Etapele de demitere si realegere a presedintelui si a consiliului ACC

11 iulie 2019 20

Salut! Compania de constructie a creat ACC cu propriii angajati (3 la numar). Au trecut deja 5 ani de cand blocul a fost dat in exploatare, de atunci presedintele si consiliul n-au convocat nicio adunare, nimeni din locatari nu cunoaste fizic cine este administratorul si membrii consiliului. Locatarii doresc realegerea presedintelui si a consiliului pentru a putea rezolva problemele blocului aparute in aceasta perioada. Care sunt etapele???

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
Articolul 22. Calitatea de membru al asociaţiei de
coproprietari
(1) Membri ai asociaţiei de coproprietari sînt toţi proprietarii locuinţelor (încăperilor) din condominiu.
... mai detaliat (2) Membri ai asociaţiei de coproprietari devin, în mod automat, persoanele juridice, întreprinderi de stat şi/sau municipale, cărora le aparţine dreptul de regie sau de administrare operativă a locuinţelor (încăperilor) din condominiu.
(3) Calitatea de membru al asociaţiei de coproprietari se dobîndeşte din momentul înregistrării de stat a acesteia în modul stabilit.
(4) Persoanele care procură locuinţe (încăperi) în condominiu, după înfiinţarea asociaţiei de coproprietari, devin membri ai acesteia imediat după dobîndirea de către ei a dreptului de proprietate asupra locuinţei (încăperii).
(5) Interesele membrilor minori ai asociaţiei de coproprietari le reprezintă părinţii, tutorii sau curatorii lor în modul stabilit de legislaţie.
(6) Calitatea de membru al asociaţiei de coproprietari încetează în cazul decesului membrului asociaţiei, lichidării persoanei juridice, înstrăinării bunurilor sau în alte temeiuri.
(7) În cazul decesului proprietarului locuinţei (încăperii) persoană fizică sau reorganizării persoanei juridice, succesorii de drepturi (moştenitorii) devin membri ai asociaţiei de coproprietari din momentul dobîndirii de către aceştia a dreptului de proprietate asupra locuinţei (încăperii) din condominiu.
(8) În cazul decesului proprietarului locuinţei (încăperii) persoană fizică şi lipsei de moştenitori legali sau testamentari, soarta locuinţei (încăperii) se hotărăşte în conformitate cu normele dreptului de moştenire.
Art. 26 alin 5
De competenţa adunării generale a membrilor (reprezentanţilor) asociaţiei de coproprietari ţin:
i) alegerea consiliului de administraţie şi a comisiei de cenzori (cenzorul);

Articolul 29. Atribuţiile consiliului de administraţie al
asociaţiei de coproprietari
(1) Consiliul de administraţie al asociaţiei de coproprietari:
a) asigură executarea deciziilor adunării generale;
b) asigură respectarea legislaţiei şi prevederilor statutului asociaţiei;
c) exercită controlul asupra achitării în termen de către membrii asociaţiei a plăţilor obligatorii;
d) întocmeşte devizele anuale de venituri şi cheltuieli, dări de seamă şi le prezintă spre aprobare adunării generale;
e) întocmeşte şi actualizează lista membrilor asociaţiei, ţine lucrările de secretariat, evidenţa contabilă şi întocmeşte dări de seamă;
f) convoacă şi organizează ţinerea adunării generale;
g) îndeplineşte alte obligaţii ce decurg din statutul asociaţiei de coproprietari.
(2) Şedinţa consiliului de administraţie se convoacă de către preşedinte, iar în lipsa lui - de către vicepreşedinte, în termenele stabilite de statutul asociaţiei.
(3) Şedinţa consiliului de administraţie este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea membrilor lui.
(4) Consiliul de administraţie este în drept să dispună de mijloacele asociaţiei de coproprietari, ce se află la contul bancar, conform planului financiar aprobat de adunarea generală.
Articolul 30. Preşedintele consiliului de administraţie
al asociaţiei de coproprietari
(1) Preşedintele consiliului de administraţie se alege de către membrii consiliului pe termenul stabilit de statut, dar nu mai mult decît pe 3 ani.
(2) Preşedintele consiliului de administraţie:
a) asigură executarea deciziilor adunării generale şi ale consiliului de administraţie;
b) angajează şi concediază personalul asociaţiei de coproprietari în conformitate cu legislaţia;
c) dă indicaţii şi dispoziţii, executorii pentru personalul asociaţiei de coproprietari;
d) elaborează şi prezintă spre aprobare adunării generale regulamentul de ordine interioară şi regulamentul cu privire la salarizarea personalului asociaţiei de coproprietari;
e) încheie contracte de administrare a condominiului cu persoane fizice sau juridice;
f) reprezintă asociaţia de coproprietari în procesul de încheiere a contractelor şi răspunde pentru executarea lor;
g) reprezintă asociaţia de coproprietari în raporturile cu terţii, inclusiv în acţiunile judecătoreşti intentate de asociaţie împotriva unui proprietar de locuinţă (încăpere) care nu şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de asociaţie sau în cele intentate de un proprietar de locuinţă care contestă o decizie a asociaţiei de coproprietari.

Vedeți legea http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311744

Sau angajați un jurist sa se ocupe de caz.

12 iulie 2019