Este argumentat refuzul băncii?

12 decembrie 2020 11

Buna ziua. La solicitarea lui X de a încheia un contract de credit bancar, banca a cerut acestuia să prezinte actele ce confirmă dreptul de proprietate asupra imoblilului (casă de locuit) ce urmează să constituie obiectul contractului de ipotecă. X, considerîndu-se proprietar al casei de locuit construită de către acesta pe un teren aflat cândva în gestiunea întovărăşirii pomicole “Zarea”, care i-a fost atribuit în folosinţă încă în anul 1998 şi pe care ulterior l-a privatizat, prezintă în acest sens actele ce confirmă dobândirea dreptului de proprietate asupra respectivului teren. Examinând actele prezentate, banca a refuzat acordarea creditului pe motivul că valoarea terenului este inferioară sumei solicitate, iar dreptul de proprietate asupra casei de locuit nu poate fi confirmat atâta timp cât nu există dovada dobândirii dreptului de proprietate prin înregistrare în conformitate cu prevederile art. 404 din Legea nr. 1543/1998. În aceste condiţii, X depune la OCT o cerere de înregistrare a bunului imobil construit. OCT, după recepţionarea şi examinărea cererii, refuză înregistrarea bunului imobil construit, deoarece acesta a fost construit cu încălcarea normelor prevăzute de Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie (art. 3, 10, 12), precum şi a prevederilor art. 52 din Legea 835/1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului. Mai mult, acesta este construit pe un teren cu destinaţie agricolă, iar documentele ce confirmă recepţia lucrărilor de construcţie lipsesc. În aceste condiţii, OCT sesizează Inspecţia de stat în construcţii despre încălcarea legislaţiei comisă de X.
Întrebări:
1. Este argumentat refuzul băncii?
2. Este X proprietar al terenului? Dacă da, atunci care este modul de dobândire a dreptului de proprietate potrivit clasificării acestora?
3. Se poate considera X proprietar al construcţiei realizate pe terenul său?
4. Care este modul de dobândire a dreptului de proprietate pretins de X?
5. Este întemeiat refuzul OCT privind înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunului nou creat?
6. Care vor fi acţiunile Inspecţiei de stat în construcţii?

Jurist comments 1

Download discussion
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
Banca are regulile de creditare, daca considera ca nu incadrati in normele date, este in drept sa refuze.
Cit tine de construcție, reiesind din speța, oricare construcție capitala ce depaseste 15 m.p. urmeaza a fi autorizată, afica ibtine autorizației de construncti si certificat de urbanism, plus situatia cu destinația terenului, aici... mai detaliat urma pentru inceput a fi schbata destinatia din agricol in constructii.
Astfel, pentru construirea unei case se cere certificatul de urbanism careprevede condițiile tehnice si obligatiile ce urmează a fi întrunite, daca subt intrunite, se eliberează autorizatia de construcție, iar la fi isarea construcției se intocmeste actul de dare in exploatare care in cumul cu primele si constituie acte de înregistrare a dreptului de proprietate.
Inspectia in construcții poate sesiza instanța si solicita sanctionarea pentru construcții ilegale afica neautorizate cit si sanctiune complementara este obligarea la demolarea acesteia.

7 ianuarie 2021