Donația imobilului pe numele copilului minor

27 septembrie 2022 63

Bună ziua! Se poate face donația unui imobil pe numele unui minor? Peste cât timp donatarul va deține drepturi depline asupra imobilului donat? Contractul de donație poate fi desfăcut mai târziu de donator, în caz că se răzgândește.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul muncii

Bună ziua,
Potrivit legislație, donația poate fi făcută unui copuil minor.
În baza art. 28 alin. (1) din Codul civil, toate actele juridice pentru și în numele minorului până la împlinirea vârstei de 14 ani pot fi încheiate doar de părinte, adoptator sau tutore, în condițiile prevăzute de lege.
În acest caz... mai detaliat părți ale contractului de donație va fi donatorul și reprezentantul legal al minorului în calitate de donatar. În mod obligatoriu în contract se va indica că acesta încheie contractul pentru și în numele minorului.

În baza art. 27 alin. (1) din Codul civil, minorul care a împlinit vârsta de 14 ani încheie acte juridice cu încuviințarea părintelui, adoptatorului sau a curatorului, iar în cazurile prevăzute de lege, și cu încuviințarea autorității tutelare.
Astfel, la împlinirea vârstei de 14 ani minorul poate încheia contractul de donație personal, însă cu încuviințarea părintelui, adoptatorului sau a curatorului.
În acest caz minorul se va prezenta în fața notarului, va fi indicat în calitate de donatar și va semna personal contractul de donație. Persona care va încuviința încheierea contractului va fi menționată în contract, în girul de autentificare și va semna contractul de donație.

Contractul de donație este un contract translativ de proprietate necondiționată. Astfel, bunul imobil donat devine proprietatea minorului și întră în patrimoniul acestuia. Prin urmare, acest bunul poate fi urmărit de către creditori doar pentru obligațiile personale a minorului.

Simpla răzgândire nu este temei de desfacere a contractului de donație, donația poate fi revocată doar pentru motivele expres prevăzute de lege și anume cele reglementate la art. 1210, 1211, 1212 Cod Civil.

Articolul 1210. Revocarea donației pentru ingratitudine

(1) Donatorul are dreptul să revoce donația dacă donatarul a atentat la viața donatorului sau a unei persoane apropiate acestuia, dacă se face vinovat de o altă faptă ilicită față de donator sau față de o persoană apropiată acestuia, fapt care atestă o ingratitudine gravă, sau dacă refuză fără motive întemeiate să acorde donatorului întreținerea datorată.

(2) Revocarea pentru ingratitudine este exclusă dacă donatorul, în cunoștință de cauză, îl iartă pe donatar.

(3) În cazul revocării pentru ingratitudine, donatarul nu poate invoca excepția de diminuare a îmbogățirii prevăzută la art. 1994.

Articolul 1211. Revocarea donației în caz de stare de nevoie

(1) Donatorul are dreptul să revoce donația dacă nu este în stare să se întrețină din contul patrimoniului sau venitului său.

(2) Se prezumă că donatorul nu este în stare să se întrețină dacă sînt întrunite condițiile stabilite de lege pentru a cere întreținere de la o altă persoană sau pentru a primi prestații de asigurări sociale în sistemul public, chiar dacă donatorul nu a exercitat aceste drepturi.

(3) Dreptul de revocare este suspendat pe perioada în care donatarul întreține donatorul, iar ultimul are dreptul legal de a fi întreținut. Pe aceeași perioadă este suspendată curgerea termenului de revocare a donației. Dacă donatarul încetează întreținerea, iar donatorul revocă donația, obligația de restituire a donatarului se va reduce cu valoarea întreținerii oferite.

(4) Donatorul care nu este în stare să se întrețină în sensul alin. (1) și (2) sau care în mod iminent se va afla în această situație poate suspenda executarea obligațiilor sale rămase neexecutate care rezultă din contractul de donație. Dispozițiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător dreptului de a suspenda executarea. Dacă donatorul suspendă executarea, donatarul poate declara rezoluțiunea donației.

(5) Dispozițiile prezentului articol se aplică și în cazul în care de revocarea donației depinde fie aptitudinea donatorului de a îndeplini obligațiile de întreținere prevăzute de lege sau prin hotărîre judecătorească, fie apariția acelor obligații.

Articolul 1212. Dreptul de revocare din alte motive întemeiate

(1) Donatorul are dreptul să revoce donația în situația în care există alte circumstanțe decisive care au stat la baza încheierii contractului (boala fatală a donatorului, intenția de căsătorie sau căsătoria donatarului, relația de căsătorie dintre donator și donatar etc.) și care s-au schimbat esențial după încheierea contractului, dacă în urma acestei schimbări:

a) folosul oferit donatarului este vădit nepotrivit sau excesiv; sau

b) este vădit injust de a obliga donatorul să respecte donația.

(2) Dreptul de revocare prevăzut la alin. (1) apare doar dacă:

a) schimbarea circumstanțelor era atît de imprevizibilă, încît donatorul, la momentul încheierii contractului, nu ar fi putut în mod rezonabil să o prevadă; și

b) donatorul nu și-a asumat riscul acestei schimbări a circumstanțelor.

28 septembrie 2022