Divort la notar

9 martie 2020 106

Buna ziua! Vreau sa divortez la notar. Care este procedura si cat dureaza?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil

Bună ziua Nina,

Cererea de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor poate fi depusă la oricare notar în baza acordului soţilor și în prezența ambilor soți sau în prezența unuia dintre soți dacă anterior notarului i-a fost comunicat acordul autentic al celuilalt soț de desfacere a căsătoriei şi de examinare a... mai detaliat cererii în absenţa sa.

Cererea de desfacere a căsătoriei se întocmeşte în scris. Cererea și, dacă există, acordul autentic, trebuie să vizeze, după caz, modul de participare a părinţilor la educaţia, întreținerea copiilor minori comuni, stabilirea domiciliului acestora, plata pensiei de întreţinere a soţului/soției sau partajul averii comune dobîndite în perioada căsătoriei. În acest scop, părţile declară notarului pe proprie răspunde despre existenţa copiilor minori sau concepuți, iar în cazul în care soţii au copii minori, concomitent cu desfacerea căsătoriei, se va autentifica acordul soților cu privire la stabilirea pensiei de întreţinere a copiilor minori şi la stabilirea domiciliului copiilor minori după desfacerea căsătoriei.

La cererea de desfacere a căsătoriei se anexează copiile certificatelor de naştere ale soţilor şi ale copiilor minori existenți, copiile actelor de identitate ale soților, certificatul de căsătorie emis de autorităţile competente ale Republicii Moldova în original şi o copie legalizată a acestuia.

Notarul explică părților consecințele juridice ale desfacerii căsătoriei, drepturile și obligațiile părinților, regimul patrimonial al bunurilor comune.

La momentul înregistrării cererii, notarul acordă soţilor, potrivit prevederilor Codului familiei, un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de desfacere a căsătoriei. Termenul pentru retragerea cererii de desfacere a căsătoriei poate fi prelungit cu acordul soților cu maximum 30 de zile.

La expirarea termenului, dacă soţii și-au exprimat consimţămîntul liber şi neviciat şi sînt îndeplinite, cumulativ, şi celelalte condiţii legale prevăzute de Codul familiei pentru desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, notarul emite încheierea de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor, în care consemnează data desfacerii căsătoriei, numele de familie pe care foştii soţi le vor purta după divorţ și, după caz, mențiunile privind acordul parental referitor la plata pensiei de întreținere a copiilor minori, stabilirea domiciliului minorilor, modalitatea de partajare a bunurilor comune, plata pensiei de întreţinere a soţului/soției. Încheierea de desfacere a căsătoriei se emite în 5 exemplare și produce efectul juridic al unui act de stare civilă de desfacere a căsătoriei (divorț).

În termen de 3 zile de la data emiterii încheierii de desfacere a căsătoriei prin acordul soților, notarul transmite organului de stare civilă teritorial, pentru efectuarea înregistrării actului de stare civilă, împreună cu dovada achitării taxei de stat pentru înregistrarea actelor de stare civilă, două originale ale încheierii și originalul certificatului de căsătorie. Cîte un original al încheierii se eliberează părților și un original al încheierii se reține de notar în arhiva sa.

9 martie 2020
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil

Pentru o consultație mai detaliată vă sunt la dispoziție.

9 martie 2020