Eliberare din funcţie

22 februarie 2023 60

Bună ziua. Un angajat a scris cerere de eliberare din funcţie pe 08.02.2023, iar administrația pe 09.02.2023 a emis dispoziţie de eliberare începând cu 22.02.2023. Pe data de 10.02.2023 angajatul menționat a luat cunoştinţă şi a semnat dispoziţia, după care a ieșit în concediu medical. Pe 22.02.2023 el este încă în concediu medical, dar aceasta este ziua eliberării din funcţie. Cum trebuie să procedeze angajatorul?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Larisa.
Angajatorul trebuie să-i achite toate drepturile salariale şi să considere că raportul de muncă a încetat.
Codul muncii interzice concedierea în timpul concediului medical, la caz nu e vorba de concediere ci demisie.

Articolul 81. Temeiurile încetării contractului individual de muncă

(3) Contractul individual de muncă încetează în temeiul ordinului... mai detaliat (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) angajatorului, care se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură sau prin altă modalitate care permite confirmarea recepționării/înștiințării, cel tîrziu la data eliberării din serviciu, cu excepția cazului în care salariatul nu lucrează pînă în ziua eliberării din serviciu (absenţă nemotivată de la serviciu, privaţiune de libertate etc.). Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului cu privire la încetarea contractului individual de muncă trebuie să conţină referire la articolul, alineatul, punctul şi litera corespunzătoare din lege.

Articolul 86. Concedierea
(2) Nu se admite concedierea salariatului în perioada aflării lui în concediu medical,

22 februarie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună!
Aici este vorba despre încetarea relațiilor de muncă la inițiativa salariuatului (demisia).
Angajatorul corect a emis dispoziția de eliberare începând cu 22.02.2023 (or salariatul trebuie să lucreze 14 zile de la depunerea cererii de demisie).
Angajatorul nu încalcă nimic, or acesta nu îl concediază.

Articolul 85. Demisia
(1) Salariatul are dreptul la demisie -... mai detaliat desfacere a contractului individual de muncă, cu excepţia prevederii alin.(41), din proprie iniţiativă, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Curgerea termenului menţionat începe în ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea.

(2) În caz de demisie a salariatului în legătură cu pensionarea, cu stabilirea gradului de dizabilitate, cu concediul pentru îngrijirea copilului, cu înmatricularea într-o instituţie de învăţămînt, cu trecerea cu traiul în altă localitate, cu îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 14 ani sau a copilului cu dizabilităţi, cu alegerea într-o funcţie electivă, cu angajarea prin concurs la o altă unitate, cu încălcarea de către angajator a contractului individual şi/sau colectiv de muncă, a legislaţiei muncii în vigoare, angajatorul este obligat să accepte demisia în termenul redus indicat în cererea depusă şi înregistrată, la care se anexează documentul respectiv ce confirmă acest drept.

(3) După expirarea termenelor indicate la alin.(1), (2) și (41), salariatul are dreptul să înceteze lucrul, iar angajatorul este obligat să efectueze achitarea deplină a drepturilor salariale ce i se cuvin salariatului în termenele prevăzute la art.143 și să-i elibereze documentele legate de activitatea acestuia în unitate.

(31) Contractul individual de muncă poate fi desfăcut, prin acordul scris al părţilor, înainte de expirarea termenelor indicate la alin.(1), (2) şi (41).

(4) Timp de 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii de demisie, salariatul are dreptul să-şi retragă cererea sau să depună o nouă cerere, prin care să o anuleze pe prima. În acest caz, angajatorul este în drept să-l elibereze pe salariat numai dacă, pînă la retragerea (anularea) cererii depuse, a fost încheiat un contract individual de muncă cu un alt salariat în condiţiile prezentului cod.

23 februarie 2023