Executarea pentru incasarea pensiei de intretinere in temeiul unei hotarari din strainatate

7 noiembrie 2019 11

Am actul de separatie italian care obliga sotul sa plateasca pensie alimentara. Care este procedura de executare pe teritoriul Moldovei? Multumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

Bine ai venit pe yAvo!
•••
Daca detineti o hotarire judecatoreasca sau arbitrala strina, aceasta poate fi pusa in executare pe teritoriul Republicii Moldova, prin adresarea in instanta de judecata cu cerere in acest sens. Instanta poate accepta executarea hotaririi straine, si emite un titlu executoriu care poate fi pus in executare... mai detaliat la un executor judecatoresc din Moldova.
Procedural, vedeti mai jos normele din Codul de Procedura Civila:

Articolul 467. Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti străine
(1) Hotărîrile judecătoreşti străine, inclusiv tranzacţiile, sînt recunoscute şi se execută în Republica Moldova fie dacă astfel se prevede în tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte, fie pe principiul reciprocităţii în ceea ce priveşte efectele hotărîrilor judecătoreşti străine.
(2) În sensul prezentului capitol, prin hotărîre judecătorească străină se înţelege o hotărîre pronunţată în cauză civilă de o judecată de drept comun sau de o judecată specializată pe teritoriul unui alt stat.
(3) Hotărîrea judecătorească străină poate fi înaintată spre executare silită în Republica Moldova în termen de 3 ani de la data rămînerii ei definitive, potrivit legii statului în care a fost pronunţată. Repunerea în termenul omis din motive întemeiate se poate face de instanţa judecătorească a Republicii Moldova în modul stabilit la art.116.
(4) Hotărîrile judecătoreşti străine prin care s-au luat măsuri de asigurare a acţiunii şi cele cu executare provizorie nu pot fi puse în executare pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 468. Cererea de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti străine
Hotărîrea judecătorească străină care nu a fost executată benevol poate fi pusă în executare pe teritoriul Republicii Moldova, la cererea creditorului, în temeiul încuviinţării date de instanţa judecătorească în a cărei circumscripţie urmează să se efectueze executarea. În cazul în care debitorul nu are domiciliu sau sediu în Republica Moldova ori cînd domiciliul nu este cunoscut, hotărîrea se pune în executare la locul de aflare a bunurilor acestuia.

Articolul 469. Cuprinsul cererii
(1) În cererea de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti străine se indică:
a) numele sau denumirea creditorului, precum şi al reprezentantului dacă cererea se depune de acesta, domiciliul (reşedinţa) ori sediul;
b) numele sau denumirea debitorului, domiciliul (reşedinţa) ori sediul;
c) solicitarea încuviinţării executării silite a hotărîrii, termenul de la care se cere executarea hotărîrii.
(2) Pentru soluţionarea justă şi rapidă a cauzei, în cerere se indică numerele de telefon, faxul, poşta electronică, alte date.
(3) La cerere se anexează actele stipulate de tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte. Dacă în tratatul internaţional nu se indică astfel de acte, la cerere se anexează:
a) copia de pe hotărîrea judecătorească străină, încuviinţarea executării căreia se cere, legalizată de judecată în modul stabilit;
b) actul oficial care confirmă rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti străine, conform legii statului în care s-a emis, dacă faptul acesta nu rezultă din hotărîre;
c) actul care confirmă că partea împotriva căreia s-a emis hotărîrea, deşi a fost înştiinţată legal, nu a participat la proces;
d) actul care confirmă executarea anterioară a hotărîrii pe teritoriul statului respectiv.
(4) Actele enumerate la alin.(3) lit.a), b) şi d) se însoţesc de traduceri în limba moldovenească autorizate şi supralegalizate, cu respectarea prevederilor art.466. Supralegalizarea nu se cere în cazul în care părţile sînt de acord cu depunerea actelor în copii certificate.

8 noiembrie 2019