Evaluarea unui teren in extravilan

13 februarie 2023 25

Bună ziua. Un executor judecătoresc a evaluat un teren agricol în extravilan la un preț foarte mic, iar debitorul nu a contestat procesul-verbal de evaluare, din câte înțeleg pentru ca acel teren să poată fi cumpărat de cineva din rudele sale (pentru debitor, în realitate). Am întrebat executorul (sunt creditor în acest caz) de ce terenul a fost evaluat la un preț atât de mic și mi-a spus ca așa preț i l-a spus un prieten. Pot cerere reevaluarea terenului? Cine trebuie sa achite evaluarea? Executorul judecătoresc spune că debitorul are dreptul să vândă cui vrea acest teren, la prețul redus, stabilit prin evaluarea menționată. Există așa lege, sau trebuie organizată o licitație publică?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Ecaterina.
Codul de executare prevede următoarele referitor la vînzare și evaluare:
Articolul 88. Dispoziţii generale cu privire la urmărirea bunurilor
(1) Urmărirea bunurilor debitorului constă în sechestrarea, în ridicarea şi în vînzarea lor.
Articolul 94. Urmărirea bunurilor imobile şi a celor mobile
(1) Urmărirea unui bun imobil include prin natura sa şi urmărirea... mai detaliat bunurilor accesorii şi a obiectelor care servesc la exploatarea acestuia sau care sînt legate solid de pămînt, precum şi tot ceea ce, în mod natural sau artificial, este încorporat în acest bun.
(11) În cazul documentelor executorii privitoare la creanțe a căror valoare nu depășește 12 salarii medii pe economie, urmărirea bunurilor imobile ale debitorului poate fi făcută numai dacă acesta nu are alte bunuri urmăribile sau dacă are bunuri urmăribile, dar acestea nu pot fi valorificate sau nu pot acoperi valoarea creanței urmărite, cu condiția că bunul imobil urmărit nu este unicul domiciliu al debitorului. Refuzul nejustificat al debitorului de a furniza executorului judecătoresc informațiile, lămuririle și dovezile necesare, precum și furnizarea cu rea-credință de informații incomplete în legătură cu existența și valoarea unor bunuri mobile ori a unor venituri de natură a fi valorificate în vederea acoperirii integrale a creanței permit declanșarea urmăririi silite imobiliare chiar dacă valoarea creanței nu depășește 12 salarii medii pe economie.
Articolul 117. Evaluarea bunurilor
(1) Evaluarea bunurilor supuse sechestrului se efectuează de către executorul judecătoresc la preţurile medii de piaţă din localitatea respectivă. Executorul judecătoresc este obligat să înştiinţeze în scris părţile despre faptul determinării valorii bunurilor supuse sechestrului şi să explice dreptul acestora de a apela la un evaluator în cazul în care nu sînt de acord cu valoarea determinată de executor.
(2) Dacă evaluarea bunurilor este dificilă ori debitorul sau creditorul nu este de acord cu valoarea bunului determinată de executorul judecătoresc, acesta din urmă va antrena în evaluare un evaluator în domeniu.
(3) În cazul în care debitorul sau terţul împiedică accesul evaluatorului la bunul supus evaluării, debitorul sau terţul este lipsit de dreptul de a contesta valoarea stabilită a bunului, iar repararea prejudiciilor rezultate din eventuala diminuare a valorii poate fi pretinsă de la debitor sau terţ.
(4) În cazul în care nici o parte în procedura de executare nu contestă în termen preţul stabilit de executorul judecătoresc, evaluarea se prezumă a fi corectă şi definitivă.
(5) Cheltuielile de evaluare a bunurilor efectuată de evaluator le suportă persoana care a contestat valoarea determinată de executorul judecătoresc.

Articolul 125. Modul de vînzare a bunurilor sechestrate
(1) Bunurile sechestrate se vînd, de regulă, la licitaţie sau prin organizaţii comerciale specializate, în bază de contract de comision.
(2) Bijuteriile şi alte obiecte de aur, de argint, de platină şi de metale din grupa platinei, din pietre preţioase şi din perle, fragmentele din aceste obiecte, ridicate de la debitor, se vînd prin intermediul organizaţiilor specializate în achiziţionarea obiectelor de valoare de la populaţie. Cu acordul părţilor, bunurile indicate în prezentul alineat, cu excepţia celor prevăzute de lege, pot fi predate creditorului în contul achitării datoriei la preţul convenit de ei, care nu poate fi mai mic decît preţul determinat de organizaţia specializată.
(3) Valorile mobiliare sechestrate se vînd în conformitate cu reglementările legale privind circulaţia valorilor mobiliare.
(4) Bunurile debitorului care fac parte din fondurile organizaţiilor de stat, precum şi ale întreprinderilor şi altor obiective incluse în programul de privatizare, se vînd de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice sau de autorităţile administraţiei publice locale în modul stabilit pentru privatizarea patrimoniului public, sub controlul executorului judecătoresc, cu virarea mijloacelor financiare, obţinute din vînzare, la contul executorului judecătoresc în mărime suficientă pentru acoperirea creanţei şi a cheltuielilor de executare.
(5) Cu cel puţin 5 zile înaintea desfăşurării licitaţiei, se admite vînzarea de către debitor a bunurilor sechestrate la un preţ care să nu fie mai mic decît valoarea stabilită în procesul-verbal de sechestru sau în raportul de evaluare, cu condiţia virării sau vărsării sumelor, obţinute din vînzare, nemijlocit la contul executorului judecătoresc. În cazul în care suma urmărită este mai mare decît preţul de vînzare a bunului propus de debitor şi/sau dacă, în cererea de participare la licitaţie, cel puţin un participant oferă un preţ mai mare decît cel la care debitorul intenţionează să vîndă bunul, executorul judecătoresc poate refuza debitorului vînzarea de sine stătătoare a bunului.
(51) Măsurile asigurătorii aplicate în privinţa bunului vîndut, dreptul de proprietate asupra căruia este supus înregistrării de stat, îşi pierd efectul din momentul autentificării contractului de vînzare-cumpărare. Autentificarea contractului de vînzare-cumpărare se efectuează doar dacă există confirmarea executorului judecătoresc că suma echivalentă preţului vînzării este depusă la contul său.
(6) În cazul în care bunul sechestrat este gajat, executorul vinde acest bun şi distribuie mijloacele obţinute din vînzarea bunului gajat, în condiţiile prezentului cod.
(7) Dacă nu au fost vîndute în modul stabilit de prezentul cod şi de alte acte normative, bunurile pot fi transmise creditorului urmăritor, iar dacă acesta refuză să le primească, pot fi date debitorului.

14 februarie 2023