Divort si custodia copiilor

7 februarie 2019 56

Am 2 copii minori, dintre care unul nou-nascut si as dori sa dau la divort. Unde trebuie sa ma adresez si ce trebuie sa contina cererea pentru ca custodia sa revina mamei?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
Daca divorțul se face de comun acord, mergeți ambii soți la Oficiul starii civile, acolo se va soluționa și stabilirea domiciliului copiilor.
Daca sunt divirgențe, atunci divorțul și stabilirea domiciliului copiilor se va soluționa de instanța de judecată.

Codul familiei
Articolul 35. Modalitatea de desfacere a căsătoriei
În cazurile prevăzute la art.36 alin.(1)... mai detaliat şi (2), căsătoria se desface de către organul de stare civilă, iar în cazurile prevăzute la art.36 alin.(4) şi (5) şi la art.37 - pe cale judecătorească.
Articolul 36. Desfacerea căsătoriei la organul de stare civilă
(1) În baza acordului comun al soţilor, în cazurile în care între aceștia nu există neînțelegeri referitoare la partajul proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, educația și domiciliul copiilor minori comuni sau la întreținerea unuia dintre soți, căsătoria este desfăcută la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi. Soții participă la desfacerea căsătoriei în condiţiile Legii nr. 100/2001 privind actele de stare civilă.
[Art.36 al.(1) în redacția LP17 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.277; în vigoare 01.06.18]
(2) La cererea unuia dintre soţi, căsătoria poate fi desfăcută la organul de stare civilă dacă celălalt soţ:
a) este supus unei măsuri de ocrotire judiciare;
[Art.36 al.(2), lit.a) în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
b) a fost declarat dispărut;
c) a fost condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.
(3) Desfacerea căsătoriei şi eliberarea certificatului de divorţ au loc după expirarea termenului de o lună din ziua depunerii cererii de divorţ.
(4) În cazul apariţiei litigiilor între soţi cu privire la copii, la partaj sau la întreţinerea unuia dintre soți, desfacerea căsătoriei se face pe cale judecătorească.
[Art.36 al.(4) modificat prin LP17 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.277; în vigoare 01.06.18]
(5) Dacă, după desfacerea căsătoriei de către organul de stare civilă, între soţi apar litigii referitoare la partaj, la întreținerea, educația și domiciliul copiilor minori comuni sau la întreținerea unuia dintre soți, acestea se vor soluţiona pe cale judecătorească.
[Art.36 al.(5) modificat prin LP17 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.277; în vigoare 01.06.18]
Articolul 37. Desfacerea căsătoriei de către instanţa judecătorească
(1) Dacă soţii au copii minori comuni și nu au ajuns la un acord privind întreținerea, educația și domiciliul acestora sau în lipsa acordului la divorţ al unuia dintre soţi, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 36 alin. (2), desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească.
[Art.37 al.(1) în redacția LP17 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.277; în vigoare 01.06.18]
(2) Desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească şi în cazurile cînd există acordul la divorţ al ambilor soţi, însă unul dintre ei refuză să se prezinte la organul de stare civilă pentru soluţionarea problemei.
(3) Instanţa judecătorească va desface căsătoria dacă va constata că convieţuirea soţilor şi păstrarea familiei în continuare sînt imposibile.
(4) Dacă, în procesul examinării cererii de desfacere a căsătoriei, unul dintre soţi nu-şi dă acordul la divorţ, instanţa judecătorească va amîna examinarea cauzei, stabilind un termen de împăcare de la o lună la 6 luni, cu excepţia cauzelor de divorţ pornite pe motivul violenţei în familie confirmate prin probe.
[Art.37 al.(4) modificat prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
(5) Dacă măsurile de împăcare nu au dat efecte şi soţii continuă să insiste asupra divorţului, instanţa judecătorească va satisface cererea respectivă.
Articolul 38. Soluţionarea litigiilor de către instanţa judecătorească
în procesul desfacerii căsătoriei
(1) La desfacerea căsătoriei, soţii pot prezenta instanţei judecătoreşti un acord privind împărţirea bunurilor lor proprietate în devălmăşie şi plata pensiei de întreţinere a copiilor şi a unuia dintre soți, indicînd mărimea acesteia, precum şi privind determinarea părintelui împreună cu care vor locui copiii minori comuni.
[Art.38 al.(1) modificat prin LP17 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.277; în vigoare 01.06.18]
(2) În cazul lipsei unui acord între soţi prevăzut la alin.(1) sau dacă se va dovedi că acordul lezează drepturile şi interesele copiilor minori sau ale unuia dintre soţi, instanţa judecătorească este obligată:
a) să împartă, la cererea soţilor (a unuia dintre ei), bunurile lor proprietate în devălmăşie;
b) să determine care dintre părinţi va plăti pensia de întreţinere a copiilor minori şi mărimea acesteia;
c) să stabilească, la cererea soţului care are dreptul la pensia de întreţinere de la celălalt soţ, mărimea şi modul de plată a acestei pensii;
[Art.38 al.(2), lit.c) modificată prin LP17 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.277; în vigoare 01.06.18]
d) să stabilească cu cine dintre părinţi vor locui copiii minori după divorţ.
(3) Litigiile, altele decît cele expuse în prezentul articol, nu pot fi soluţionate în procesul de desfacere a căsătoriei, cu excepţia acţiunii de contestare a paternităţii la cererea soţului.
(4) Dacă, la împărţirea bunurilor proprietate în devălmăşie a soţilor, vor fi atinse interesele persoanelor terţe, instanţa judecătorească va dispune examinarea cererii respective într-un proces aparte.

7 februarie 2019