De cînd începe să curgă termenul de prescripție?

11 august 2017 452

În anul 2013, companiei noastre au fost eliberate facturi fiscale spre plată, fără a fi stabilit un termen anumit pentru achitare. Recent am primit somație de plată. În acest caz, de cînd începe să curgă termenul de prescripție: de la data emiterii facturii fiscale sau de la data înaintării somației?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună ziua.
Potrivit, Codului Fiscal și anume art. 264. Termenul de prescripţie pentru determinarea obligaţiilor fiscale
(1) Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(2), obligaţiile fiscale pot fi determinate de către contribuabil şi Serviciile Fiscal de Stat sau alte organe cu atribuţii de administrare fiscală în următoarele termene:
a) impozitele, taxele, majorările... mai detaliat de întîrziere – în cel mult 4 ani de la ultima dată stabilită pentru prezentarea dării de seamă fiscale respective sau pentru plata impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii), în cazul în care nu este prevăzută prezentarea unei dări de seamă fiscale;
b) sancţiunile fiscale aferente unor impozite şi taxe concrete – în cel mult 4 ani de la ultima dată stabilită pentru prezentarea dării de seamă fiscale privind impozitul şi taxa menţionată sau pentru plata impozitului şi taxei în cazul în care nu este prevăzută prezentarea unei dări de seamă fiscale;
c) sancţiunile fiscale neaferente unor impozite şi taxe concrete – în cel mult 4 ani din data săvîrşirii încălcării fiscale.
(2) Termenul de prescripţie nu se extinde asupra impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) sau sancţiunilor fiscale aferente unui impozit, unei taxe concrete dacă darea de seamă fiscală care stabileşte obligaţia fiscală conţine informaţii ce induc în eroare sau reflectă fapte ce constituie infracţiuni fiscale ori nu a fost prezentată.
Arti. 265. Termenul de prescripţie pentru stingerea obligaţiei fiscale
(1) Dacă determinarea obligaţiei fiscale a avut loc în termen sau în perioada stabilită la art.264, ea poate fi stinsă prin executare silită de către Serviciul Fiscal de Stat în conformitate cu prezentul titlu sau de către instanţa judecătorească, însă numai în cazul în care acţiunile Serviciului Fiscal de Stat sau sesizarea instanţei judecătoreşti au avut loc pe parcursul a 6 ani de după determinarea obligaţiei fiscale.
(11) Obligațiile fiscale ale unui contribuabil persoană fizică sau juridică, inclusiv restanțele, în cuantum de pînă la 10 lei per ansamblu la toate plățile administrate de Codul fiscal, determinate conform art. 264 alin. (1), se supun anulării la situația din 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune.
(2) Termenul de prescripţie se suspendă în cazul în care:
a) contribuabilul persoană fizică se află sub arest sau este condamnat la privaţiune de libertate – pe perioada aflării sub arest sau a privaţiunii de libertate;
b) contribuabilul persoană fizică lipseşte din Republica Moldova mai mult de 6 luni – pe perioada absenţei lui;
c) persoana cu funcţie de răspundere a contribuabilului persoană juridică lipseşte din Republica Moldova mai mult de 6 luni – pe perioada absenţei lui;
d) a fost acordată o amînare sau eşalonare a stingerii obligaţiei fiscale – pe perioada amînării sau eşalonării stingerii;
e) instanţa judecătorească a hotărît perceperea impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau amenzii – pe o perioadă de pînă la stingerea obligaţiei fiscale sau pînă la caducitatea hotărîrii judecătoreşti;
f) contribuabilul se află în procedură de insolvabilitate. Aceste prevederi nu se aplică obligaţiilor fiscale curente.
(3) Termenul de prescripţie îşi reia cursul din ziua încetării circumstanţei care a servit drept temei pentru suspendarea lui.
În cazul d-ră, v-aș recomanda să vă adresați biroului de consultații din cadrul Serviciului Fiscal de Stat pe acest site http://www.fisc.md/Birourile_de_consultatii.aspx găsiți numerele de contact.
Mult succes!!!

12 august 2017
Maxim Macovei
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Stomata Nicolae, bună ziua!

În cazul Dvs., dacă contractul încheiat nu prevede altfel (dacă în contract nu este prevăzut un anumit termen pentru achitare) și din natura obligației nu reiese altfel, atunci:
1) conform prevederilor din alin.(1), art. 575 Cod Civil "în cazul în care termenul de executare a obligaţiei... mai detaliat nu este determinat şi nici nu rezultă din natura acesteia, creditorul are dreptul de a pretinde oricînd executarea ei, iar debitorul este îndreptăţit să o execute oricînd. Dacă datoria de a executa imediat nu rezultă din lege, contract sau din natura obligaţiei, debitorul trebuie să execute obligaţia în termen de 7 zile din momentul cererii creditorului."
2) în temeiul prevederilor alin.(1), art. 272 Cod Civil, termenul de prescripție va începe să curgă după expirarea celor 7 zile de la primirea notificării (somației) din partea creditorului.

Dacă mai aveți întrebări suplimentare, nu ezitați să mă contactați.

14 august 2017