Fara pasaport biometric din cauza amenzilor

22 ianuarie 2018 102

Buna. Eu am amenzi din 2014 si altele din 2015. Am depus documentele de 3 ori pentru pasaport biometric, dar imi vine refuz de fiecare data din cauza acestor amenzi. Am fost la Ion Creanga 39 si mi-au zis sa le achit, am achitat 2 dintre ele. Sa le achit pe toate imi este foarte greu acum, ce pot face in cazul meu? Este o iesire mai usoara din situatie? E corect asa cum au procedat ei? Va multumesc, astept raspunsul dumnevoastra.

Jurist comments 1

Download discussion
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Articolul 315. Executarea sancţiunii amenzii
(1) Amenda se achită de către contravenient în mod benevol, în termen de 30 de zile de la data aplicării ei.
(2) După achitarea de către contravenient a amenzii, instituţia bancară sau agentul constatator care a aplicat amenda... mai detaliat este obligată/obligat, în termen de 2 zile lucrătoare, să includă informaţia privind achitarea amenzii în Registrul debitorilor menţionat la art. 183 alin. (11) din prezentul cod.
(3) Instanţa de judecată sau, după caz, agentul constatator care a aplicat amenda verifică în Registrul debitorilor dacă amenda a fost achitată şi, în cazul în care contravenientul nu a achitat-o, trimite executorului judecătoresc documentul executoriu pentru încasarea silită.
(4) Executarea amenzii contravenţionale se asigură de către executorul judecătoresc în a cărui competență teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti, se află domiciliul contravenientului.
(5) După primirea documentului executoriu, executorul judecătoresc verifică în Registrul debitorilor dacă amenda a fost achitată. Dacă executorul judecătoresc constată că amenda a fost achitată, acesta întocmeşte o încheiere privind refuzul de a primi documentul executoriu spre executare, informînd despre aceasta instanţa de judecată sau, după caz, agentul constatator.
(6) În cazul în care, la data intentării, în Registrul debitorilor lipsește informația privind achitarea amenzii, executorul judecătoresc emite încheierea de intentare a procedurii de executare şi execută documentul executoriu în conformitate cu prevederile cărţii întîi a prezentului cod. Încheierea de intentare va fi comunicată debitorului la adresa indicată în documentul executoriu, dacă alta nu a fost comunicată de acesta. Concomitent cu amenda, se vor încasa şi cheltuielile de executare.
(7) În cazul în care executarea silită nu a fost posibilă din cauza lipsei sau insuficienţei de bunuri sau din cauza eschivării cu rea-voinţă a contravenientului, dacă amenda a fost aplicată de instanţa de judecată, executorul judecătoresc solicită instanţei care a examinat cauza să adopte o încheiere în condiţiile art. 34 alin. (4) din Codul contravenţional.
(8) În cazurile prevăzute la alin. (7) al prezentului articol, dacă amenda a fost aplicată de către agentul constatator, executorul judecătoresc informează despre imposibilitatea executării silite a amenzii agentul constatator, care solicită instanţei înlocuirea amenzii cu o altă sancțiune contravențională în condițiile art. 34 alin. (4) din Codul contravențional.
[Art.315 în redacția LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 28.04.17]

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336538

Codul contravențional al RM - Articolul 34. Amenda
(1) Amenda este o sancţiune pecuniară, care se aplică în cazurile şi în limitele prevăzute de prezentul cod. Amenda se stabileşte în unităţi convenţionale. O unitate convenţională este egală cu 50 lei.
(2) Amenda se aplică persoanelor fizice de la una la 500 de unităţi convenţionale, iar persoanelor cu funcţie de răspundere – de la 10 la 1500 de unităţi convenţionale.
(21) Amenda se aplică persoanelor juridice în limitele stabilite de articolul din partea specială a cărţii întîi a prezentului cod, după caz:
a) amendă de la 10 la 1500 de unităţi convenţionale;
b) amendă în mărimea valorii produsului, serviciului respectiv care constituie obiectul contravenţiei, dar nu mai puţin de valoarea limitei maxime în unităţi convenţionale, în cazul în care acest fapt este prevăzut expres de norma materială din partea specială a cărţii întîi.
(22) Comiterea repetată de către persoana juridică, în decursul unui an calendaristic, a încălcărilor specificate în partea specială a cărţii întîi a prezentului cod se sancţionează cu amendă în mărime dublă din suma amenzii în valoarea limitei maxime, indicată în partea specială a cărţii întîi.
(23) Comiterea de către persoana juridică a treia oară şi mai mult, în decursul unui an calendaristic, a încălcărilor specificate în partea specială a cărţii întîi a prezentului cod se sancţionează cu amendă în mărime triplă din suma amenzii în valoarea limitei maxime, indicată în partea specială a cărţii întîi.
(24) Amenda se achită de către contravenient în mod benevol în termen de 30 de zile de la data stabilirii acesteia.
(3) Contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 72 de ore din momentul stabilirii ei. În acest caz, se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral.
(31) Evidența executării sancțiunilor amenzilor se ține în Registrul debitorilor. Conținutul Registrului debitorilor, modul de ținere a acestuia și modul de evidență a executării sancțiunilor amenzilor se reglementează de către Guvern.
(4) Dacă persoana fizică sau juridică nu a achitat amenda în decursul a 30 de zile de la data stabilirii acesteia, se va proceda conform reglementărilor Codului de executare. În cazul în care achitarea amenzii nu este posibilă din cauza lipsei ori a insuficienței bunurilor sau din cauza eschivării cu rea-voință a contravenientului de la achitarea acesteia, instanța de judecată poate înlocui suma neachitată a amenzii, după caz, cu:
a) amendă în mărime dublă, care însă nu poate depăşi limita maximă a sancţiunii cu amenda prevăzută de norma materială contravenţională sau de prezentul articol;
b) privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an;
c) muncă neremunerată în folosul comunităţii, calculîndu-se o oră de muncă pentru o unitate convenţională, durata muncii fiind de cel mult 60 de ore;
d) arest contravenţional, calculîndu-se o zi de arest pentru 2 unităţi convenţionale, durata arestului fiind de cel mult 30 de zile. În acest caz, se va ţine cont de restricţiile prevăzute la art.38 alin.(4).
(5) În cazurile prevăzute la alin. (4), suma neachitată a amenzii stabilite pentru contravențiile prevăzute la art. 228–245 poate fi înlocuită cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an.
(6) Pentru situaţiile enumerate la alin.(4) lit.a), c) şi d), privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an poate fi aplicată ca sancţiune complementară.
(7) În cazurile prevăzute la alin. (4), suma neachitată a amenzii stabilite persoanei juridice poate fi înlocuită cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
(8) Amenda se înlocuieşte de către instanța de judecată în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea din care face parte agentul constatator care a examinat cauza, la demersul acestuia sau al procurorului care a examinat cauza. În cazul în care sancțiunea este aplicată de către instanța de judecată, înlocuirea se efectuează de către instanța care a judecat cauza în fond, la demersul executorului judecătoresc.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369412

La 10.05.2017, Curtea Constituțională al RM prin Hotărârea Nr.17 a declarat neconsituțional prevederile art. 22 alin. (1) lit. v) Cod de executare al RM, liteva v) prevedea ca un drept al excutorului judecătoresc:
„v) să interzică instituţiilor de stat, persoanelor cu funcţie de răspundere, persoanelor fizice şi persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, efectuarea anumitelor acte în privinţa debitorului sau a bunurilor lui, inclusiv a bunurilor care vor fi dobîndite în viitor, care ar putea duce la împiedicarea executării, şi să înainteze cerinţe executorii persoanelor cu funcţie de răspundere în vederea executării eficiente a documentului executoriu. Interdicţia privind eliberarea documentelor de stare civilă, a actelor de identitate sau a permiselor de conducere se aplică exclusiv de către instanţa de judecată;
[Art.22 al.(1), lit.v) textul „Interdicţia privind eliberarea documentelor de stare civilă, a actelor de identitate sau a permiselor de conducere se aplică exclusiv de către instanţa de judecată” declarat neconstituțional prin HCC17 din 10.05.17, MO244-251/14.07.17 art.77; în vigoare 10.05.17]”.

29 ianuarie 2018