Diferenta intre proces verbal si decizie asupra cauzei?

14 decembrie 2022 91

Buna! Care este diferenta intre diferitele forme de "amenzi" pe care le scriu agentii de patrulare? Unele sunt "Proces verbal cu privire la contraventie" iar altele "Decizia asupra cauzei contraventionale". Poate fi "Decizia" contestata dupa aceleasi criterii ca procesul verbal, precum completarea procesului verbal cu greseli care duce la nulitatea acestuia? Poate oare fi utilizat acelasi articol daca el se refera la proces verbal si nu la "decizie"?

Comentariile juriștilor 4

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere

Bună ziua Eugen
Decizia este soluția luată în rezultatul examinării cauzei contravenționale.
Procesul verbal cu privire la contravenție este actul de constatare a unor fapte.
La întrebarea formulată despre amenzile Poliției de patrulare prin proces verbal și prin decizie îți comunic că toate amenzile se aplică prin decizie însă nu toate deciziile... mai detaliat se conțin în procese verbale.
Nu se încheie proces-verbal cu privire la contravenţie dacă fapta contravenţională a fost examinată în baza constatărilor personale ale agentului constatator.
Deciziile privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării personale a agentului constatator pot fi contestate în baza următoarelor temeiuri:
a) nu au fost respectate dispoziţiile privind competenţa materială;
b) contravenientul a fost sancţionat pentru o faptă care nu este prevăzută de partea specială a cărţii întâi;
c) s-au aplicat sancţiuni în alte limite decît cele prevăzute de partea specială a cărţii întâi;
d) în decizia agentului constatator nu au fost consemnate mențiunile de la art. 4512 alin. (1). Dispozițiile art. 445 se aplică în mod corespunzător.
Respectiv puteți utiliza și temeiurile nulității referitoare la procesul verbal din art.445 CC

Jos anexez prevederile Codului Contravențional relevante:

Articolul 442. Procesul-verbal cu privire la contravenţie
(1) Procesul-verbal cu privire la contravenţie este un act prin care se individualizează fapta ilicită şi se identifică făptuitorul. Procesul-verbal se încheie de agentul constatator pe baza constatărilor personale şi a probelor acumulate, în prezenţa făptuitorului sau în absenţa lui.

Articolul 443. Conţinutul procesului-verbal cu privire la contravenţie
(9) Partea rezolutivă a procesului-verbal cuprinde decizia agentului constatator de sancţionare, de încetare a procesului contravențional sau de remitere a cauzei funcționarului abilitat sa examineze cauza contravențională, din cadrul autorității din care face parte agentul constatator sau autorităţii competente să soluţioneze cauza contravenţională, ori în instanţa de judecată, cu recomandarea, în toate cazurile, dacă consideră necesar, privind sancţionarea sau privind încetarea procesului, indicîndu-se şi termenul de contestare în instanţa de judecată.

Articolul 445. Nulitatea procesului-verbal cu privire la contravenţie
(1) Neconsemnarea în procesul-verbal cu privire la contravenţie a menţiunilor privind numele, prenumele şi funcţia agentului constatator, numele, prenumele, data (ziua, luna, anul) întocmirii procesului-verbal, seria şi numărul actului de identitate şi numărul de identificare personal (IDNP) sau datele de identificare din buletinul de identitate provizoriu ale făptuitorului care renunţă la numărul de identificare personal şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, iar în cazul persoanei juridice – lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a circumstanţelor comiterii şi încadrării juridice a faptei contravenţionale săvîrşite şi a datei comiterii acesteia, a semnăturii agentului constatator sau a martorului asistent, în cazul refuzului contravenientului de a semna dacă procesul-verbal a fost întocmit în prezența unui martor, atrage nulitatea absolută a procesului-verbal.
(2) Celelalte încălcări ale art.443 sau ale altor norme imperative din prezentul cod pot să ducă la nulitatea procesului-verbal cu privire la contravenţie doar în cazul în care acestea afectează în mod esenţial fondul cauzei.

Articolul 446. Cazurile în care nu se încheie proces-verbal cu privire la contravenţie
În cazul constatării unei fapte contravenţionale, agentul constatator nu încheie proces-verbal cu privire la contravenţie:
c) dacă fapta contravenţională a fost examinată în baza constatărilor personale ale agentului constatator;

(6) În cazul prevăzut la alin. (2), pînă la soluționarea repunerii în termen, instanța de judecată poate suspenda executarea deciziei.
(7) Depunerea contestației peste termen, conform alin. (3), nu suspendă executarea deciziei agentului constatator. Instanța de judecată care examinează contestația poate suspenda executarea deciziei atacate.
(8) Persoana care face contestație împotriva deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale nu plăteşte taxă de stat.


Articolul 4471. Examinarea cauzei contravenționale de către autoritatea competent
(1) Examinarea cauzelor contravenționale de către agentul constatator, autoritățile prevăzute la art. 393 alin. (1) lit. b)–d), după caz, se efectuează cu respectarea prevederilor capitolelor I–VI din cartea a doua.
(2) După examinarea cauzei contravenționale, agentul constatator, autoritatea competentă (persoana abilitată să examineze cauza), după caz, emite decizia asupra cauzei. Decizia comisiei administrative asupra cauzei contravenționale se adoptă sub formă de hotărîre.
(3) Decizia trebuie să conțină:
1) data (ziua, luna, anul) emiterii deciziei;
2) denumirea autorității (numele, prenumele, calitatea persoanei abilitate să examineze cauza) care a emis decizia, data examinării cauzei;
3) numele, prenumele, domiciliul, ocupația persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional, datele din buletinul de identitate, iar în cazul persoanei juridice – denumirea, sediul, codul fiscal, datele persoanei fizice care o reprezintă;
4) expunerea circumstanțelor stabilite în cadrul examinării cauzei;
5) norma contravențională care încadrează fapta persoanei în privința căreia a fost pornit procesul contravențional;
6) soluția asupra cauzei, care poate fi:
a) încetarea procesului contravențional;
b) stabilirea vinovăției persoanei privind săvîrşirea contravenției imputate şi, după caz, aplicarea sancțiunii contravenționale;
7) soluția referitoare la obiectele şi la documentele ridicate (corpurile delicte);
8) în cazul sancționării, mențiunea privind informarea contravenientului despre dreptul de a plăti jumătate din cuantumul amenzii, dacă plata este efectuată în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale;
9) mențiunea privind dreptul de contestare a deciziei, în conformitate cu prevederile art. 448.
(4) Prezența agentului constatator şi a persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional la examinarea cauzei contravenționale este obligatorie.
(5) Absența agentului constatator sau a persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional, citați în conformitate cu legislația, fără motiv întemeiat şi fără înștiințare prealabilă, nu împiedică examinarea cauzei.
(6) Dacă la examinarea cauzei contravenționale a participat persoana în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional sau apărătorul acesteia, dar nu a fost întocmit proces-verbal al şedinței de examinare, decizia trebuie să conțină concluziile şi demersurile acestora şi rezultatele examinării demersurilor.
(7) Decizia asupra cauzei contravenționale se semnează de către persoana abilitată care a examinat cauza, iar decizia organului colegial – de către preşedintele şi de către secretarul şedinței.
(8) În termen de cel mult 3 zile de la data emiterii deciziei, copiile de pe aceasta se remit părților care nu au fost prezente la examinarea cauzei contravenționale şi, la cerere, celor prezente, faptul expedierii consemnîndu-se în dosar.

Articolul 448. Contestația împotriva deciziei agentului constatator asupra
cauzei contravenționale
(1) Contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravențională, în cazul în care nu sînt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenționale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părțile care nu au fost prezente la şedința de examinare a cauzei contravenționale, de la data înmînării copiei de pe decizia respectivă în condițiile art. 4471 alin. (8).
(2) În cazul omiterii termenului prevăzut la alin. (1) din motive întemeiate, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancțiunii sau a perceperii despăgubirii materiale, persoana față de care a fost emisă decizia poate fi repusă în termen, la cerere, de către instanța de judecată competentă să examineze contestația.
(3) Persoana față de care a fost emisă decizia şi care a lipsit atît la examinarea cauzei, cît şi la pronunțarea deciziei şi nu a fost informată despre decizia emisă poate contesta decizia agentului constatator şi peste termen, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancțiunii contravenționale sau a perceperii despăgubirii materiale.
(4) Contestația împotriva deciziei emise asupra cauzei contravenționale se depune la autoritatea din care face parte agentul constatator, conform competenţei teritoriale, care a examinat cauza. În cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii, agentul constatator expediază contestația şi dosarul cauzei contravenționale în instanța de judecată competentă.
(5) Contestația depusă conform alin. (1) suspendă executarea sancțiunii contravenționale aplicată prin procesul-verbal cu privire la contravenție sau prin decizia agentului constatator.

Articolul 4512. Decizia privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării
personale a agentului constatator
(1) Decizia privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării personale a agentului constatator este un document executoriu, care va include:
a) data (ziua, luna, anul), ora şi locul întocmirii deciziei;
b) calitatea, numele şi prenumele agentului constatator, denumirea autorităţii pe care o reprezintă, numărul legitimației sau al unui alt act care stabilește identitatea acestuia;
c) numele, prenumele, domiciliul şi/sau reşedinţa, datele din buletinul de identitate al persoanei în a cărei privință a fost pornit proces contravențional sau, după caz, din alt act care stabileşte identitatea persoanei, iar în cazul persoanei juridice – denumirea, sediul, codul ei fiscal, datele persoanei fizice care o reprezintă;
d) fapta contravenţională, locul, timpul şi circumstanţele cauzei care au importanţă pentru stabilirea faptelor şi consecinţelor lor juridice, identitatea victimei, evaluarea eventualelor pagube cauzate de contravenţie;
e) încadrarea juridică a faptei, norma materială contravenţională şi indiciile calificative ale elementelor constitutive ale contravenţiei;
f) aducerea la cunoştinţa contravenientului, precum şi a reprezentantului legal al minorului a drepturilor şi obligaţiilor lor prevăzute la art.384 şi 387 ale prezentului cod, precum şi a consecinţelor examinării contravenţiei în procedură simplificată;
g) declaraţia contravenientului despre recunoaşterea săvîrşirii contravenţiei şi acceptarea constatărilor agentului constatator ca fiind suficiente pentru demonstrarea vinovăţiei contravenientului.
(2) În decizia privind examinarea contravenţiei nu se admit rectificări, adăugiri şi alte modificări. În cazul necesităţii unor astfel de acţiuni, se emite o nouă decizie în care se face consemnarea respectivă.
(3) În cazul în care contravenientul este un minor, se va consemna şi numele, prenumele, domiciliul şi/sau reşedinţa reprezentantului legal al acestuia.
(4) În cazul în care contravenientul este asistat de un avocat, se va consemna identitatea acestuia.
(5) Partea rezolutivă a deciziei va cuprinde: încadrarea juridică a faptei contravenţionale, decizia agentului constatator de sancţionare a contravenientului, contul de virament al instituţiei bancare la care se va transfera valoarea amenzii, calea de contestare.
(6) Decizia se semnează de către agentul constatator şi contravenient şi se înmînează o copie contravenientului şi victimei, dacă există.
(7) În cel mult 24 de ore de la întocmire, decizia se înscrie în ordinea întocmirii într-un registru electronic ţinut de Ministerul Afacerilor Interne.

Articolul 4513. Contestarea deciziilor privind examinarea contravenţiei
în temeiul constatării personale a agentului constatator
(1) Deciziile privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării personale a agentului constatator pot fi contestate cu recurs în termen de 15 zile din data aplicării sancţiunii, în instanţa de fond conform competenţei teritoriale.
(2) Decizia privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării personale a agentului constatator poate fi contestată de către contravenient, victimă, procuror sau de către conducătorii autorităţilor din care fac parte agenţii constatatori.
(3) Deciziile privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării personale a agentului constatator pot fi contestate în baza următoarelor temeiuri:
a) nu au fost respectate dispoziţiile privind competenţa materială;
b) contravenientul a fost sancţionat pentru o faptă care nu este prevăzută de partea specială a cărţii întâi;
c) s-au aplicat sancţiuni în alte limite decît cele prevăzute de partea specială a cărţii întâi;
d) în decizia agentului constatator nu au fost consemnate mențiunile de la art. 4512 alin. (1). Dispozițiile art. 445 se aplică în mod corespunzător.

14 decembrie 2022

Multumesc pentru raspuns. Am o intrebare adaugatoare: daca la punctul "Identificat prin" este mentionat permis de conducere, e-data si altele in loc de un act de identitate precum buletin, pasaport etc.; poate aceasta servi ca temei pentru nulitate deoarece permisul de conducere nu este un act de indentitate insa o... mai detaliat persoana poate fi identificata doar printrun act de identitate?

14 decembrie 2022
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere

NU cred că o să aveți șanse.
Potrivit prevederilor art.4512 Cod contravențional, (1) Decizia privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării personale a agentului constatator este un document executoriu, care va include: c) numele, prenumele, domiciliul şi/sau reşedinţa, datele din buletinul de identitate al persoanei în a cărei privință a fost pornit... mai detaliat proces contravențional sau, după caz, din alt act care stabileşte identitatea persoanei, iar în cazul persoanei juridice – denumirea, sediul, codul ei fiscal, datele persoanei fizice care o reprezintă;


Respectiv alt act care stabileşte identitatea persoanei va fi considerat permisul de conducere.


Mai mult decît atît, Curtea Constituțională în hotărârea sa nr. 32 din 29.11.2018 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113686&lang=ro în punctul 41 statuează: 41. În acest sens, Curtea poate imagina o situație în care un proces-verbal cu privire la contravenția prevăzută de articolul 78 [vătămarea integrității corporale] sau articolul 781 [violența în familie] ar putea fi anulat doar pentru că agentul constatator a omis să indice ocupația contravenientului sau oficiul care i-a eliberat actul de identitate, mențiuni care, în mod evident, sunt irelevante sau insignifiante în raport cu fondul cauzei. În asemenea situații ar fi imposibil de susținut că statul și-a onorat obligațiile procedurale pozitive de a investiga efectiv și de a-i pedepsi pe cei vinovați de comiterea actelor de violență.
Astfel aș considera și eu irelevant modul cum a fost stabilită identitatea, atîta timp cît persoana nu pretinde că nu ea era și a fost identificată o altă persoană sau datele de identitate ale altei persoane au fost incluse în decizie.
Dar oricum, asta e părerea mea subiectivă. Posibil instanța să considere că norma este imperativă și într-adevăr să anuleze decizia.

14 decembrie 2022

Am avut cateva cazuri castigate dar au fost in baza unui proces verbal si au fost anulate din cauza acestei greseli. Cred ca nu conteaza daca se omit spatiile despre ocupatie, etc. atit timp cat persoana este identificata printr-un act de identitate. Permisul la randul sau este doar o autorizatie... mai detaliat care confirma dreptul de a conduce un vehicul. In opinia mea, atunci cand este un caz contraventional, acest motiv este destul de veridic, insa la uncaz penal posibil sa fie neglijat de catre instanta. Am cateva "Decizii" care au fost completate cu greseli de acest gen. Deja vedem ce rezultat va fi.

14 decembrie 2022