Despre drepturile angajatului în cazul lichidarii instituției

28 mai 2017 383

Care sunt etapele de acționare a unui profesor angajat la o instituție ce se lichidează de la 01 iulie 2017? Se va întrerupe stagiul, cum trebuie să procedeze mai departe?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Călin Bobeică
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

se intrerupe stagiul ...se calculeaza stagiul de cotizare...si se adauga stagiul ulterior format dupa angajare la o alta institutie !

28 mai 2017
SILVIU POTÎRNICHE
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Buna ziua!
Potrivit pct. 12 alin. (8) din Conventia colectiva a Ministerului Educatiei (2016-2020) http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363959
> În caz de reorganizare, absorbţie, lichidare a instituţiilor de învăţământ personalul este supus reducerii în condiţiile art. 88, 183 şi 186 din Codul muncii. Dreptul preferenţial de a menţine locul de muncă le revine şi... mai detaliat tinerilor specialişti în primii 3 ani de activitate. Reducerea în masă a angajaţilor poate avea loc numai cu respectarea prevederilor Convenţiei colective (nivel naţional) nr.11 din 28.03.2012 „Cu privire la criteriile de reducere în masă a locurilor de muncă”.
(referitor la cea din urma Conventie colectiva mentionata, o puteti gasi aici > http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344124)

De asemenea, Codul Muncii prevede procedura de concediere a salariatilor in legatura cu lichidarea unitatii>
Articolul 88. Procedura de concediere în cazul lichidării unităţii, reducerii numărului sau a statelor de personal
(1) Angajatorul este în drept să concedieze salariaţii de la unitate în legătură cu lichidarea acesteia ori în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal (art.86 alin.(1) lit.b) şi c)) doar cu condiţia că:
a) va emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre), motivat din punct de vedere juridic sau economic, cu privire la lichidarea unităţii ori reducerea numărului sau a statelor de personal;
b) va emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre) cu privire la preavizarea, sub semnătură, a salariaţilor cu 2 luni înainte de lichidarea unităţii ori de reducerea numărului sau a statelor de personal. În caz de reducere a numărului sau a statelor de personal, vor fi preavizate numai persoanele ale căror locuri de muncă urmează a fi reduse;
c) o dată cu preavizarea în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal, va propune în scris salariatului preavizat un alt loc de muncă (funcţie) în cadrul unităţii respective (cu condiţia că astfel de loc de muncă (funcţie) există la unitate, iar salariatul preavizat întruneşte cerinţele necesare pentru suplinirea acestuia);
d) va reduce, în primul rînd, locurile de muncă vacante;
e) va desface contractul individual de muncă în primul rînd cu salariaţii angajaţi prin cumul;
f) va acorda salariatului ce urmează a fi concediat o zi lucrătoare pe săptămînă cu menţinerea salariului mediu pentru căutarea unui alt loc de muncă;
g) va prezenta, în modul stabilit, cu 2 luni înainte de concediere, agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă informaţiile privind persoanele ce urmează a fi disponibilizate;
h) se va adresa organului sindical în vederea obţinerii acordului pentru concediere, în modul prevăzut de prezentul cod;
i) în cazul în care reorganizarea sau lichidarea unităţii presupune reducerea în masă a locurilor de muncă, va informa în scris, cu cel puţin 3 luni înainte, despre acest lucru organele sindicale din unitatea şi ramura respectivă şi va iniţia negocieri în vederea respectării drepturilor şi intereselor salariaţilor. Criteriile vizînd reducerea în masă a locurilor de muncă se stabilesc prin convenţiile colective.
(2) În cazul în care, după expirarea termenului de preavizare de 2 luni, nu a fost emis ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) de concediere a salariatului, această procedură nu poate fi repetată în cadrul aceluiaşi an calendaristic. În termenul de preavizare nu se include perioada aflării salariatului în concediul anual de odihnă, în concediul de studii şi în concediul medical.
(3) Locul de muncă redus nu poate fi restabilit în statele unităţii pe parcursul anului calendaristic în care a avut loc concedierea salariatului care l-a ocupat.
(4) În caz de lichidare a unităţii, angajatorul este obligat să respecte procedura de concediere prevăzută la alin.(1) lit.a), b), f), g) şi i).
Articolul 186. Indemnizaţia de eliberare din serviciu
(1) Salariaţilor concediaţi în legătură cu lichidarea unităţii sau cu încetarea activităţii angajatorului persoană fizică (art.86 alin.(1) lit.b)), sau cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate (art.86 alin.(1) lit.c)) li se garantează:
a) pentru prima lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu mărimea sumată a unui salariu mediu săptămînal pentru fiecare an lucrat la unitatea în cauză, dar nu mai mică decît un salariu mediu lunar. Dacă unitatea a fost succesorul de drept al unei unităţi reorganizate anterior şi contractul individual de muncă cu salariaţii în cauză nu a încetat anterior (art.81), se vor lua în calcul toţi anii de activitate;
b) pentru a doua lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu cuantumul salariului mediu lunar dacă persoana concediată nu a fost plasată în cîmpul muncii;
c) pentru a treia lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu cuantumul salariului mediu lunar dacă, după concediere, salariatul s-a înregistrat în decurs de 14 zile calendaristice la agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă în calitate de şomer şi nu a fost plasat în cîmpul muncii, fapt confirmat prin certificatul respectiv;
d) la lichidarea unităţii, prin acordul scris al părţilor, achitarea integrală a sumelor legate de concedierea salariatului pe toate 3 luni, la data concedierii.
Notă.
În cazul plasării persoanei concediate în cîmpul muncii pe parcursul lunilor indicate la lit.b) şi c), indemnizaţia se va achita pe perioada de pînă la data angajării acesteia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deci, daca angajatorul respecta procedura de concediere, Dvs trebuie sa conclucrati mai departe cu agentia pentru ocuparea fortei de munca, in vederea reincadrarii in munca la o alta unitate, conform specializarii. Inregistrarea la AOFM va acorda, de asemenea, si dreptul la o serie de beneficii, cum ar fi ajutorul de somaj in marime de 50% din salariul de functie. Pentru mai multe detalii consultati Legea> http://lex.justice.md/document_rom.php?id=2EBC3ACD:03933854

29 mai 2017