Decizia judecății de a scoate dosarul de pe rol

18 iulie 2017 447

Spuneți, va rog, ce semnifica dacă judecătorul a zis ca dosarul a fost scos de pe rol. Avem șanse sa apelam la Curtea de Apel?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul muncii

Buna Carolina,

La simplu vorbind trebuie să știți că nici nu există o hotărâre a primei instanțe, adică a fondului pe care o puteți atacă în apel, deoarece cererea a fost scoasă de pe rol pe un motiv anume care este indicat în încheierea emisă de către judecătorie. Puteți ataca cu... mai detaliat recurs încheierea privind scoaterea cererii de pe rol doar.

Astfel, Codul de Procedură Civilă ( http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=348338 ) la art. 267 stipulează cauzele când cererea este scoasă de pe rol iar art 268 indică efectul scoaterii cererii de pe rol.

Articolul 267. Temeiurile scoaterii cererii de pe rol
Instanţa judecătorească scoate cererea de pe rol în cazul în care:
a) reclamantul nu a respectat procedura, prevăzută prin lege sau prin contractul părţilor, de soluţionare prealabilă a pricinii pe cale extrajudiciară, inclusiv prin mediere;
[Art.267 lit.a) modificată prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
b) cererea a fost depusă de o persoană care, în pricina civilă respectivă, nu are capacitate de exerciţiu al drepturilor procedurale civile;
[Art.267 lit.b) în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
[Art.267 lit.b) declarată neconstituțională în măsura în care în orice situație se interzice depunerea cererii de chemare în judecată de o persoană incapabilă prin HCC33 din 17.11.16, MO30-39/03.02.17 art.7; în vigoare 17.11.16]
[Art.267 lit.b) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
c) cererea este semnată sau este depusă în judecată de o persoană neîmputernicită;
d) litigiul dintre aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi temeiuri se află în curs de judecată la aceeaşi instanţă sau la o alta;
e) părţile au încheiat un contract prin care litigiul urmează a fi soluţionat pe cale arbitrală, iar pînă la examinarea pricinii în fond pîrîtul a ridicat obiecţii împotriva soluţionării litigiului în judecată;
f) părţile citate legal nu s-au prezentat la şedinţa de judecată după a doua citare şi nici nu au solicitat examinarea pricinii în absenţa lor;
g) reclamantul citat legal nu s-a prezentat în şedinţă de judecată, nu a comunicat instanţei motivele neprezentării sau motivele sînt considerate de instanţă ca fiind neîntemeiate, sau nu a solicitat examinarea pricinii în absenţa sa, iar pîrîtul nu solicită soluţionarea pricinii în fond;
h) soţul a înaintat acţiune de desfacere a căsătoriei fără consimţămîntul soţiei în timpul sarcinii ei sau în decursul unui an de la naşterea copilului, iar cererea nu a fost restituită reclamantului de către judecător;
i) persoana în ale cărei interese este pornit procesul, în conformitate cu art.7 alin.(2), art.72 alin.(2) şi art.73 alin.(3), nu susţine pretenţiile înaintate, nu solicită să intervină în proces în calitate de reclamant;
j) persoanele indicate la art.72 şi 73 au renunţat la acţiune, iar reclamantul care a preluat acţiunea nu a plătit taxă de stat în termenul stabilit de instanţă;
k) instanţa a amînat sau a eşalonat plata taxei de stat, iar reclamantul nu a plătit-o în termenul stabilit de instanţă;
l) la examinarea pricinii în procedură specială se constată un litigiu de drept ce ţine de competenţa instanţelor judecătoreşti;
l1) părţile au solicitat examinarea pricinii de către judecata arbitrală, în condiţiile legii;
m) în alte cazuri prevăzute de lege.

Articolul 268. Procedura şi efectele scoaterii cererii de pe rol
(1) În cazul scoaterii cererii de pe rol, procesul se termină printr-o încheiere judecătorească în care instanţa indică modul de înlăturare a circumstanţelor specificate la art.267.
(2) Încheierea judecătorească privind scoaterea cererii de pe rol se supune recursului.
(3) După înlăturarea circumstanţelor care duc la scoaterea cererii de pe rol, persoana interesată poate adresa instanţei o nouă cerere, conform dispoziţiilor generale.
(4) La cererea reclamantului sau a pîrîtului, instanţa poate anula încheierea privind scoaterea cererii de pe rol emise în temeiul art.267 lit.f) şi g), dacă aceştia depun probe care să confirme imposibilitatea prezentării lor în şedinţă de judecată şi a înştiinţării instanţei. Cererea se depune în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii.
(5) Încheierea judecătorească de respingere a cererii de anulare a încheierii privind scoaterea cererii de pe rol poate fi atacată cu recurs.

18 iulie 2017