro#

II. Notificarea activității de comerț

Notificarea se depune la autoritatea administrației publice locale
Articolele 13, 14, 15 din Legea cu privire la comerțul interior vor fi analizate.

III. Cerințe privind plasarea pe piață a fructelor și legumelor – certificatul de inofensivitate, ambalarea, transportarea, depozitarea, etichetarea etc.

Citiți pct. 6, 7, 8, 9 din Hotărârea de Guvern cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110404&lang=ro#

IV. După caz, poate fi obligatoriu să obțineți și alte documente, de exemplu autorizarea autorității publice locale, pentru a putea activa în cadrul unei piețe. Există și alte cerințe, de exemplu – pregătirea profesională în domeniul comerțului şi igienei.

Înregistrarea unei societăți cu răspundere limitată sau a unei întreprinderi individuale sunt opțiuni care pot fi examinate. Condițiile de mai sus vor fi respectate.


*****************************************************************************************************

producător casnic – persoană fizică care obține producție agroalimentară ca rezultat al muncii proprii sau în comun cu membrii familiei prin valorificarea lotului de pe lângă casă din intravilanul localității (gospodăria casnică), a lotului/loturilor pentru legumicultură sau a lotului/loturilor din întovărăşirile pomicole, în scopul satisfacerii necesităților de produse alimentare şi alte nevoi casnice (de familie), și care nu se încadrează în noțiunea de comerciant;

Articolul 121. Producătorii casnici
(1) Prevederile art. 12 alin. (5), (52) și (53) se aplică în egală măsură producătorilor casnici după îndestularea cerinței în unități comerciale pentru întreprinderile menționate la art. 12 alin. (5). În perioada de sezon (în care este colectată roada pentru un produs agricol anume), locurile pentru amplasarea unităților comerciale vor fi acordate producătorilor casnici și întreprinderilor menționate la art. 12 alin. (5) după principiul „primul venit, primul servit”.
(2) Producătorii casnici vor putea comercializa doar surplusul producției agricole de sezon pentru care a fost asigurată respectarea cerințelor de siguranță a alimentelor, precum și surplusul din producția din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, pentru care a fost asigurată respectarea cerințelor sanitar-veterinare. Comercializarea produselor supuse controlului sanitar-veterinar se permite în conformitate cu procedura stabilită de Guvern.
(3) Producătorii casnici pot comercializa produsele menționate la alin. (2) în piețe, amplasamente, precum și direct din gospodăria proprie (lotul de pe lângă casă din intravilanul localității (gospodăria casnică), lotul/loturile pentru legumicultură sau lotul/loturile din întovărăşirile pomicole).
(4) Acordarea unităților comerciale ambulante producătorilor casnici se face de către reprezentantul administrației pieței sau, în cazul amplasamentelor, de către reprezentantul autorității administrației publice locale, în baza declarației de producător casnic. Reprezentantul administrației pieței sau reprezentantul autorității publice locale indică în declarația de producător casnic data și unitatea comercială atribuită (locul/numărul de amplasare a unității comerciale pe teritoriul pieței sau al amplasamentului), aplicând semnătura sau, după caz, alt identificator special în rubricile respective ale declarației.
(5) Declarația de producător casnic se completează personal sau cu asistența reprezentantului administrației pieței, în cazul vânzării în piețe, ori al autorității administrației publice locale, în celelalte cazuri, cu indicarea actului relevant ce confirmă dreptul de proprietar sau deținător de teren, prevăzut la art. 20 din Codul funciar.
(6) La epuizarea cantității produselor menționate în declarație sau încetarea exercițiului de comerț în cazurile comerțului în piețe sau amplasamente, declarația de producător casnic se prezintă reprezentantului administrației pieței sau, după caz, reprezentantului autorității administrației publice locale, cu indicarea soldului produselor necomercializate și a sumei obținute. Reprezentantul administrației pieței sau al autorității administrației publice locale confirmă recepționarea declarației prin aplicarea semnăturii sau, după caz, a altui identificator special în rubricile respective ale declarației.
(7) În cazul comerțului din gospodăria proprie, producătorul casnic include în declarația de producător casnic cantitatea estimativă a produselor ce urmează a fi comercializate, o copie a acesteia fiind prezentată, până la momentul începerii vânzărilor, autorității administrației publice locale (primăriei) pe teritoriul căreia are loc activitatea de comerț. La expirarea termenului de valabilitate a declarației sau la finalizarea exercițiului de comercializare, declarația este prezentată primăriei, cu indicarea soldului zilnic și a soldului final al produselor necomercializate, precum și a sumei obținute ca urmare a comercializării.
(8) În cazurile prevăzute la alin. (4), declarația producătorului casnic este valabilă o zi, iar în cele prevăzute la alin. (7) – 30 de zile.
(9) Administratorul pieței sau reprezentantul autorității administrației publice locale are dreptul să verifice periodic soldul produsului în vederea estimării corectitudinii datelor declarate de producătorul casnic.
(10) Declarația de producător casnic este păstrată în evidența administrației pieței sau, în cazul amplasamentelor și al comerțului din gospodăria proprie, a administrației publice locale până la generalizare și 1 an după generalizare. Guvernul stabilește procedura de înregistrare, generalizare și analiză a datelor din declarațiile de producător casnic, utilizând Sistemul informațional automatizat „Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale” (SIA SCITL).
(11) Producătorul casnic nu este pasibil înregistrării de stat în calitate de întreprinzător și depunerii notificării privind inițierea activității de comerț. Taxa pentru unitatea comercială din piață sau amplasament pentru producătorul casnic nu poate depăși 0,5% din cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real stabilit de Guvern. Autoritatea administrației publice locale decide mărimea taxei sau scutirea de la achitarea acesteia.
(12) Producătorul casnic poartă răspundere în fața consumatorului pentru calitatea și inofensivitatea produselor comercializate.
(13) Pe parcursul comercializării, declarația de producător casnic se prezintă, la solicitare, consumatorului, reprezentantului administrației pieței, funcționarilor autorității administrației publice locale, precum și organelor împuternicite cu dreptul de efectuare a controlului de stat sau a cumpărăturii de control. În aceste cazuri, declarația de producător casnic se restituie deținătorului (producătorului casnic).
(14) Nu se încadrează în categoria de producători casnici persoanele fizice care profilează o îndeletnicire din creșterea și comercializarea producției agroalimentare sau de origine animală.
(15) Faptul profilării îndeletnicirii menționate la alin. (14) se constată de către Serviciul Fiscal de Stat, având la bază următoarele criterii:
a) utilizarea de terenuri arendate în extravilanul localității;
b) folosirea utilajelor (tehnicii agricole) destinate obținerii producției agroalimentare în capacități industriale sau care nu poate fi atribuită la obținerea unui surplus provenit în mod natural ca urmare a prelucrării obișnuite a terenurilor, a plantelor și îngrijirea animalelor destinate consumului personal sau familial, cu luarea în considerare a prevederilor legislației aplicabile tehnicilor de prelucrare a terenurilor, recoltare sau a practicilor din domeniul agroalimentar;
c) comercializarea per an a surplusului producției agroalimentare în sumă mai mare decât valoarea scutirii personale prevăzute la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal, indiferent de numărul declarațiilor din aceeași perioadă;
d) comercializarea produselor nespecifice zonei climaterice în care se află Republica Moldova;
e) cantitatea produselor comercializate corelată cu numărul declarațiilor de producător casnic care atestă depășirea capacităților de obținere a surplusului de produse în condiții casnice.
(16) La prima constatare de către agentul constatator a faptului profilării îndeletnicirii menționate la alin. (15), producătorul casnic este avertizat (somat oficial) privind necesitatea înregistrării îndeletnicirii (activității) sub o formă juridică de organizare a activității de întreprinzător. În urma constatării repetate a îndeletnicirii se aplică măsurile prevăzute de legislație pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător.

8 aprilie 2021