Executorul pretinde o sumă mai mare decât cea indicată în hotărârea instanței

2 aprilie 2024 3

Bună ziua. Nu am rambursat la timp un credit și creditorul m-a acționat în judecată. Conform hotărârii instanței, trebuie să achit 4.500 de lei. Executorul, la care s-a adresat creditorul, a aplicat sechestru (în sumă de 4.500 de lei) pe cardurile mele bancare. Recent, pe cardul unde este virată indemnizația copilului au intrat 2.200 de lei, care au fost înghețați automat. Prin urmare, mai am de achitat încă 2.300 de lei, dar executorul judecătoresc susține că am de achitat în total ceva mai mult de 6.000 de lei și nu 4.500. Cum e e posibil așa ceva? Vă mulțumesc.

Jurist comments 1

Download discussion
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna ziua d-na Liuba, posibil executorul a indicat și onorariul lui prevăzut de Codul de executoare. Dar eu vă atenționezi, că onoraiul executorului trebuie să fie 10% de la sumă, adică 450 lei și nu mai mult, eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul de executare, trebuie de clarificat... mai detaliat cât constituie onorariul executorului. Concomitent, DVS sunteți în drept să vă interesați cu ce ocazie s-a mărit suma până la 6 000 lei, ca mai apoi să vă clarificați pe deplin, ce și cum. Articolul 36. Cheltuielile de executare

(1) Cheltuielile de executare se compun din taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc, spezele procedurii de executare şi onorariul executorului judecătoresc.

(2) Debitori ai taxelor pentru efectuarea actelor de executare şi ai spezelor procedurii de executare sînt în mod solidar creditorul şi debitorul procedurii de executare, dacă legea nu prevede altfel. În cazul în care creditorul a avansat integral cheltuielile de executare, debitor al cheltuielilor devine debitorul procedurii de executare.

(3) Partea care solicită îndeplinirea unui act sau întreprinderea unei acţiuni în cadrul procedurii de executare este obligată să avanseze taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi spezele procedurii de executare necesare în acest scop. Pentru actele sau acţiunile dispuse şi efectuate din oficiu de către executorul judecătoresc, cheltuielile se avansează de către creditor.

(4) Dacă, potrivit documentului executoriu, calitatea de debitor o au mai multe persoane, acestea achită solidar cheltuielile de executare.

(5) Partea interesată poate pretinde restituirea cheltuielilor de executare avansate prin înaintarea unei cereri executorului judecătoresc şi prezentarea dovezilor de achitare a cheltuielilor. Sumele ce urmează a fi încasate în calitate de cheltuieli de executare se încasează în baza unei încheieri emise de executorul judecătoresc, fără citarea părţilor. Încheierea este un document executoriu. În cazul în care cheltuielile nu au fost avansate, executorul judecătoresc emite o încheiere de încasare a acestora în temeiul borderoului de calcul al cheltuielilor de executare.

(6) Cererea creditorului, documentele care confirmă achitarea, borderoul de calcul al cheltuielilor de executare şi originalul încheierii de încasare a acestor cheltuieli se anexează la dosarul de executare.

(7) Încheierea privind încasarea cheltuielilor de executare sau refuzul de emitere a unei astfel de încheieri pot fi contestate în modul prevăzut la art.66 al prezentului cod.
Articolul 38. Onorariul executorului judecătoresc

(1) Onorariul executorului judecătoresc este încasat de la debitor, dacă legea nu prevede altfel, în temeiul unei încheieri emise de executorul judecătoresc, în toate cazurile de stingere, totală sau parţială, a obligaţiei stabilite în documentul executoriu sau de încetare a procedurii de executare.

(2) Pentru documentele executorii cu caracter pecuniar, onorariul executorului judecătoresc va fi calculat în cotă procentuală din suma datoriei stinse, după cum urmează:

a) pentru sumele de pînă la 100.000 de lei, onorariul va constitui 10% din suma stinsă. În toate cazurile, cu excepţia documentelor executorii privind încasările periodice şi încasarea amenzilor, onorariul nu va fi mai mic de 500 de lei. În cazul documentelor executorii privind încasarea amenzilor, onorariul nu va fi mai mic de 200 de lei;

b) pentru sumele cuprinse între 100.001 lei şi 300.000 de lei, onorariul va fi de 10.000 de lei plus 5% din suma ce depăşeşte 100.001 lei;

c) pentru sumele de peste 300.000 de lei, onorariul va fi de 20 de mii de lei plus 3% din sumele ce depăşesc 300.000 de lei, dar nu va fi mai mare de 300.000 de lei.

(3) Mărimea onorariului pentru documentele executorii cu caracter nepecuniar va fi stabilită în conformitate cu anexa la prezentul cod.

(31) Onorariul executorului judecătoresc pentru vînzarea locuinţelor gajate/ipotecate la solicitarea creditorului gajist, care au fost procurate prin intermediul Programului de stat „Prima casă” va fi calculat în conformitate cu prevederile prezentului articol, dar nu va depăşi 5000 de lei.

(4) În cazul încetării procedurii de executare în alte temeiuri decît cele indicate la alin.(1), onorariul va fi achitat după cum urmează:

a) în cazul indicat la art.83 lit.b) – onorariul va fi achitat de debitor cu aplicarea coeficientului de 0,7 la mărimea obişnuită a acestuia;

b) în cazul indicat la art.83 lit.e) – onorariul va fi achitat de creditor;

c) în cazul încetării din viaţă, al declarării dispariţiei fără urmă sau al declarării decesului creditorului, cînd creanţa nu admite succesiunea de către succesorul său de drepturi, onorariul, calculat din valoarea creanţei, va fi achitat de debitor;

d) în cazul încetării din viaţă, al declarării dispariţiei fără urmă sau al declarării decesului debitorului, cînd obligaţia nu admite succesiunea de către succesorul său de drepturi, onorariul, calculat din valoarea creanţei, va fi achitat de către succesorii de drepturi;

e) în cazul indicat la art.83 lit.g) – onorariul, calculat din valoarea creanţei, va fi achitat de creditor;

f) în cazul executării documentului executoriu în termenul prevăzut la art. 60 alin. (3), onorariul va fi achitat de debitor în proporţie de 50% din mărimea obişnuită a acestuia.

(5) Executorii judecătoreşti pot negocia avansarea totală sau parţială a onorariului de către creditor, nu însă şi să condiţioneze punerea în executare a documentelor executorii de achitarea anticipată a onorariului.
Articolul 127. Ridicarea sechestrului

(1) Sechestrul se ridică de pe bunuri în cazul:

a) achitării de către debitor a datoriei şi al recuperării cheltuielilor de executare;

b) achitării datoriei şi restituirii cheltuielilor de executare din contul altor bunuri vîndute sau prin alte modalităţi de executare;

c) necesităţii sechestrării unor alte bunuri solicitate pe piaţă, în scopul urgentării executării documentului executoriu;

d) vînzării bunului în condiţiile art.125 din prezentul cod;

e) imposibilităţii vînzării bunului;

f) scoaterii de sub sechestru a bunului în baza unei hotărîri judecătoreşti definitive;

g) solicitării creditorului, dacă sînt achitate cheltuielile de executare, inclusiv onorariul;

h) vînzării de către creditorul gajist a bunului gajat, cu condiţia prezentării executorului judecătoresc a documentelor confirmative privind achitarea integrală a preţului de vînzare şi calculul creanţei şi cu condiţia virării la contul executorului judecătoresc a diferenţei dintre preţul de vînzare şi valoarea creanţei sale.

(2) După ridicarea sechestrului de pe bunuri, dacă ele nu se păstrează la debitor, executorul judecătoresc dispune restituirea acestora debitorului. În cazul în care dreptul de proprietate asupra bunurilor a trecut, în modul stabilit de prezentul cod, la persoana care le-a cumpărat sau la creditor, bunurile nu se restituie.

(3) În cazul executării parţiale a documentului executoriu, sechestrul se menţine pe bunurile a căror valoare este suficientă pentru a achita partea neexecutată a datoriei şi cheltuielile de executare.

3 aprilie 2024