Demisia secretarului administrației publice locale

3 decembrie 2023 3

Добрый день. Скажите, если секретарь примарии хочет уйти по собственному желанию, кто должен подписать заявление - примар или сельский консилиум. Есть статья, где указано, что изменение, приостановление и прекращение служебных отношений выносит консилиум. Но здесь речь идёт о собственной инициативе. И сколько дней секретарь должен отработать - 14 или 30? Она говорит, что бухгалтер и секретарь должны отработать 30 дней, потому что они государственные служащие. Mersi mult.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Здравствуйте, отставка это прекращение служебных отношений по собственной инициативе которое в случае секретаря тоже через решение консилиума решается. Срок отставки 14 дней.
ЗАКОН № 436 от 28-12-2006 о местном публичном управлении
Статья 20. Подписание и вступление в силу решений местного совета

(1) Решения местного совета в течение не более пяти дней после проведения... mai detaliat заседания подписываются председательствующим и контрассигнуются секретарем совета. Решения о назначении на должность или прекращении служебных отношений секретаря не контрассигнуются.

Статья 38. Назначение секретаря местного совета
(3) Секретарь пользуется стабильностью в должности, и на него распространяется действие Закона о государственной должности и статусе государственного служащего № 158-XVI от 4 июля 2008 года.

(4) Изменение, приостановление и прекращение служебных отношений с секретарем осуществляются решением совета в соответствии с законом.

ЗАКОН № 158 от 04-07-2008 о государственной должности и статусе государственного служащего
Статья 65. Отставка

(1) Государственный служащий вправе прекратить служебные отношения путем отставки, письменно уведомив об этом лицо/орган, правомочный назначать на должность, за исключением случая, когда руководитель органа публичной власти получил от Национального центра по борьбе с коррупцией отчет о результатах оценки институциональной неподкупности до завершения дисциплинарного производства.

(2) Отставка не требует обоснования и вступает в силу по истечении 14 календарных дней после уведомления.

4 decembrie 2023
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna d-na Maria, colegul meu dl. Sergiu s-a referit concret la legiclația corespunzătoare, Eu vă orientezi, că secretata nimerește asupra Codul muncii , unde ne este prevăzut, că secretarta trebuie să muncească 14 zile din momentul depunerii cererii de eliberare Articolul 86. Concedierea
... mai detaliat (1) Concedierea – desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată determinată – se admite pentru următoarele motive:
a) rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă (art.63 alin.(2));
b) lichidarea unităţii sau încetarea activităţii angajatorului persoană fizică;
c) reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate;
d) constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în conformitate cu certificatul medical;
e) constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza calificării insuficiente, stabilită în urma atestării efectuate în modul prevăzut de Guvern;
f) schimbarea proprietarului unităţii (în privinţa conducătorului unităţii, a adjuncţilor săi, a contabilului-şef);
g) încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligaţiilor de muncă, dacă anterior salariatul a fost sancționat disciplinar;
h) absenţa fără motive întemeiate de la lucru timp de 4 ore consecutive (fără a ține cont de pauza de masă) în timpul zilei de muncă;
i) prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcoolică, în stare cauzată de substanțe stupefiante sau toxice, stabilită în modul prevăzut la art.76 lit. k);
j) săvîrşirea unei contravenţii sau infracţiuni contra patrimoniului unităţii, stabilită prin hotărîrea instanţei de judecată sau prin actul organului de competenţa căruia ţine aplicarea sancţiunilor contravenţionale;
k) comiterea de către salariatul care gestionează nemijlocit mijloace băneşti sau valori materiale ori care are acces la sistemele informaţionale ale angajatorului (sisteme de colectare şi gestiune a informaţiei) sau la cele administrate de angajator a unor acţiuni culpabile, dacă aceste acţiuni pot servi drept temei pentru pierderea încrederii angajatorului faţă de salariatul respectiv;
k1) încălcarea obligației prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
l) încălcarea gravă repetată, pe parcursul unui an, a statutului instituţiei de învăţămînt de către un cadru didactic (art.301);
m) comiterea de către salariatul care îndeplineşte funcţii educative a unei fapte imorale incompatibile cu funcţia deţinută;
n) aplicarea, chiar şi o singură dată, de către un cadru didactic a violenţei fizice sau psihice faţă de discipoli (art.301);
o) semnarea de către conducătorul unităţii (filialei, subdiviziunii), de către adjuncţii săi sau de către contabilul-şef a unui act juridic nefondat care a cauzat prejudicii materiale unităţii;
p) încălcarea gravă, chiar şi o singură dată, a obligaţiilor de muncă
r) prezentarea de către salariat angajatorului, la încheierea contractului individual de muncă, a unor documente false (art.57 alin.(1)), fapt confirmat în modul stabilit;
s) încheierea, vizînd salariaţii ce prestează munca prin cumul, a unui contract individual de muncă cu o altă persoană care va exercita profesia, specialitatea sau funcţia respectivă ca profesie, specialitate sau funcţie de bază (art.273);
u) transferarea salariatului la o altă unitate cu acordul celui transferat şi al ambilor angajatori;
v) refuzul salariatului de a continua munca în legătură cu schimbarea proprietarului unităţii sau reorganizarea acesteia, precum şi a transferării unităţii în subordinea unui alt organ;
x) refuzul salariatului de a fi transferat la o altă muncă pentru motive de sănătate, conform certificatului medical (art.74 alin.(2));
y) refuzului salariatului de a fi transferat în altă localitate în legătură cu mutarea unităţii în această localitate (art.74 alin.(1)); precum şi
y1) deţinerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vîrstă;
z) pentru alte motive prevăzute de prezentul cod şi de alte acte legislative.
Notă.
Persoanele concediate în temeiul lit.y1) pot fi angajate pe o durată determinată conform art.55 lit.f).

(2) Nu se admite concedierea salariatului în perioada aflării lui în concediu medical, în concediu de odihnă anual, în concediu de studii, în concediu de maternitate, în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, în concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 4 ani, în perioada îndeplinirii obligaţiilor de stat sau obşteşti, precum şi în perioada detaşării, cu excepţia cazurilor de lichidare a unităţii.

4 decembrie 2023