Depunerea de cereri online

14 aprilie 2019 18

Rog o explicaţie dacă am dreptul să mă adresez în instanţă cu cereri, recursuri prin intermediul poştei electronice? Şi dacă da, apoi în baza căror prevederi legale (hotărâri, regulamente), pe lîngă cele prevăzute de Legea cu privire la petiţionare?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Bună D-le Ion

Legea cu privire la petiționare a fost abrogată. Astfel din 01.04.2019 a fost pus în aplicare Codul administrativ care reglementează aceste raporturi.
Mai jos vedeți modalitatea de depunere a petiției, elementele acesteia, precum și link-ul de acces la Codul administrativ al RM:
Articolul 72. Depunerea petiției
... mai detaliat (1) Prin petiție poate fi inițiată o procedură administrativă sau aceasta poate face parte dintr-o procedură administrativă deja inițiată.
(2) Petiția poate fi:
a) depusă în scris la autoritatea publică ori expediată prin poștă sau fax;
b) transmisă în formă electronică;
c) depusă verbal, fiind consemnată într-un proces-verbal.
(3) Dacă se transmite în formă electronică, petiția trebuie să corespundă cerințelor legale stabilite pentru un document electronic.
Articolul 73. Înregistrarea petiției
(1) Autoritatea publică este obligată să primească și să înregistreze imediat petiția sau alte documente depuse în cadrul procedurii administrative. Autoritatea publică nu are dreptul să refuze primirea petițiilor doar din motiv că nu se consideră competentă sau pentru că ar considera petiția ca fiind inadmisibilă sau neîntemeiată.
(2) În cazul petițiilor sau al altor documente depuse la sediul autorității publice, subdiviziunea responsabilă de relațiile cu publicul eliberează dovada înregistrării lor.
(3) Petițiile sau alte documente depuse în scris la o autoritate publică sau prin fax se consideră a fi depuse odată cu înregistrarea lor în cadrul autorității publice.
(4) Petițiile sau alte documente trimise prin poștă se consideră depuse în termen dacă au fost predate recomandat la oficiul poștal înainte de expirarea termenului.
(5) În cazul petițiilor sau al documentelor depuse în formă electronică, autoritatea publică este obligată să comunice în cel mult 2 zile, prin aceleași mijloace, numărul de înregistrare al petiției. În caz de litigiu, dovada depunerii petiției în formă electronică, respectiv a comunicării numărului de înregistrare, este mesajul salvat în dosarul „Trimise” al contului de poștă electronică. Pentru o gestionare în bune condiții a activității de soluționare a petițiilor prin mijloace electronice, autoritățile publice sînt obligate să ofere posibilitatea depunerii petițiilor on-line prin intermediul propriilor pagini web oficiale, iar petiționarul să primească automat dovada de înregistrare.
(6) Petițiile pot fi formulate verbal în cadrul programului de audiență cu publicul. Aceste petiții se consemnează într-un proces-verbal și se înregistrează de către subdiviziunea sau persoana responsabilă de relațiile cu publicul din cadrul autorității publice.
Articolul 74. Readresarea petiției
Dacă petiția ține de competența altei autorități publice, originalul petiției se expediază autorității publice competente în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției, fapt despre care petiționarul este informat.
Articolul 75. Conținutul petiției
(1) Petiția conține următoarele elemente:
a) numele și prenumele sau denumirea petiționarului;
b) domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;
c) denumirea autorității publice;
d) obiectul petiției și motivarea acesteia;
e) semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică – semnătura electronică.
(2) Pentru celeritatea exercitării dreptului de petiționare, autoritățile publice pot să ofere petiționarilor formulare de cereri în domeniile de competență, atît în format electronic, prin intermediul propriilor pagini web oficiale, cît și în format tipărit, prin intermediul subdiviziunii sau persoanei responsabile de relațiile cu publicul.
(3) Formularele de cerere se utilizează în măsura în care acestea sînt puse la dispoziție de autoritatea publică. Petițiile depuse fără utilizarea formularului pot fi trecute pe formular într-un termen stabilit de autoritatea publică.
(4) Petiția este însoțită, după caz, de documentul confirmativ al reprezentantului legal sau de procura reprezentantului împuternicit, de documente sau dovezi prevăzute de reglementările legale în vigoare sau considerate utile de către petiționar pentru susținerea petiției sale.

http://www.legis.md/cautare/rezultate/16072

Dacă totuși este vorba despre depunerea unei cereri în instanța de drept comun trebuie sa va conduceți de prevederile Codului de procedură civilă care, prevede posibilitatea adresarii in instanța de judecată prin intermediul sistemului E-DOSAR ce este conectat la Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor), iar pentru aceasta aveți necesitate de a dispune de semnătură electronică avansat calificată.
Semnătură mobila este o semnătură de acest gen și poate fi utilizata de către persoană la depunerea acțiunii, precum și pe parcursul examinării cauzei, inclusiv la depunerea recursului, apelului.
Pentru aceasta vedeți Codul de Procedură civilă accesînd link-ul de mai jos:

http://www.legis.md/cautare/rezultate/110220

14 aprilie 2019