Distanta minima de la hotar pentru amplasarea constructiei

22 ianuarie 2023 68

Ziua buna. Se cere obligatoriu acordul in scris al vecinului in cazul amplasarii casei noi pe hotarul intre terenuri? Vecinul si-a exprimat acordul verbal in prima zi a constructiei. Care este, potrivit legii, distanta minima de la hotar pentru amplasarea constructiei? Multumesc.

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Articolul 598. Distanţa pentru construcţii, lucrări şi plantaţii
(1) Orice construcție, lucrare sau plantație se poate face de către proprietarul terenului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 de cm față de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau regulamentul de urbanism, astfel încît să nu... mai detaliat se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin.

(2) Arborii, cu excepţia celor mai mici de doi metri, a plantaţiilor şi a gardurilor vii, trebuie sădiţi la distanţa stipulată de lege, de regulamentul de urbanism sau de obiceiul locului, dar care să nu fie mai mică de 2 metri de linia de hotar.

(3) În caz de nerespectare a distanţei prevăzute la alin.(1) şi (2), proprietarul vecin este îndreptăţit să ceară demolarea construcției sau scoaterea ori tăierea la înălţimea cuvenită a arborilor, plantaţiilor ori gardurilor pe cheltuiala proprietarului terenului pe care acestea sînt ridicate.

Referitor la acordul vecinilor, art. 12 din Legea
Articolul 12. Condiţiile de eliberare a autorizaţiei de construire
(1) Autorizaţia de construire se emite de către primarul unităţii administrativ-teritoriale în baza cererii proprietarului, în baza cererii deținătorului dreptului de superficie asupra terenului, cu acordul scris al proprietarului terenului, iar în cazul reţelelor inginereşti şi de comunicaţii electronice şi al elementelor de infrastructură asociată acestor reţele – în baza cererii investitorului/beneficiarului sau a furnizorului de reţele publice de comunicaţii electronice, în care se indică locul amplasării imobilului/terenului, în cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. La cerere se anexează următoarele documente:
a) acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcție și în perioada exploatării obiectului construit, iar în cazul construcției rețelelor inginerești și de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociată acestor rețele – acordul titularului dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului/terenului ce urmează a fi utilizat pentru construcție;

23 ianuarie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Legea nr. 163 din 09-07-2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie***

23 ianuarie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Vasile.
Destul de explicit v-a răspuns colega.
Pentru orice eventualitate, dacă este posibil, puteți perfecta acordul vecinului în scris, preferabil ar fi și acordul vecinei dacă este coproprietar al terenului (nu v-a fi de prisos).
Într-un eventual litigiu dacă nu va fi acordul în scris, nu veți putea demonstra... mai detaliat că inițial vecinul nu a avut pretenții și și-a exprimat acordul.
Caz similar de litigiu a fost deja analizat de alt coleg https://yavo.md/rom/raspunsuri/v/vecinul-imi-incalca-intimitatea

23 ianuarie 2023