Executorul refuza sa ridice sechestrul de pe cardul social

2 decembrie 2022 61

Buna ziua. Eu nu am lucrat oficial cand eram insarcinata si, prin urmare, sotul a luat concediu parental si a deschis un cont pe care am primit indemnizatiile pentru copil. Acum sunt insarcinata cu al doilea copil si sotul a luat din nou concediu parental. Problema noastra este ca un executor judecatoresc a aplicat sechestru pe contul mentionat. L-am informat ca acesta este card social, i-am trimis si confirmare de la banca, dar oricum nu a ridicat sechestrul. In viitorul apropiat trebuie sa primim indemnizatiile pe al doilea copil pe acel cont, dar executorul refuza sa scoata sechestrul. Va rog, ajutati-ma cu un sfat - ce putem face in asa caz? Multumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

Bună ziua Sabina.
Potrivit Codului de executare, executorul urma în decurs de 5 zile să ridice sechestru de pe acel cont. Dacă nu s-a întîmplat așa, vorbiți încă o dată cu executorul și aflați cauza inacțiunii lui. Apoi dacă vedeți că executorul e obraznic și nu respectă prevederile legale, puteți să... mai detaliat vă adresați cu o plîngere la Uniunea Executorilor Judecătorești (UNEJ)


Jos vă atașez prevederile legale relevante cazului dumneavoastră:
Codul de executare al RM
Articolul 110. Veniturile care nu pot fi urmărite

(1) Nu pot fi urmărite următoarele venituri ale debitorului:

a) sumele plătite în legătură cu deplasarea în interes de serviciu, cu transferul, cu angajarea sau cu trimiterea la muncă în altă localitate, plata suplimentară pentru lucrul legat de deplasări frecvente;

b) bursele acordate de instituţiile publice de învăţământ superior, de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar;

c) indemnizaţiile plătite mamelor cu mulţi copii sau mamelor singure;

d) pensiile de întreţinere;

e) indemnizaţia unică acordată la naşterea copilului şi indemnizaţia lunară acordată pentru creşterea copilului până la vârsta de 3 ani;

f) prestațiile de asigurări sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)–c) și lit. g) din Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale;

g) indemnizaţiile de deces şi de ajutor de deces;

h) sporurile pentru muncă în condiţii grele sau vătămătoare;

i) indemnizaţiile de eliberare din serviciu;

j) indemnizaţiile persoanelor care au avut de suferit de pe urma avariei de la C.A.E. Cernobîl;

k) pensia de urmaş stabilită părintelui sau tutorelui (curatorului) pentru copii;

l) compensaţiile nominative;

m) alocaţiile sociale de stat;

n) partea pensiei în mărimea cuantumului salariului minim, cu excepţia cazurilor de încasare a pensiei de întreţinere;

o) partea salariului în mărimea cuantumului salariului minim, cu excepția cazului când se urmărește pentru situațiile prevăzute la art. 106 alin. (3).

(2) Măsurile asigurătorii aplicate asupra veniturilor indicate la alin. (1) vor fi ridicate prin încheierea executorului judecătoresc emisă în cel mult 5 zile lucrătoare de la data recepționării cererii debitorului, însoțită de actele ce confirmă că mijloacele bănești aflate în conturile bancare provin exclusiv din sursele indicate la alin. (1).


LEGE Nr. 113 din 17-06-2010 privind executorii judecătoreşti*
Articolul 21. Răspunderea disciplinară

(1) Executorul judecătoresc răspunde disciplinar pentru săvîrşirea unei abateri disciplinare.

(2) Constituie abatere disciplinară:

a) nerespectarea secretului profesional;

b) – abrogată;

b1) încălcare gravă sau sistematică a obligaţiilor profesionale stabilite de lege;

b2) încălcarea modului şi a termenelor de comunicare a actelor întocmite de executorul judecătoresc părţilor în procedura de executare şi/sau reprezentanţilor acestora, neacordarea posibilităţii de a lua cunoştinţă sau de a efectua copii de pe materialele di n dosarul de executare;

c) săvîrşirea unor fapte care aduc atingere onoarei, probităţii profesionale ori bunelor moravuri;

d) tergiversarea sistematică sau neglijența gravă în efectuarea lucrărilor legate de procedura de executare;

e) încălcarea, din motive imputabile executorului judecătoresc, a termenului de îndeplinire a acţiunilor procedurale sau refuzul nemotivat de a efectua acte de executare;

e1) încălcarea modului de evidenţă, pregătire şi păstrare a arhivei;

f) încălcarea gravă a Codului deontologic;

g) nerespectarea hotărîrilor organelor profesionale ale executorilor judecătoreşti;

h) absenţa nejustificată de la birou mai mult de două zile lucrătoare consecutive;

i) constatarea incapacităţii profesionale, exprimată şi prin anularea irevocabilă de către instanţa de judecată a unui număr de executări silite reprezentînd 10% din dosarele de executare sau a unor acte de executare, întocmite în cel mult 20% din dosarele de executare, instrumentate într-un an calendaristic;

j) neprezentarea materialelor solicitate de către Ministerul Justiţiei, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti sau Colegiul disciplinar în vederea exercitării de către acestea a atribuțiilor lor legale/statutare;

k) obstrucţionarea în orice mod a exercitării atribuţiilor controlorilor de supraveghere a activităţii executorului judecătoresc;

3 decembrie 2022