Factura Termogaz

21 noiembrie 2022 25

Bună ziua. Suntem din orașul Bălți. Am primit factura și scrisoare cu aviz de la Termogaz, prin intermediul căreia suntem avertizați de amenda și chemare în judecată în caz cp nu achităm factura pentru încălzirea centralizată a țevilor-traseu din subsolul blocului de locuit. Apartamentul nostru nu este conectat la încălzirea centralizată, având sistem de încălzire autonom pe gaz și nu avem în apartament nicio țeavă prin care sa treacă încălzirea centralizată. Din 30 de apartamente a acestui bloc locativ, doar 2 apartamente au traseu de țevi cu încălzire centralizata prin locuință. Locuim în acest bloc locativ de 2 ani și este prima factură de acest fel. O parte din locatari, în cadrul unei adunări cu locatarii din vara anului 2022, au căzut de acord să achite aceasta factură. Ulterior, a fost întocmit un contract pentru fiecare locatar cu semnături fictive. Vă rugam să ne ajutați cum putem evita achitarea acestei facturi. Cât de legală este această factură și avertizarea de amendă și chemarea în judecată, odată ce sumele spre plata sunt enorme - aproximativ 1.500-2.000 lei per factură/apartament calculate in fucție de suprafață (noi presupunem ca au fost incluse datorii din anii precedenți de pe facturile locatarilor care nu au achitat).

Va mulțumim anticipat!

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Tatiana, statutul DVS în instanță o să fie pârâtă, eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul de procedură civilă Articolul 186. Prezentarea de către pîrît a probelor şi referinţei
(1) În cadrul... mai detaliat pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.
(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
(3) În referință se indică:
a) instanţa căreia îi este adresată;
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;
c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;
d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;
e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;
f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;
g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;
h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;
i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;
j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.
(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar.

22 noiembrie 2022
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere

Bună ziua Natalia.
Facturile pentru energia termică v-au fost perfectate în baza punctului 8 al anexei nr.7 din Hotărârea GUVERNUL Nr. 191 din 19-02-2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării... mai detaliat acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă care prevedea:
8. În cazul deconectării integrale a apartamentului (încăperii locuibile în cămine) de la sistemul centralizat de încălzire, consumatorul va achita plata pentru încălzire în mărime de 10 % din costul energiei termice calculate pentru un metru pătrat al apartamentului (încăperii locuibile în cămine), luînd în consideraţie existenţa pierderilor normative de energie termică în încăperile tehnice (etaje tehnice şi subsoluri) care menţin în stare funcţională sistemele inginereşti de alimentare cu apă şi de canalizare în perioada rece, necesitatea încălzirii locurilor de uz comun şi imposibilitatea deconectării coloanelor de încălzire tranzitorii.
Totodată țin să vă informez că prin Hotărîrea Curții Constituționale nr. 4 din 03-03-2022 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării și din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002 (sesizările nr. 205a/2020 și nr. 122g/2021) punctul 8 a fost declarat neconstituțional. Astfel chiar dacă veți fi acționată în judecată, aveți toate șansele să nu achitați.
Succes dumneavoastră, sper să vă fie de folos.

22 noiembrie 2022