Fostul sot nu a achitat pensia alimentara ultimele 4 luni

23 februarie 2021 14

Buna ziua. Cum pot sa-l oblig pe fostul sot sa achite integral (intr-o singura plata) pensia alimentara pe care nu a achitat-o ultimele 4 luni?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna d-na Maria, DVS ați apelat la executor cu incasarea pensiei alimentare, fiindcă nu mai executorul e în drept să-l oblige pe ex. soțul să plătească pensia. Executorul face investigații, verifică starea financiară a ex. soțului, el e în drept să pună sechestru asupra bunurilor a lui ex. soțului poate... mai detaliat și restricții să aplice. E de dorit să aveți la mînă titlu de la judecătorul , care a emis hotărîrea de divorți. Ca atare ex. soțul v-a figura ca debitor pe cazul DVS. Eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul de executare în așa cazuri Articolul 12. Eliberarea titlului executoriu
(1) Titlul executoriu se eliberează creditorului la cerere de către prima instanţă, după rămînerea definitivă a hotărîrii.
(2) În cazurile prevăzute la art.256 din Codul de procedură civilă, titlul executoriu se eliberează imediat. Articolul 15. Prezentarea documentului executoriu spre executare
(1) Documentul executoriu se prezintă spre executare de către creditor.
(2) Instanţa de judecată prezintă din oficiu titlul executoriu spre executare în cauzele ce ţin:
b) de urmărirea sumelor ce urmează a fi făcute venit la stat;
c) urmărirea sumelor încasate din contul statului, din contul întreprinderilor de stat şi al celor municipale, al societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat;
d) de urmărirea pensiei de întreţinere;
[Art.15 al.(2), lit.d) declarată neconstituțională prin HCC39 din 14.12.17, MO68-76/02.03.18 art.36; în vigoare 14.12.17]
e) de încasarea sumelor pentru repararea prejudiciilor cauzate prin vătămarea integrităţii corporale, prin o altă vătămare a sănătăţii sau prin deces, dacă repararea s-a efectuat sub formă de prestaţii băneşti periodice;
e1) de repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti;
e2) de repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti;
f) de restabilirea la locul de muncă şi de încasarea salariului mediu pentru întreaga perioadă de absenţă forţată de la muncă;
g) încasarea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale prevăzute de lege.
h) de încasarea cheltuielilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat.
(21) În cazurile prevăzute la alin.(2) al prezentului articol, creditorul este în drept să aleagă un alt executor judecătoresc, conform procedurii stabilite la art.32 din prezentul cod.
(22) Hotărîrile judecătoreşti străine recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova se prezintă de instanţa de judecată spre executare din oficiu doar în cazurile prevăzute la alin.(2) al prezentului articol.
(3) În cazurile enumerate la alin. (2), instanţa de judecată expediază documentele executorii conform competenţei teritoriale prevăzută la art. 30 alin. (3) şi (4) din prezentul cod şi informează părţile despre prezentarea acestora spre executare. Acest fapt nu limitează creditorii în exercitarea dreptului prevăzut la art.60 alin.(2) din prezentul cod.
(4) În cazul prezentării unui nou titlu executoriu, în condiţiile art. 13 alin. (4) din prezentul cod, procedura de executare continuă, actele anterioare avînd efect juridic deplin în măsura în care nu contravin dispozitivului noului titlu executoriu.
(5) Documentele executorii privind dezafectarea incontestabilă a mijloacelor băneşti din contul bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi din contul autorităţilor/instituţiilor publice, se execută în conformitate cu procedura şi termenele stabilite prin Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014. Articolul 60. Intentarea procedurii de executare
(1) Procedura de executare se intentează la cererea creditorului urmăritor sau, în cazurile prevăzute de prezentul cod, la demersul instanţei de judecată, cu prezentarea documentului executoriu spre executare.
(11) În cazul executării dreptului de ipotecă în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie, procedura de executare se intentează cu prezentarea şi examinarea documentelor prevăzute la art. 34 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă.
(2) Creditorul este liber să depună documentul executoriu la orice executor judecătoresc, ţinînd cont de prevederile art.30 din prezentul cod.
(3) În termen de 3 zile de la primirea documentului executoriu, executorul judecătoresc emite o încheiere cu privire la intentarea procedurii de executare, pe care o expediază părţilor în procedura de executare în cel mult 3 zile de la emitere, şi propune debitorului de a executa documentul executoriu în termen de 15 zile, fără să întreprindă acţiuni de punere în executare a documentului executoriu. La încheierea cu privire la intentarea procedurii de executare va fi anexat borderoul de calcul al cheltuielilor de executare legate de plata taxei de intentare şi de arhivare a dosarului de executare. Debitorului i se va expedia şi copia documentului executoriu, certificată de executorul judecătoresc. Curgerea termenului începe din momentul comunicării debitorului a încheierii cu privire la intentarea procedurii de executare în condiţiile art.67 din prezentul cod.
(31) În cazul documentelor executorii cu executare imediată, cu excepţia celui menţionat la art.27 din prezentul cod, executorul judecătoresc propune debitorului executarea documentului executoriu în termen de 3 zile, fără întreprinderea acţiunilor de punere în executare a documentului executoriu în acest termen.
(32) În cazul în care debitorul nu execută documentul executoriu în termenul menţionat la alin.(3) sau (31) al prezentului articol, executorul judecătoresc continuă procedura de executare, expediind părţilor o încheiere în acest sens, însoţită de borderoul de calcul al altor cheltuieli de executare, cu menţiunea că suma acestora, care urmează a fi încasată de la debitor, se va stabili ulterior în condiţiile legii.
(4) Încheierea privind intentarea procedurii de executare poate fi contestată doar de debitor, în temeiul prevăzut la art.61 lit.b), e) şi f) din prezentul cod, în instanţa de judecată în a cărei circumscripţie teritorială biroul executorului judecătoresc îşi are sediul sau, în cazul municipiului Chişinău, în instanţa de judecată în a cărei circumscripţie camera teritorială a executorilor judecătoreşti a stabilit competenţa teritorială a executorului judecătoresc. Contestaţia depusă împotriva încheierii de intentare a procedurii de executare nu are efect suspensiv. Și tot așa, în acest cod sînt mai multe articole, cu care DVS puteți să faceți cunoștință și mai apoi să vă plîtească pensia alimentară, eu atenționez postura DVS v-a fi creditor, iar al ex. soțului debitor.

24 februarie 2021